Keskkond ja heakordHeakord

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Alajõe valla korra eeskiri

Väljaandja:Alajõe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.02.2015, 9

Alajõe valla korra eeskiri

Vastu võetud 29.06.2010 nr 8
RT IV, 30.01.2014, 34
jõustumine 02.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.02.2015RT IV, 17.02.2015, 820.02.2015

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 36¹ ja 36² ja korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.
[RT IV, 17.02.2015, 8 - jõust. 20.02.2015]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Alajõe valla korra eeskirja eesmärk ja rakendusala

  (1) Alajõe valla korra eeskirja eesmärgiks on koos riigi ja Alajõe valla vastavate õigusaktidega tagada vallas heakord, puhtus ja kaasinimeste turvalisus.
[RT IV, 17.02.2015, 8 - jõust. 20.02.2015]

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Alajõe valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele, kinnis- ja vallasvara omanikele, kõigile ettevõtetele, asutustele, organisatsioonidele ja üksikisikutele, sõltumata nende elukohast või kodakondsusest.

  (3) Korra eeskiri kehtib Alajõe valla haldusterritooriumil avalikes kohtades ning konkreetselt märgitud juhtudel ka eraterritooriumil, valdustes, hoonetes ja rajatistes.

  (4) Eeskirjaga reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimusi vallavalitsus ja tema allasutused. Alajõe valla korraeeskiri koosneb heakorraeeskirjast ja koerte ja kasside pidamise eeskirjast.
[RT IV, 17.02.2015, 8 - jõust. 20.02.2015]

  (5) Käesoleva määruse kohaldamisel tuleb lähtuda mõistlikkuse põhimõttest ja heatahlikkusest.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht on iga territoorium, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatav, näiteks tänavad, hooned, pargid, teenindusettevõtted, kauplused, ettevõtted, elamute trepikojad, rannad, metsad jne.

  (2) Omanikuna korra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.

  (3) Kinnistu mõistega on korra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.

  (4) Puhastusala on kinnistu või ehitise ja sõidutee vahelisel territooriumil olev ala, mis asub tema omandis.

  (5) Kõnnitee on jalakäija liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee.

  (6) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede vms koristamine.

  (7) Eriolukord on ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine.

  (8) Romusõiduk on sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda.

  (9) Üldkasutatav koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (10) Avalik üritus käesoleva määruse tähenduses on avalikus kohas Alajõe valla haldusterritooriumil korraldatav avalikkusele suunatud üritus, mis ei ole hõlmatud avaliku koosoleku seadusega, spordiseadusega või mõne muu seadusega.

  (11) Turvalisus on isiku kaitstuse seisund, mis väljendub isiku kindlustundes, et teda ümbritsev keskkond võimaldab elu, tervise, vara ning teiste õigushüvede efektiivse kaitse.

  (12) Avaliku ürituse korraldaja on füüsiline või juriidiline isik.

§ 3.   Alajõe valla ametiasutuste õigused ja kohustused korra tagamisel

  (1) Korraalast tööd Alajõe vallas korraldab vallavalitsus ning teised asutused, kellele on Alajõe Vallavolikogu poolt antud vastav pädevus.

  (2) Alajõe Vallavalitsus on kohustatud tagama:
  1) valla omandis olevate maatükkide, valla teede, haljasalade ja supelrandade korrashoiu ja prügikonteinerite regulaarse tühjendamise;
  2) avalike tualettruumide korrashoiu;
  3) avalikel teedel lumetõrjetööde teostamise ning puisteliiva koristamise;
  4) valla haljasaladel vajalikul hulgal prügiurnide ja – konteinerite paigaldamise, korrashoiu ja regulaarse tühjendamise.

  (3) Vallavalitsus võib käesolevast eeskirjast tulenevate omaniku kohustuste täitmata jätmisel või puudulikul täitmisel korraldada selle töö tegemise ning nõuda selle maksumuse sisse omanikult.

