Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Palupera Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.02.2016, 18

Palupera Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 11.02.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 35 ja 36, ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Palupera Vallavalitsuse teenistujatele palga/töötasu (edaspidi palk) maksmise kord.

§ 2.  Teenistujate põhipalkade vahemik

  Palupera Vallavalitsuse teenistujate põhipalkade/töötasude vahemikud kehtestatakse järgmiselt:

TeenistujadTeenistuskoha nimetusPõhipalk/töötasu (1,0 koormusega)
AmetnikudVallasekretär1200 - 1500
Sotsiaalnõunik800 - 1100
Maakorraldaja-ehitusspetsialist900 - 1200
Pearaamatupidaja1100 - 1400
Vallasekretäri abi900 - 1100
TöötajadAvahooldustöötaja430 - 550
Majahoidja430 - 500
Noorte juht430 - 600

§ 3.  Tasustamise üldpõhimõtted

 (1) Asutus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (2) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast määrusest.

 (3) Teenistujate põhipalgad vaadatakse üle kord aastas (reeglina jaanuarikuus). Juhul, kui vallavalitsusel puuduvad eelarvelised võimalused teenistujate põhipalkade muutmiseks, lükatakse põhipalkade ülevaatamine aasta võrra edasi.

§ 4.  Palga määramine

 (1) Teenistuja palk koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ja seaduses ettenähtud lisatasudest (ületunnitöö, valveaja, öötöö või riigipühal töötamise eest).

 (2) Vallavanema käskkirja alusel võib teenistujale maksta lisaks põhipalgale muutuvpalgana lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiat erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

 (3) Teenistuja individuaalse palga määrab vallavanem käskkirjaga.

 (4) Katseajal võib määrata teenistuja põhipalgaks tema teenistuskohale planeeritud palgatasemest kuni 20% madalama palgamäära.

§ 5.  Lisatasu maksmine

 (1) Teenistujale makstakse järgmisi lisatasusid:
 1) ametijuhendiväliste ülesannete täitmise eest;
 2) äraoleva teenistuja asendamise eest;
 3) ületunnitöö, valveaja, öötöö või riigipühal töötamise eest.

 (2) Lisatasu määramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga osakaal ei tohi ületada 20% teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 6.  Preemia maksmine

 (1) Teenistujatele võib maksta preemiat kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest.

 (2) Ametiasutuse või struktuuriüksuse heade tulemuste korral makstakse preemiat kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

 (3) Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal preemiat ei maksta.

§ 7.  Palga maksmise aeg ja viis

 (1) Palga maksmise arvestusperioodiks on kalendrikuu. Palka arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

 (2) Palka makstakse üks kord kuus teenistuja pangakontole töötatud kuule järgneva kuu kümnendal päeval. Kui palgapäev langeb puhkepäevale või riigi- või rahvuspühale, makstakse palk välja sellele eelneval tööpäeval.

§ 8.  Puhkusetasu arvestamine ja maksmine

 (1) Teenistujatele makstav puhkusetasu (sh puhkusehüvitis teenistusest lahkumisel) arvutatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras keskmise töötasuna või säilitatakse teenistuja kuutöötasu, kui keskmine töötasu osutub väiksemaks.

 (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016. a.

 (2) Määrus jõustub 20. veebruaril 2016. a.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees