HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2016, 2

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 10.03.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse põhikooli – ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 10 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega sätestatakse koolikohustuslikule isikule ning 17-aastasele või vanemale isikule ja Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse Kuusalu valla munitsipaalkooli määramise kord.

§ 2.   Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

  (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) järgi on Kuusalu vald, tagatakse õppimisvõimalus Kuusalu valla ja Loksa linna munitsipaalkoolides (edaspidi munitsipaalkool).

  (2) Loksa Gümnaasium, Vihasoo Lasteaed-Algkool, Kolga Kool ja Kuusalu Keskkool, kus Kuusalu vallas elav õpilane õpib, on selle õpilase elukohajärgne kool.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse munitsipaalkooli vastu ka õpilased, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Kuusalu vald.

  (4) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 47 lõikest 1 ja § 49 lõikest 1.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Kuusalu Vallavalitsuse 31.03.2011 määrus nr 9 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kirtsi
vallavanem

Maire Link
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json