SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Narva Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2016, 11

Narva Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus

Vastu võetud 10.09.2014 nr 27
RT IV, 20.09.2014, 6
jõustumine 23.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.03.2016RT IV, 17.03.2016, 120.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 30 lõike 1 punkti 2 ja Narva Linna Põhimääruse punkti 8.3.2. alusel.
[RT IV, 17.03.2016, 1 - jõust. 20.03.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab Narva Sotsiaaltöökeskuse (edaspidi Keskus) eesmärgid ja ülesanded, tema juhtimise ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise, finantseerimise, aruandluse ja kontrolli ning Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise.

  (2) Keskus on Narva linna Sotsiaalabiameti (edaspidi Sotsiaalabiamet) hallatav asutus.

  (3) Keskus on Narva Hooldekodu, Narva linna Sotsiaalhoolekandekekuse ja Narva Laste Varjupaiga õigusjärglane.

  (4) Keskust finantseeritakse Narva linna eelarvest.

  (5) Keskuse asukoht on Eesti Vabariik, Narva linn.

  (6) Keskus on hoolekandeasutus, mis osutab teenuseid sotsiaalselt vähekindlustatud isikutele (sealhulgas lapsed ja lastega perekonnad, puuetega ja eakad inimesed, toimetulekuraskustega täiskasvanud).

  (7) Keskuse peamiseks eesmärgiks on kvaliteetsete sotsiaalteenuste osutamine Narva linnas, linnaelanike toimetuleku igakülgne toetamine ning toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

  (8) Keskuse teenused osutatakse Narva linna elanikele tasuta või vastavalt Linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale.

  (9) Keskus osutab teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Narva linn. Teiste omavalitsuste elanikele osutatakse teenuseid vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Narva Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) poolt kinnitatud hinnakirjale.

  (10) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning juhtkonna korraldustest ja käskkirjadest.

  (11) Keskusel on oma pitsat ja dokumendiplangid ning linnavalitsuse poolt kinnitatud sümboolika.

§ 2.   Struktuur

  Keskuse tegevus korraldatakse järgmiste osakondade kaudu:
  1) Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu
  2) Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu
  3) Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja

§ 3.   Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu

  (1) Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) tegevusvaldkond on eakate ja puuetega inimeste hoolekanne.

  (2) Hooldekodu tegevuse eesmärgiks on ajutise või alalise hooldamise ja rehabilitatsiooni osutamine eakatele ja puuetega isikutele, kes ei ole suutelised iseseisvalt toime tulema ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

  (3) Hooldekodus osutatakse järgmisi teenuseid:
  1) üldhooldekodu teenus
  2) erihooldusteenused
  3) rehabilitatsiooniteenused
  4) invatransporditeenus
  5) sotsiaalnõustamine

  (4) Lähtudes Narva linna vajadustest võib hooldekodu osutada ka muid sotsiaalteenuseid lõikes 1 märgitud sihtgrupile.

§ 4.   Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu

  (1) Turvakodu (edaspidi turvakodu) tegevusvaldkond on laste hoolekanne.

  (2) Turvakodu tegevuse eesmärkideks on osutada ööpäevast ajutist või alalist abi, tuge ja kaitset vanemliku hoolitsuseta jäänud või vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunud lastele ning toetada vähekindlustatud lastega peresid toimetulekuoskuste omandamisel ja sotsiaalsete probleemide teadvustamisel ja lahendamisel.

  (3) Turvakodus osutatakse järgmisi teenuseid:
  1) laste varjupaiga teenus
  2) asenduskoduteenus
  3) päevahoiuteenus
  4) vähekindlustatud perekondadest laste tasuta toitlustamine
  5) kriisirühmadesse kuuluvate emade abistamine vastsündinu hooldamisel
  6) psühholoogiline nõustamine
  7) sotsiaalnõustamine

  (4) Lähtudes Narva linna vajadustest võib turvakodu osutada ka muid sotsiaalteenuseid lõikes 1 märgitud sihtgrupile.

§ 5.   Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja

  (1) Sotsiaalmaja (edaspidi sotsiaalmaja) tegevusvaldkond on toimetulekuraskustega täiskasvanute hoolekanne.

