Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Hangete korraldamise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2016, 4

Hangete korraldamise kord

Vastu võetud 08.03.2016 nr 2

Käesolev määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 131 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Hangete korraldamise kord reguleerib Lääne-Nigula Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste (edaspidi vallavalitsus) korraldatavate hangetega seotud toimingute teostamist.

 (2) Kui hankega võetakse kohustusi rohkem kui üheks eelarveaastaks, peab see väljaminek olema arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib hanke korraldada ainult volikogu loal.

 (3) Käesolevas määruses nimetatud summade piirmäärad on arvestatud ilma käibemaksuta.

§ 2.  Hankeplaan

 (1) Hangete korraldamine ilma käibemaksuta maksumusega alates 10 000 eurot asjade ostmise ja teenuste osutamise ja alates 30 000 eurot ehitustööde korral sätestatakse iga aastases vallavalitsuse ja allasutuste ühtses hankeplaanis. Hankeplaan kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega 30 päeva jooksul arvates vallaeelarve vastuvõtmisest volikogus. Hankeplaani võib mõjuvatel põhjustel aasta jooksul muuta või täiendada.

 (2) Hankeplaani ja hankeplaani muudatused koostab haldusjuht koostöös eelarve ja raamatupidamise osakonnaga, arvestades vallaeelarvet ning valdkonna vastutavate isikute ja hallatavate asutuste juhtide ettepanekuid. Hankeplaan avaldatakse valla veebilehel. Järelevalvet hankeplaani täitmise kohta teeb eelarve ja raamatupidamise osakond.

 (3) Hankeplaanis näidatakse:
 1) ostetava asja, tellitava teenuse või vajaliku ehitustöö nimetus;
 2) hanke eeldatav maksumus;
 3) hanke korraldamise aeg kuu täpsusega;
 4) hankelepingu tähtaeg;
 5) hanke eest vastutav isik;
 6) hankemenetluse liik.

§ 3.  Hankemenetluse liigid

  Käesolevas korras eristatakse järgmiseid hankemenetluse liike:
 1) riigihanke maksumuse piirmäära ületavate hanked (edaspidi riigihanked);
 2) alla riigihanke maksumuse piirmäära jäävad avaldamis- ja aruande esitamise kohustusega hanked (edaspidi lihthanked)
 3) alla riigihangete piirmäära jäävate ja ilma avaldamis- ja aruandekohustuseta hanked (edaspidi väikehanked)

§ 4.  Erandid

 (1) Käesolevas määruses sätestatud menetlusreegleid ei pea järgima riigihangete seaduse § 28 lõikes 2 punktis 3 sätestatud juhtudel kui hankelepingu kiire sõlmimine on vajalik hankijast sõltumatute ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud äärmise vajaduse tõttu, mis ei võimalda kinni pidada seaduses ja käesolevas korras loetletud tähtaegadest (nt loodusõnnetuste tagajärjel tekkinud kahjude likvideerimine jms)

 (2) Sellistel juhtudel otsustab asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise vallavanem või tema asendaja, kes nimetab valdkonna ametniku poolt koostatud ülevaate alusel hanke vastutava isiku.

§ 5.  Vastutav isik riigihanke ja lihthanke korral

 (1) Igale hankele määratakse käesolevas määruses sätestatud korras vastutav isik.