2. peatükk AVALIK ÜRITUS 
[RT IV, 17.02.2015, 8 - jõust. 20.02.2015]

§ 4. - § 5. [Kehtetud - RT IV, 17.02.2015, 8 - jõust. 20.02.2015]

§ 6.   Avaliku ürituse ja avaliku koosoleku korraldamine

  (1) Avaliku ürituse ja avaliku koosoleku korraldamiseks peab selle korraldaja taotlema Alajõe Vallavalitsuselt vastava loa;

  (2) [Kehtetu - RT IV, 17.02.2015, 8 - jõust. 20.02.2015]

  (3) Avalik kord avalikel üritustel. Avaliku ürituse korraldamiseks peab ürituse korraldaja hiljemalt nädal enne ürituse algust esitama vallavalitsusele vormikohase teate (lisatud), milles tuleb märkida:
  1) ürituse nimetus ja lühikirjeldus;
  2) osavõtjate eeldatav arv;
  3) kogunemiskoht;
  4) liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  5) läbiviimise koht;
  6) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  7) korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht Eestis või kui korraldajaks on juriidiline isik, selle nimi, registrikood, aadress ja sidevahendi number;
  8) missuguseid tehnilisi abivahendeid on kavas üritusel kasutada;
  9) kas üritusel on kavas tegelda kaubandustegevusega;
  10) kinnitus selle kohta, et ürituse korraldaja on teadlik käesoleva eeskirja nõuetest;
  11) korraldajaga sidepidamiseks telefoninumber või e-posti aadress.

  (4) Kui teade vastab nõuetele, siis teade registreeritakse. Kui teates on puudusi, siis tehakse ürituse korraldajale ettepanek puudused kõrvaldada.

3. peatükk HEAKORRAEESKIRI 

§ 7.   Heakorra eeskirja eesmärk

  (1) Alajõe valla heakorra eeskirja eesmärgiks on koos riigi ja Alajõe valla vastavate õigusaktidega tagada valla puhtus ja hea- ning korrashoid;

  (2) Alajõe vallas on iga isiku kohustus hoida puhtust ja heakorda.

§ 8.   Üldkohustuslikud heakorra nõuded

  (1) Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a eriolukord). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord.

  (2) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning rajatise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja prügiurnidega, mille olemasolu ja korrashoiu tagab peatuse hooldaja.

  (3) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, telefonikabiini, vitriini, või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme (v.a välireklaamikandja) paigaldada Alajõe Vallavalitsuse loal. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.

  (4) Prügi ja veose vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud prügi, esemed, materjalid vms. Ehitusmaterjalide vedaja peab kinnitama ja katma veose nii, et see väldiks ehitusmaterjalide ja tolmu sattumist tänavale.

  (5) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada.

  (6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbrus hiljemalt ühe päeva jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks;

  (7) Alajõe vallas viibiv isik peab täitma ka Alajõe Valla Kalmistute eeskirjas Alajõe Vallavolikogu poolt kehtestatud nõudeid.

