SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise kord Sonda vallas

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.02.2018, 9

Sotsiaaltoetuste maksmise kord Sonda vallas

Vastu võetud 22.04.2013 nr 6
RT IV, 26.04.2013, 23
jõustumine 29.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.05.2015RT IV, 29.05.2015, 3801.06.2015
14.03.2016RT IV, 19.03.2016, 222.03.2016
07.02.2018RT IV, 17.02.2018, 120.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 01. veebruarist 2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 19.03.2016, 2 - jõust. 22.03.2016]

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja korra Sonda vallas.

§ 2.  Mõisted
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 3.  Sotsiaaltoetuste liigid

 (1) Valla eelarvest makstavad sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
 1) - 8
[kehtetud - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]
 9) sõidutoetus;
 10) - 13)
[kehtetud - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

 (2) [Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

 (3) [Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

2. peatükk Sissetulekust mittesõltuvad toetused  

§ 4.  Sünnitoetus
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 5.  Matusetoetus
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 6.  Esmakordselt koolimineva lapse toetus
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 7.  Kooliaasta alguse toetus
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 8.  Kooli lõpetamise toetus
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 9.  Õppetoetus
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 10.  Toitlustustoetus
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 11.  Töövihikutoetus
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 12.  Sõidutoetus

 (1) Sõidutoetust on õigus taotleda lapsevanemal, eestkostjal, hooldajal või õpilasel endal, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Sonda vald.

 (2) Sõidutoetuse saamiseks esitab taotleja Sonda Vallavalitsusele vormikohase avalduse (Lisa 4) ning süstematiseeritud sõidupiletid, kus on loetavad kuupäev, maksumus, sõidumarsruut ning kellaaeg. Kompenseeritakse kahel viimasel kuul kooli ja sealt tagasi alalisse elukohta sõitmiseks kasutatud sõidupiletid.

 (3) Isikliku sõiduauto kasutamisel kompenseeritakse sõiduki kütusekulu bussipiletite hinna väärtuses.

 (4) Sõidutoetus määratakse üldhariduskoolides õppivatele lastele õppeperioodil 1. september kuni 30. juuni (v.a. koolivaheaegadel) ning makstakse avalduses näidatud pangakontole vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 13.  Eakate inimeste sünnipäeva toetus
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 14.  Jõulupakid
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 15.  Ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 16.  Õnnetusjuhtumi toetus
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

3. peatükk Sissetulekust sõltuvad toetused  
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 17.  Küttetoetus
[ Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 18.   Ühekordsed tervisetoetused
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 19.   Dokumenditoetus
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 20.   Üldtüüpi hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude toetus
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 21.   Muud erakorralised toetused seoses majanduslike raskustega
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 22.   Vältimatu sotsiaalabi
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 23.   Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemine
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

§ 24.   Sissetulekust sõltuva toetuse määramine ja maksmine
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

4. peatükk Rakendussätted  

§ 25.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

 

§ 26.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

 (2) Määruse § 4 rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2013. a.

Lisa 1
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

Lisa 2
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]

Lisa 3 Avaldus sõidutoetuse taotlemiseks

Lisa 4
[Kehtetu - RT IV, 17.02.2018, 1 - jõust. 20.02.2018]