Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Raikküla Vallavalitsuse kui ametiasutuse palgajuhend

Väljaandja:Raikküla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2017
Avaldamismärge:RT IV, 17.02.2015, 4

Raikküla Vallavalitsuse kui ametiasutuse palgajuhend

Vastu võetud 05.02.2015 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 14 lg 3 ja § 63 lg 2 alusel.

§ 1.  Palgajuhendi reguleerimisala

  Palgajuhend reguleerib Raikküla Vallavalitsuse (edaspidi asutus) teenistujate palga ja töötasu, puhkusetasu ning seadusest tulenevate hüvitiste maksmise tingimusi ja korda.

§ 2.  Palgajuhendi eesmärk

  Palgajuhend peab tagama, et igal teenistujal on selgus millistest komponentidest tema palk või töötasu koosneb, milline on nende osakaal kogupalgas ning kuidas ja mille alusel tema palk või töötasu kujuneb.

§ 3.  Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse järgmisi mõisteid:
 1) teenistuja – avalik teenistuja asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
 2) ametnik – isik, kes on asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning teostab avalikku võimu. Ametnik töötab avaliku teenistuse seaduse alusel ning ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks;
 3) töötaja – asutusega eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ning töötaja teenistuskohta nimetatakse töökohaks;
 4) teenistuskoht – ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht;
 5) palk – ametnikule makstav põhipalk, muutuvpalk ning eritingimustes töötamise eest makstavad lisatasud (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest) ning asendustasu;
 6) põhipalk – fikseeritud palga osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal;
 7) muutuvpalk – teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
 8) tulemuspalk – asutuse juhi või tema volitatud isiku poolt eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumite alusel konkreetse töö või perioodi silmapaistvate tulemuste eest makstav palga või töötasu osa;
 9) lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest – täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstav lisatasu;
 10) preemia – erakordsete teenistusalaste saavutuste eest makstav palga või töötasu osa;
 11) lisatasu ööajal tehtava töö eest – lisatasu, mida makstakse juhul kui teenistuja tööaeg langeb ööajale ning kui nimetatud kohustus ei sisaldu tema ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel;
 12) lisatasu riigipühal töötamise eest – lisatasu, mida makstakse juhul kui tööaeg langeb riigipühale;
 13) lisatasu ületunnitöö eest – ületundide tegemise eest makstav lisatasu.
 14) asendustasu – puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest, kui asendamine ei ole ette nähtud teenistuja ametijuhendis või töölepingus;
 15) töötasu – töötajale makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, lisatasudest ja asendustasust.

§ 4.  Üldpõhimõtted

 (1) Ametiasutuste teenistuskohtade koosseisus määratakse kindlaks teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks, nimetused, teenistuskohtade tähtaeg ja koormus (lisa 1).

 (2) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ja palgajuhendist.

 (3) Raikküla Vallavalitsusel on õigusteha eelarveaasta jooksul ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus muudatusi vallavolikogu kehtestatud palgafondi piires.

 (4) Ametiasutus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (5) Palga ja töötasu arvestusperiood on üks kalendrikuu.

 (6) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

§ 5.  Palga ja töötasu määramine

 (1) Ametniku palga määrab vallavanem käskkirjaga.

 (2) Töötaja töötasu määramiseks sõlmib vallavanem töötajaga töölepingu. Töötajale võib maksta asendustasu, lisatasu, preemiat ja tulemuspalka vallavanema käskkirja alusel.

 (3) Teenistujale ületunnitöö eest, ööajal töötamise eest või riigipühal töötamise eest lisatasu maksmisel on aluseks tööajaarvestuse tabel.

 (4) Vallavanemale makstakse palka, lisatasu, hüvitist või preemiat, mille on määranud vallavolikogu oma otsusega käesoleva palgajuhendiga sätestatud korras.

§ 6.  Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
 1) põhipalgast;
 2) muutuvpalgast (tulemuspalk, lisatasu täiendavate tööülesannete eest, preemia);
 3) lisatasust (öötöö, töö riigipühadel, valveaeg, ületunnitöö);
 4) asendustasust.

§ 7.  Põhipalk

 (1) Teenistujate töö tasustamise aluseks on teenistuskohtade põhipalga vahemikud (lisa 2).

 (2) Teenistujale põhipalga määramisel lähtutakse teenistuskohale esitatavatest nõuetest, ülesannete keerukusest ja vastutusest.

 (3) Teenistuja põhipalk vaadatakse üle kord aastas, ametiasutuse järgmise aasta eelarve projekti koostamise ajal. Põhipalga ülevaatamise eeldus on teenistuja ja asutuse juhi arenguvestluse tulemus.

 (4) Põhipalka ei tohi ühepoolselt vähendada.

§ 8.  Muutuvpalk

 (1) Muutuvpalk on palga või töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana.

 (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul juurde maksta kuni 20 protsenti aastasest põhipalgast.

 (3) Tulemuspalga maksmine vormistatakse käskkirjaga, milles näidatakse maksmise põhjendus ja ajavahemik, mille eest tulemuspalk määratakse.

 (4) Tulemuste ja eesmärkide loetelu, mille eest järgmisel aastal on võimalik maksta tulemuspalka, soovitava tulemuse ja täitmise aja lepivad kokku teenistuja ja vallavanem arenguvestlusel ning see fikseeritakse teenistuja arenguvestluse kokkuvõttes.

 (5) Teenistujale võib maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest, mis ei tulene ametijuhendist, töölepingust ega õigusaktidest. Puuduva teenistuja asendamisel lähtutakse avaliku teenistuse seaduse § 57-s sätestatust.

 (6) Lisatasu määratakse sõltuvalt lisaülesannete mahust. Maksmine otsustatakse enne lisaülesande täitma asumist ja vormistatakse käskkirja või töölepinguga. Lisatasu suurus võib olla kuus kuni 20 protsenti teenistuja põhipalgast.

 (7) Preemiat võib maksta teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest eelarves ettenähtud vahendite piires.

§ 9.  Palga ja töötasu arvestamine ja maksmine

 (1) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Palgast ja töötasust arvestab tööandja maha seadusega ettenähtud maksud.

 (2) Palga ja töötasu arvestamise alusdokumentideks on vallavanema käskkirjad, töölepingud, tööajaarvestuse tabelid, puhkuste ajakava ja muud dokumendid.

 (3) Palga ja töötasu välja maksmine toimub teenistujatele järgmise kuu viiendaks kuupäevaks.

 (4) Kui töötasu väljamaksmise kuupäev (5. kuupäev) langeb nädalavahetusele, makstakse palk välja eelneval tööpäeval.

 (5) Puhkusele minevatele või töölt/teenistusest vabastatavatele tehakse palga arveldused vastavalt seadusest tulenevatele tähtaegadele.

§ 10.  Palgajuhendi ülevaatamine ja muutmine

 (1) Palgajuhend vaadatakse üle üldjuhul üks kord aastas ning vajaduse ja eelarveliste võimaluste korral muudetakse palgajuhendit alates järgmise kalendriaasta 01. jaanuarist.

 (2) Palgajuhendi kehtestamise aluseks olevate õigusaktide muutmisel muudetakse teenistujate palga- ja töötasu tingimusi hiljemalt ühe kuu möödumisel, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.

§ 11.  Palgatingimuste täitmise kontroll

  Valla valitsusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab vallavanem.

§ 12.  Rakendussätted

  Käesolevat määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2015.

Anne Kalf
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis

Lisa 2 Palgavahemikud