§ 9.   Alajõe valla territooriumil heakorra tagamiseks kehtivad keelud

  Keelatud on:
  1) prügi, jäätmete, solgi ja muude risustavate ja reostavate ainete ning materjalide viimine, jätmine või viskamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse ja teiste isikute valduses olevatele territooriumidele;
  2) jääkõlide, autokummide jt gaasi, tahma ning muid kahjulikke põlemise jääksaadusi sisaldavate jäätmete töötlemine sanitaar-, veemajandus- ja looduskaitseorganite kooskõlastuseta;
  3) toksiliste ainete ja nende jäätmete vedamine prügimäele;
  4) õhu saastamine gaaside, tahma jt põlemise jääkproduktidega. Majad jt hooned ei tohi töötada tahmava korstnaga;
  5) avalikes kohtades olevate pinkide, piirete, prügikastide, iluvaaside, lillekastide, kuulutusetahvlite ja inventari rikkumine, ümberpaigutamine ning määrimine;
  6) avalikes kohtades kasvavate puude, põõsaste ja lillede murdmine või muul viisil vigastamine ja kahjustamine, samuti muru kahjustamine;
  7) akendest ja rõdudelt kloppida või harjata vaipu, mööbli- ning voodiriideid;
  8) ilma omaniku ja ehitusspetsialisti kooskõlastuseta paljukorteriliste elamute rõdude ümberehitamine;
  9) ilma ehitusspetsialisti kooskõlastuseta piirdeaedade rajamine;
  10) elamute keldrites ja pööningutel hoida kergestisüttivaid ning plahvatusohtlikke aineid ja materjale;
  11) visata kanalisatsioonivõrku ja veekogudesse pühkmeid ja pinnast, lasta naftasaadusi, mürgiseid, sööbivaid ja kergestisüttivaid aineid ning puhastamata heitvett;
  12) lume sulatamine soola, soolaseguse liiva või teiste kemikaalidega sõidu- ja kõnniteedel, v.a vallavalitsuse otsusega piiritletud tänavatel. Soolaga segatud lume koristamisel on lubatud seda maha panna ainult selleks ettenähtud ja looduskaitsega kooskõlastatud kohtades;
  13) kasutada mehhaniseeritud transpordivahendeid, mis ei ole veostekindlad või on ülemäära koormatud ning rikuvad tänavate heakorda;
  14) sõidu- ja kõnniteedele laadida ehitusmaterjale, kaupa, küttepuid vms.

§ 10.   Kinnisvara, territooriumide, hoonete ja rajatiste omanike ja Alajõe vallas tegutsevate firmade ning üksikisikute kohustused

  (1) Kinnisvara ja territooriumide omanikud, ehitus- ja remonditöid tegevad firmad ning üksikisikud on kohustatud:
  1) kasutama omandit või oma valduses olevat vara nii, et see ei oleks vastuolus üldiste huvidega, sh käesolevas eeskirjas fikseeritud nõuetega;
  2) tagama, et territooriumi, hoonete ja vara seisund ei ohustaks kaasinimesi;
  3) aastaringselt puhastama ja korras hoidma oma krundi siseterritooriumi ja sellega külgneva puhastusala, mis teede ja tänavate äärsetel kruntidel ulatub krundi laiuselt sõiduteeni (k.a tänavarentslid). Vaidlused puhastusala piiride üle lahendab vallavalitsus. Puhastusala hommikune puhastus tuleb lõpetada kella 7.00-ks ning vajadusel tuleb puhastada ka päeva jooksul;
  4) lisaks prahi koristamisele lõikama kõnnitee või sõidutee rentslist väljakasvava rohu ja puude juurevõrsed. Rohu hävitamine soola ja kemikaalidega on keelatud;
  5) niitma haljasalasid ja looduslikku rohumaad (kui kõrgus ületab 10 cm maapinnast) oma territooriumi ja puhastusala piires;
  6) talvel koristama hommikul kella 7.00-ks ja vajadusel ka päeva jooksul puhastusalal liikumist häiriva lume ja jää, sh kõnniteelt ning ülekäiguradadelt, samuti libeduse vältimiseks neid karestama, lume sulades lahti hoidma pinnaveerennid ja sademeveekaevud vee äravooluks;
  7) vedama prahi ja koristatud lume vallavalitsuse poolt avalikult teatatud kohta;
  8) regulaarselt puhastama krundil ja puhastusalal olevad sademeveekraavid ning truubid;
  9) kindlustama oma territooriumil või puhastusalal asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu;
  10) rajama ja korras hoidma prügikonteinerite hoiukohad ning juurdepääsuteed nendele;
  11) kaevetööde tegemiseks ja truupide paigaldamiseks ning kraavide torutamiseks või nende kinniajamiseks omama vallavalitsuse luba.