 (2) Hanke läbiviimise eest vastutava isiku ülesanded sõltuvalt hankemenetluse liigist on järgmised:
 1) sisestab rahvusvahelise hanke korral riigihangete registrisse eelteate;
 2) koostab hankedokumendid ja kooskõlastab selle hankekomisjoniga;
 3) töötab välja hankelepingu projekti ja kooskõlastab selle vallasekretäriga;
 4) kuulutab välja hanke sisestades riigihangete registrisse hanketeate ja jälgib selle avaldamist.
 5) hanketeate ja hankedokumentide muutmisel sisestab riigihangete registrisse vastavad muudatused;
 6) annab hankemenetluses osalemisest huvitatud isikutele välja hankedokumente ja registreerib nende andmed;
 7) korraldab 3 tööpäeva jooksul hanketeate ja hankedokumentide kohta selgituste andmist pakkujatele;
 8) võtab pakkujatelt vastu pakkumisi väljastades nende nõudmisel vastava kinnituse, milles on märgitud pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg;
 9) osaleb pakkumuste avamisel ja koostab pakkumuste avamise protokolli;
 10) korraldab 3 tööpäeva jooksul pakkumuste avamise päevast arvates kõigile pakkujatele avamise protokolli ärakirja saatmise
 11) osaleb pakkujate kvalifitseerimise töös ja koostab pakkujate kvalifitseerimise või hankemenetluselt kõrvaldamise protokolli;
 12) koostab otsuse tegemisest 3 tööpäeva jooksul pakkujate kvalifitseerimise või pakkumiselt kõrvaldamise ja selle põhjuste kohta teate ning korraldab selle väljasaatmise või kättetoimetamise pakkujatele;
 13) osaleb pakkumiste vastavaks tunnistamise ja edukaks tunnistamise töös ja koostab pakkumiste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ja edukaks tunnistamise protokolli;
 14) koostab edukaks tunnistamise, kõigi pakkumuste tagasilükkamise ning hankemenetluse kehtetuks tunnistamise eelnõu;
 15) koostab otsuse tegemisest arvates 3 tööpäeva jooksul pakkumiste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ja selle põhjuste kohta ning edukaks tunnistamise kohta teate ning korraldab selle väljasaatmise või kättetoimetamise pakkujatele;
 16) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise korral korraldab pakkujatele hankedokumentide eest tasu tagasimaksmise;
 17) koostab eelarve ja raamatupidamise osakonnale pakkujatele pakkumuste tagatiste tagastamise õiendi;
 18) 20 päeva jooksul pärast hankemenetluse lõppemist sisestab riigihangete registrisse hanke aruande;
 19) pärast hankelepingu täitmist sisestab 20 päeva jooksul, lepingu täitmist kontrolliva hankija esindaja andmete põhjal, riigihangete registrile aruande lisa;
 20) vastutab hankemenetluses riigihangete seaduses sätestatud tähtaegadest kinnipidamise eest.

§ 6.  Hankekomisjon

 (1) Käesolevas määruses nimetatud hankeliikide korral moodustatakse hankekomisjon.

 (2) Hanget läbiviiv komisjon:
 1) kooskõlastab hankedokumendid;
 2) kooskõlastab pakkujate poolt esitatud küsimuste kohta koostatud vastused;
 3) otsustab seaduses lubatud juhtudel ja käesolevas korras sätestatud tingimustel pakkujate ja taotlejatega läbirääkimiste pidamise;
 4) avab pakkujate poolt esitatud pakkumused, kontrollib nõutud dokumentide olemasolu ja allkirjastab pakkumuste avamise protokolli;
 5) kontrollib koostöös vastutava isikuga pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni;
 6) kontrollib koostöös vastutava isikuga kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;
 7) korraldab põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse korral pakkujalt kirjalikult asjakohaste selgituste nõudmise;
 8) tagab pakkumuste konfidentsiaalsuse;
 9) otsustab kõrvaldada pakkuja või taotleja hankemenetlusest;
 10) otsustab pakkuja või taotleja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise;
 11) tunnistab pakkumuse vastavaks;
 12) otsustab pakkumuse tagasilükkamise;
 13) võrdleb ja hindab koostöös vastutava isikuga vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse ning esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele;

 (3) Komisjoni otsus loetakse vastu võetuks, kui selle allkirjastab elektroonilises registris vastutav isik ja üle poole komisjoni koosseisust.

2. peatükk Riigihanked 

§ 7.  Riigihangete korraldamine

 (1) Hangete puhul, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või suurem kui riigihanke piirmäär, lähtutakse riigihangete seaduses sätestatud menetlusreeglitest ning käesolevas peatükis sätestatud tingimustest.

