Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõelähtme valla 2018. aasta eelarve

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.02.2018, 30

Jõelähtme valla 2018. aasta eelarve

Vastu võetud 15.02.2018 nr 12
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 22 ja Jõelähtme valla põhimääruse § 32 lg 4 p 2, § 35, § 36 ja § 37 alusel ning arvestades Jõelähtme Vallavalitsuse ettepanekut.

§ 1.  Jõelähtme valla 2018. aasta eelarve

  Kinnitada vastavalt määruse lisale nr 1 Jõelähtme valla 2018. aasta eelarve detailsus ja põhitegevuse tulude eelarve summas 10 385 335,00 eurot, põhitegevuse kulude eelarve summas 9 898 536,00 eurot, investeerimistegevuse eelarve summas -3 316 807,00 eurot, finantseerimistehingute eelarve summas 1 755 377,00 eurot ning likviidsete varade muutus summas -1 074 631,00 eurot.

§ 2.  Volituste andmine vallavalitsusele

  Anda Jõelähtme Vallavalitsusele õigus seada põhjendatud vajadusel piiranguid 2018. aasta vallaeelarves ettenähtud kulutuste osas.

§ 3.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1.jaanuarist 2018.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

Lisa Jõelähtme valla 2018. aasta eelarve