  (2) Kinnistu või vastava territooriumi reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat pole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

  (3) Puu või põõsa (v.a viljapuu ja maarjapõõsa) raieks ja hoolduslõikuseks tuleb taotleda luba Alajõe Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 11.   Elamu või hoone omaniku kohustused

  Elamu või hoone omanik on kohustatud täitma järgmisi nõudeid:
  1) remontima, värvima ja korrastama hoone, selle fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid;
  2) eemaldama katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlikud kivid, plaadid, samuti lume ja jää ning vajadusel eelnevalt tähistama ohtliku maa-ala. Nimetatud tööde tegemisel tuleb tagada ohutu liiklus;
  3) puhastama talvel välistrepid lumest ja jääst ning neid vajaduse korral karestama;
  4) tagama kahe- või enamakorterilise hoone puhul trepikoja valgustuse ja korteri välisustel numbrisiltide olemasolu;
  5) varustama hoone ühtlases stiilis kujundatud ja paigutatud numbrisiltidega. Hoonetel, mis asuvad valgustamata või vähevalgustatud tänavatel, peab olema valgustatud numbrisilt;
  6) paigutama ristmikel asuvatele hoonetele ühtses stiilis kujundatud tänava nimesildid;
  7) vastutama maja numbrisiltide ja tänava nimesiltide olemasolu ja korrashoiu eest;
  8) paigaldama paljukorterilise elamu trepikotta korterinumbritega varustatud postkastid ja hoidma korras üldkasutatavad trepikojad, koridorid ning keldrite valgustusšahtid;
  9) kooskõlastama hoone uue kujunduse ja selle elementide (sildid, viidad, varikatused, reklaam jne) paigaldamise ehitusspetsialistiga.

§ 12.   Põllumajandusloomade ja -lindude pidaja kohustused

  Põllumajandusloomade ja -lindude pidamisel tuleb kinni pidada järgmisest korrast:
  1) põllumajandusloomade ja -lindude pidamine on keelatud 50 m ulatuses sööklate, kaupluste, toiduainetööstuse, kultuurimajade jt ühiskondlike hoonete kruntide piiridest;
  2) põllumajandusloomade ja -lindude pidamine on lubatud vastavalt tervisekaitsetalituse kehtestatud sanitaareeskirjale;
  3) põllumajandusloomade ja -lindude karjatamine avalikes kohtades on keelatud.

§ 13.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid;
  2) Alajõe Vallavalitsuse nõudel paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist.

§ 14.   Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  (1) Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
  2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu-ja kõnniteele ning naaberkinnistule, kattes selleks objekti tööpinna kattega alates tellingute paigaldamisest ning rajades veoste vedamise alale kõvakattega sõidupinna. Kindlustada ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse nende pesemise teel;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras vallavalitsuse loa alusel;
  4) alates vundamendiaugu kaevamisest või tellingute paigaldamisest rajama ning hoidma korras ehitusplatsi välispiiri märgistamiseks ja piiristamiseks mõeldud piirdeaia, milline paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;
  5) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud haljastuse objekti lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed.

  (2) Kui ehitus- ja remonditööde teostajaks on juriidiline isik, peab ta tööde kohta paigutama nähtavale kohale teabetahvel, millele on märgitud:
  1) töö tegija nimi ja aadress;
  2) töö eest vastutava isiku nimi ja telefon;
  3) töö nimetus;
  4) töö alg- ja lõpptähtaeg.

  (3) Teabetahvli mõõtude kujundamisel ja teostamisel lähtutakse Eesti Vabariigi Standardi EVS 613:2001 nõuetest.

§ 15.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

4. peatükk KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI 

§ 16.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja eesmärk

  (1) Eeskirja eesmärgiks on tagada inimeste rahu, ohutus, samuti vältida võimaliku kahju tekkimist.

  (2) Käesolev eeskiri kehtib Alajõe valla elanikele, asutustele, ettevõtetele ja organisatsioonidele, vallas viibivatele isikutele, kes peavad koeri ja/või kasse.

§ 17.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loomapidaja on isik, kellele kuulub koer või kass (omanik) või kes tegeleb koera või kassi pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel omanikuga;
  2) hulkuv loom on märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus;
  5) avalik koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk.

§ 18.   Loomapidamine

  (1) Alajõe vallas on lubatud pidada looma korteris ja individuaalelamus, ettevõttes kinnistel territooriumidel (tarastatud hoovid, aiad jms) nii, et oleks välditud nende lahtipääsemine ning tagatud väljaspool valvatavat territooriumi inimeste ohutus. Lasteasutustes ja tervishoiuasutustes võib koeri või kasse pidada üksnes veterinaarnõuete ja loomakaitse-eeskirja täieliku täitmise korral.