 (2) Hange kuulutatakse välja vallavalitsuse korraldusega. Korraldusega määratakse:
 1) hanke nimetus ja hankemenetluse liik;
 2) vähemalt 3-liikmelise hankekomisjoni koosseis. Kui hange korraldatakse hallatava(te)le asutus(te)le asjade ostmiseks, teenuste tellimiseks või ehitustööde tegemiseks, siis nimetatakse komisjoni liikmeks allasutus(t)e esindaja (d);
 3) hanke läbiviimise eest vastutav isik.

§ 8.  Pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine

  Hanget läbiviiva komisjoni ettepanekul otsustatakse vallavalitsuse korraldusega:
 1) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
 2) pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine ning hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
 3) hankemenetluse kehtetuks tunnistamine.

3. peatükk Lihthanked 

§ 9.  Lihthanke korraldamine

 (1) Hangete korral, mille korraldamise kohustuse maksumuse piirmäär on 10 000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimise korral või 30 000 eurot ehitustööde hankelepingu korral, kohaldatakse käesolevas peatükis sätestatud menetlust.

 (2) Hange kuulutatakse välja vallavalitsuse korraldusega. Korraldusega määratakse:
 1) hanke nimetus ja hankemenetluse liik;
 2) vähemalt 3-liikmelise hankekomisjoni koosseis. Kui hange korraldatakse hallatava(te)le asutus(te)le asjade ostmiseks, teenuste tellimiseks või ehitustööde tegemiseks siis nimetatakse komisjoni liikmeks allasutus(t)e esindaja(d);
 3) hanke läbiviimise eest vastutav isik.

§ 10.  Pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine

  Hanget läbiviiva komisjoni ettepanekul otsustatakse vallavalitsuse korraldusega:
 1) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
 2) pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine ning hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
 3) hankemenetluse kehtetuks tunnistamine.

4. peatükk Väikehanked 

§ 11.  Väikehanke korraldamine

 (1) Hangete korral, mille maksumuse piirmäär on väiksem kui 10 000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimise korral või 30 000 eurot ehitustööde hankelepingu korral, kohaldatakse käesolevas peatükis sätestatud menetlust.

 (2) Hanke korraldamise eest vastutab valdkonna ametnik või valdkonnajuht, hallatavas asutuses vastutab hanke läbiviimise eest asutuse juht või tema poolt määratud isik.

 (3) Kui väikehanke maksumuse piirmäär on kuni 1000 eurot, siis viib vastutav isik hanke läbi iseseisvalt. Vastutav isik peab korraldama vähemalt turu-uuringu, et ostetav asi või tellitud teenus oleks valla jaoks kõige soodsam.

 (4) Kui väikehanke maksumuse piirmäär on 1000 kuni 3000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimise korral või 3000 kuni 10 000 eurot ehitustööde hankelepingu korral, siis lähtutakse hanke läbiviimisel järgmistest sätetest:
 1) vastutav isik koostab hinnapakkumise lähteülesande (hanketeate), milles märgitakse hanke nimetus, asja või tööde kirjeldus ja maht, teostamise tähtaeg ning pakkumuse esitamise tähtaeg;
 2) vastutav isik kooskõlastab hanke korraldamise eelnevalt asutuse juhiga;
 3) teate võib avaldada valla veebilehel;
 4) vastutav isik võtab vähemalt kolm võrdlevat hinnapakkumist. Kui pakkumuse esitab vähem kui kolm pakkujat ja teadet ei ole avaldatud valla veebileheküljel, siis põhjendab hanke läbiviija väiksemat pakkumuste arvu pakkumuse edukaks tunnistamise protokollis, lisades protokollile põhjendatud lisadokumendid (nt pakkujate poolt saadetud pakkumuse esitamisest loobumise kirjad). Asja ostmisel või teenuse tellimisel võib hinnapakkumiste asemel kasutada avalikust veebikeskkonnast välja trükitud hinnakirju (turu- uuringut);
 5) hanke tulemuse kinnitab asutuse juht.

