HaridusKool

Teksti suurus:

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.02.2018, 38

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

Vastu võetud 15.02.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Erakooliseaduse“ § 222 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Nõo valla eelarvest eraüldhariduskooli (edaspidi: erakool) pidajale toetuse andmise tingimusi ja korda.

§ 2.  Toetuse sihtotstarve

  Erakooli pidaja võib käesoleva määruse kohaselt saadud toetust kasutada erakooli tegevuskulude katteks.

§ 3.  Erakoolile toetuse andmise tingimused

  Nõo valla eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui:
 1) erakooli pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
 2) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
 3) erakoolis õppiva õpilase (edaspidi: toetatav õpilane) enda ja ühe tema seadusliku esindaja elukoha andmetena on Rahvastikuregistrisse kantud Nõo vald;
 4) toetatav õpilane omandab üldharidust;
 5) toetatava õpilase andmed on erakooli pidaja poolt nõuetekohaselt kantud e-keskkonda Eesti Hariduse Infosüsteem (edaspidi: EHIS).

§ 4.  Toetuse määr

  Erakooli pidajale makstakse toetatava õpilase eest toetust 22 eurot kuus.

§ 5.  Erakoolile toetuse andmine

  Toetuse maksmise aluseks on erakooli pidaja poolt igakuiselt Nõo vallavalitsusele esitatud arve, milles on arvesse võetud EHIS-es arve esitamise kuul kinnitatud õpilaste arv.

§ 6.  Toetuse tagasinõudmine

  Kui pärast erakooli toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, on Nõo vallavalitsusel õigustasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

§ 7.  Järelevalve

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus.

Krista Kvarnström
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json