  (2) Koera tohib avalikus kohas pidada ainult rihma otsas ja suukorviga varustatult. Ilma rihma ja suukorvita võib koera avalikus kohas pidada või välja lasta teenistusülesannete täitmiseks vastavate ametkondade (politsei, piirivalve, kaitsevägi) poolt ning dresseerimiseks õppetreeningplatsidel.

  (3) Loomad kuuluvad kohustuslikule marutaudivastasele vaktsineerimisele ning loomaomanikul peab olema kaasas tõend või veterinaarpass kehtiva märkega marutaudi vastu vaktsineerimise kohta.

  (4) Looma pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi. Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest.

  (5) Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (6) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul. Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (7) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (8) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on süles või kandmisvahendis. Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

§ 19.   Loomapidaja kohustused

  Loomapidaja on kohustatud:
  1) täitma loomakaitse nõudeid;
  2) tagama kaaskodanike ohutuse nii, et koer ei pääseks inimesi hammustama, ehmatama või muud kahju tegema;
  3) asetama eraterritooriumi või muu kinnise territooriumi sissepääsu juurde informatsiooni kurja koera olemasolust (hoiatussilt tekstiga KURI KOER) ja kindlustama ametiülesandeid täitvate isikute ohutu liikumise;
  4) rangelt jälgima sanitaarnõudeid, laskmata koertel ja kassidel reostada hooneid, majade koridore, trepikodasid, kõnniteid, haljasalasid, laste liivakaste ja muid avalikke kohti (tekitatud reostuse peab koera või kassi omanik kohe kõrvaldama);
  5) viima haiged ja haiguskahtlased loomad loomakliinikusse uuringutele ja vajadusel profülaktilisele ravile. Iga isik, kes näeb hulkuvat, haiget või vigastatud looma, peab sellest teatama vallavalitsusele või muule vastavale asutusele;
  6) kinnitama koera kaelarihma külge või mõnel muul viisil registreerimisnumbri;
  7) koerte ja kasside ühissõidukis vedamisel täitma kehtivaid eeskirju, kusjuures tuleb tagada kaasinimeste ohutus;
  8) tagama, et koerad ja kassid ei pääseks kauplustesse, sööklatesse, turule, laste mängupaikadesse jm.

§ 20.   Leitud koerad

  (1) Kõik järelevalveta koerad ja kassid, kelle pidamisel rikutakse koerte ja kasside pidamise eeskirja, loetakse hulkuvateks ja nad võivad kuuluda hukkamisele.

  (2) Leitud koer numbrimärgiga kaelarihmal tagastatakse omanikule. Looma hoidmisega seotud kulud kannab looma omanik.

5. peatükk VASTUTUS 

§ 21.   Alajõe valla korra eeskirja rikkumine

  (1) [Kehtetu - RT IV, 17.02.2015, 8 - jõust. 20.02.2015]

  (2) Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

  (3) Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise eest karistatkse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-le 663.

§ 22.   Kontrolli tagamine

  Kontrolli käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad Alajõe Vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT IV, 17.02.2015, 8 - jõust. 20.02.2015]

§ 23.   Väärtegude menetlejad

  Väärteo kohtuvälised menetlejad on Alajõe Vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT IV, 17.02.2015, 8 - jõust. 20.02.2015]

§ 24.   Avaliku ürituse korraldamisega Alajõe vallale tekitatud kahju hüvitamine
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2015, 8 - jõust. 20.02.2015]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 26.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 02. juulil 2010. a.

§ 27.   Eeskirja rakendamine

  Käesolevas määruses sätestamata küsimustes tuleb juhinduda teistest Alajõe Vallavolikogu poolt antud määrustest, Alajõe Vallavalitsuse poolt antud korraldustest või EV seadustest.

Lisa Avaliku ürituse teade

/otsingu_soovitused.json