HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Kuressaare Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.02.2016, 2

Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 09.02.2016 nr 2
jõustumine 01.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel ja tuginedes Kuressaare Linnavolikogu 17. detsembri 2015 aasta määrusele nr 66 “Kokkuleppe sõlmimiseks loa andmine“

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Kuressaare linnas ja Lääne-Saare valla Kuressaare linna mõjupiirkonnas elavale koolikohustuslikule isikule ja koolikohustuslikust east nooremale lapsele.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri andmetel on Kuressaare linn või Lääne-Saare valla poolt määratud Kuressaare linna mõjupiirkond, tagatakse vastava taotluse esitamisel õppimisvõimalus Kuressaare linna munitsipaalkoolis.

  (2) Koolikohustuslikust east nooremale lapsele tagatakse võimalus põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis juhul, kui lasteasutus, kus laps käib või nõustamiskomisjon, on hinnanud lapse koolivalmidust, sotsiaalset küpsust ja andnud soovituse kooli õppima asumiseks ning lapse vanem on vastavast soovist teada andnud enne käimaoleva aasta 1. maid. Kui vanem esitab taotluse pärast 1. maid, võetakse laps kooli vastu vabade kohtade olemasolul.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu ka õpilasi, kelle elukoht on väljaspool käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud piirkonda.

  (4) Isikute elukohaandmed fikseeritakse 31. detsembri rahvastikuregistri andmete seisuga.

§ 3.   Elukohajärgsed koolid

  (1) Elukohajärgsed koolid on Kuressaare Gümnaasium, Kuressaare Vanalinna Kool ja Saaremaa Ühisgümnaasium.

  (2) Elukohajärgseks kooliks hariduslike erivajadusega õpilastele on Saaremaa Ühisgümnaasium, kuhu suunatakse õpilasi nõustamiskomisjoni soovitusel.

§ 4.   Õppekohad

  (1) Põhikooli klassi täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast.

  (2) Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamise otsustab Kuressaare Linnavalitsus kooli direktori taotluse alusel.

  (3) Järgmisel õppeaastal avatavate esimeste klasside arvud kooliti kinnitab Kuressaare Linnavalitsus hiljemalt sama kalendriaasta 15. veebruariks.

§ 5.   Elukohajärgse kooli määramise taotlemine esimesse klassi astuvale lapsele

  (1) Elukohajärgse kooli määramiseks esimesse klassi õppima astuvale lapsele esitab lapsevanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või lapse seaduslik esindaja, Kuressaare Linnavalitsusele vormikohase taotluse.

  (2) Taotluse saab lapsevanem esitada kas elektrooniliselt või paberkandjal ühte Kuressaare linnas tegutsevatest munitsipaalkoolidest või Kuressaare Linnavalitsusse. Kõik esitatud taotlused registreeritakse ühtses elektroonilises keskkonnas.

  (3) Taotluste vastuvõtt järgmise õppeaasta esimese klassi õpilastele elukohajärgse kooli määramiseks toimub õppeaastale eelneval märtsikuul. Taotluste vastuvõtu ja menetlemise täpsustatud ajakava kinnitab Kuressaare Linnavalitus hiljemalt iga aasta 15. veebruariks.

§ 6.   Elukohajärgse kooli määramine esimesse klassi astuvale lapsele

  (1) Kuressaare Linnavalitsus ja Lääne-Saare Vallavalitsus kontrollivad pärast taotluste esitamise tähtaja möödumist esmalt taotlustes märgitud andmete õigsust ning juhul kui taotluses ja registriandmetes esineb erinevusi, teavitatakse taotluse esitajat andmete erinevusest ning menetletakse taotlust täpsustatud andmete alusel.

  (2) Õpilasele elukohajärgse kooli määramise otsuse teeb komisjon, kuhu kuuluvad esindajad igast esimesi klasse vastu võtvast Kuressaare linna koolist, Kuressaare Linnavalitsusest ja Lääne-Saare Vallavalitsusest.

  (3) Elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse kooli õpilaskohtade arvust ja õpilase rahvastikuregistris fikseeritud elukohast arvestades:
  1) õpilase elukoha lähedust koolile (jalgsi tee pikkus);
  2) pere teiste laste õppemist samas koolis;
  3) lapsevanema töötamist samas koolis;
  4) võimalusel lapsevanema soove.

  (4) Lapsele, kelle elukoht Kuressaare linnas või Lääne-Saare valla Kuressaare linna mõjupiirkonnas, on rahvastikuregistris registreeritud pärast 31. detsembrit, määratakse elukohajärgne kool pärast käesoleva määruse § 5 lõigete 1 ja 6 alusel menetletud avalduste rahuldamist, arvestades vabade kohtade olemasolu koolis.

  (5) Kui lapse vanem või seaduslik esindaja esitab taotluse lapsele elukohajärgse kooli määramiseks pärast kinnitatud tähtaegu, määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks kool, kus on vabu õppekohti.

  (6) Väljaspool Kuressaare linna ja Lääne-Saare valla Kuressaare mõjupiirkonda registreeritud elukohta omavate laste koolikoha taotlusi hakatakse vabade kohtade olemasolul läbi vaatama alates 2. juunist.

§ 7.   Esimesse klassi astuvale lapsele elukohajärgse kooli määramisest teavitamine

  (1) Kuressaare Linnavalitsus avaldab järgmiseks õppeaastaks määratud elukohajärgse kooli andmed Kuressaare Linnavalitsuse kodulehel hiljemalt märtsikuu koolivaheajale eelneval reedel.

  (2) Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud teavitama kooli või Kuressaare Linnavalitsust lapsele määratud elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest hiljemalt 30. aprilliks. Kui lapse vanem või seaduslik esindaja ei ole 30. aprilliks õppekoha vastuvõtmist kinnitanud, loetakse õpilaskoht vabaks.

  (3) Kuressaare Linnavalitsus võrdleb rahvastikuregistri andmeid esimesse klassi astumiseks esitatud taotlustega ja võtab võimalusel kontakti peredega, kes ei ole oma koolikohustuslikku ikka jõudva lapse kooliminekuks taotlust esitanud.

§ 8.   Põhiharidust omandava 2. - 9. klassi õpilase üleminek ühest koolis teise

  (1) Koolikohustusliku 2. - 9. klassi õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õpilase vanem või seaduslik esindaja vastavasisulise taotluse soovitud koolile.

  (2) Kui soovitud koolis on vaba õppekoht, otsustab õpilase nimekirja arvamise kooli direktor lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast määrusest ning kooli vastuvõtu korrast.

  (3) Kui soovitud koolis vaba õppekohta ei ole, edastab kool või lapse seaduslik esindaja taotluse Kuressaare Linnavalitsusele, kes otsustab õpilasele elukohajärgse kooli määramise ja vajadusel täiendava õppekoha loomise.

  (4) Kool, mille nimekirja õpilane kinnitaks ja kuhu ta asub õppima, loetakse selle lapse elukohajärgseks kooliks.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Kuressaare Linnavalitsuse 14. veebruari 2012 määrus nr 3 „Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. märtsil 2016.

Madis Kallas
Linnapea

Eero Lapp
Linnasekretär

Lisa Taotlus elukohajärgse kooli määramiseks esimesse klassi astuvale lapsele

/otsingu_soovitused.json