 (5) Kui väikehanke maksumuse piirmäär on 3000 kuni 10 0000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimise korral või 10 000 kuni 30 000 eurot ehitustööde hankelepingu korral, siis lähtutakse hanke läbiviimise järgmistest sätetest:
 1) vastutav isik koostab hinnapakkumise lähteülesande (hanketeate), milles märgitakse hanke nimetus, asja või tööde kirjeldus ja maht, teostamise tähtaeg ning pakkumuse esitamise tähtaeg;
 2) hanke läbiviimise kooskõlastab vallavanem või tema asendaja;
 3) teade avaldatakse valla veebilehel;
 4) hanketeade registreeritakse dokumendiregistris;
 5) vastutav isik võtab vähemalt kolm võrdlevat hinnapakkumist. Kui pakkumuse esitab vähem kui kolm pakkujat ja teadet ei ole avaldatud valla veebileheküljel, siis põhjendab hanke läbiviija väiksemat pakkumuste arvu pakkumuse edukaks tunnistamise protokollis, lisades protokollile põhjendatud lisadokumendid (nt pakkujate poolt saadetud pakkumuse esitamisest loobumise kirjad). Asja ostmisel või teenuse tellimisel võib hinnapakkumiste asemel kasutada avalikust veebikeskkonnast välja trükitud hinnakirju (turu- uuringut);
 6) vastutav isik koostab pakkumuse edukaks tunnistamise protokolli, mis registreeritakse dokumendiregistris;
 7) hanke tulemuse kooskõlastab vallavalitsus protokollilise otsusega.

 (6) Hankeleping sõlmitakse kui hanke maksumus asjade ostmisel, teenuste ja ehitustööde tellimisel on ilma käibemaksuta 3000 eurot või üle selle. Vajadusel võib hanke läbiviimise eest vastutava isiku otsusel hankelepingu sõlmida ka alla 3000 eurose hanke puhul. Kui hankelepingut ei sõlmita, on 1000- 3000 eurose asja ostmise, teenuse tellimise või ehitustöö tegemise aluseks vastutava isiku poolt kinnitatud ja dokumendiregistris registreeritud protokoll ja hinnapakkumised.

 (7) Asja ostmisel, teenuse või ehitustöö tellimisel äriühingult, mille aktsiad või osad kuuluvad Lääne-Nigula vallale, ei pea järgima kolme hinnapakkumise või turu-uuringu nõuet. Vastutav isik ja hanke tulemuste kinnitaja peavad hindama esitatud pakkumuse põhjendatust ning olema veendunud, et pakutav hind oleks soodne ning vastav valla huvidele.

5. peatükk Riigihangete korraldamine lihtsustatud korras 

§ 12.  Lihtsustatud korras tellitavad teenused

 (1) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel tuleb eeskätt järgida riigihangete seaduse § 3 sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid ja sama seaduse § 19 sätestatud korda.

 (2) Hankedokumentide ettevalmistamisel ja hankelepingu sõlmimisel juhindutakse olenevalt hankelepingu eeldatavast maksumusest.

6. peatükk Läbirääkimiste pidamiste kord 

§ 13.  Läbirääkimiste pidamine on lubatud kui seadus võimaldab vastava hankeliigi korral läbirääkimiste pidamist ning hankedokumentides või hanketeates on selline võimalus ette nähtud.

§ 14.  Läbirääkimiste pidamiste tingimused sätestatakse lihthanke korral hankedokumentides, seejuures tuleb lähtuda pakkujate võrdse kohtlemise põhimõttest.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 15.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Lääne-Nigula Vallavalitsuse 25.02.2014 määrus nr 1 „Hangete korraldamise kord“.

§ 16.  Määruse jõustumine ja järelevalve

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

 (2) Määrus tehakse allkirja vastu teatavaks ametnikele ja hallatavate asutuste juhtidele.

 (3) Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle korraldab eelarve ja raamatupidamise osakond.

Mikk Lõhmus
vallavanem

Kristi Sadulsepp
vallasekretär