  (2) Sotsiaalmaja tegevuse eesmärgiks on sotsiaalselt abitute isikute toimetulekuraskuste leevendamisele kaasa aitamine, sealhulgas ka ajutise peavarju võimaldamine.

  (3) Sotsiaalmajas osutatakse järgmisi teenuseid:
  1) öömajateenus
  2) varjupaiga teenus täiskasvanutele
  3) päevakeskuse teenus täiskasvanutele (sealhulgas eakatele, psüühiliste häiretega ja toimetulekuraskustega isikutele)
  4) koduteenused
  5) sotsiaalnõustamine

  (4) Lähtudes Narva linna vajadustest võib sotsiaalmaja osutada ka muid sotsiaalteenuseid

§ 6.   Keskuse juhtimine ja personal

  (1) Keskuse tegevust juhib ja korraldab keskuse juhataja (edaspidi juhataja). Juhataja kandidatuuri kinnitab Linnavalitsus oma korraldusega. Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab sotsiaalabiameti direktor.

  (2) Juhataja:
  1) juhib keskuse tegevust ning vastutab asjaajamise õigsuse eest;
  2) sõlmib vastavalt kehtivale seadusandlusele ja Narva linna omavalitsuse õigusaktidele ametiülesannete täitmiseks vajalikke lepinguid ning kontrollib nende täitmist;
  3) esindab keskust ilma täiendavate volitusteta riigiasutustes, kohalikus omavalitsuses ja muudes asutustes;
  4) kindlustab seaduste/õigusaktide täitmise juhitavas asutuses;
  5) omab keskuse nimel allkirjutamise õigust, annab välja käskkirju ja korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
  6) kehtestab keskuse kodukorra, töökorralduse reeglid , töötajate ametijuhended jm keskuse tegevuseks vajalikud dokumendid;
  7) teeb ettepanekuid Sotsiaalabiameti direktorile keskuse personali koosseisu muutmise kohta;
  8) käsutab eraldatud rahalisi vahendeid vastavalt keskuse eelarvele ja vastutab nende sihtotstarbelise kasutamise eest;
  9) juhataja ettepanekul asendab teda äraolekul keskuse spetsialist või muu isik, kes on määratud sotsiaalabiameti direktori käskkirjaga.

  (3) ) Keskuse personali koosseisu ja struktuuri kinnitab sotsiaalabiameti direktor.

  (4) Keskuse tegevuse korraldamises ja tegevust reguleerivate küsimustes nõustab juhatajat sotsiaalabiameti direktor.

§ 7.   Finantseerimine ja aruandlus

  (1) Keskuse rahalised vahendid moodustuvad:
  1) Narva linna eelarvelistest vahenditest;
  2) keskuse enda majandustegevusest, tasuliste teenuste osutamisel saadud tuludest;
  3) annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest.

  (2) Keskuse arendamise eesmärgil võivad keskuselele tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised, kui füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja annetusena saadud vara võetakse arvele kehtestatud korras.

  (3) Keskuse eelarve eelnõu koostamine ja menetlemine toimub riigi ja linna õigusaktides kehtestatud korras.

  (4) Keskuse eelarve on linna eelarve osa.

  (5) Keskuse raamatupidamist ja sellekohast aruandlust korraldab sotsiaalabiamet.

  (6) Keskuse majandustegevuse kooskõla linna eelarvega järgib jooksvalt sotsiaalabiameti raamatupidamine.

§ 8.   Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskus korraldatakse ümber kui:
  1) muutuvad keskuse täidetavad ülesanded;
  2) muutub vajadus osutada teenuseid keskusena;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (2) Keskus ei korraldata ümber enne nelja kuu möödumist sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast.

  (3) Keskuse ümberkorraldamiseks moodustatakse komisjon, mille koosseisu kinnitab linnavalitsus. Komisjon tagab keskuse valduses oleva linnavara ja asjaajamise üleandmise ümberkorraldatud asutusele ning koostab töö lõpetamisel linnavara ja asjaajamise üleandmis-vastuvõtmisakti.

  (4) Keskuse tegevus lõpetatakse kui:
  1) puudub vajadus tegevust jätkata;
  2) muutub finantseerimise võimalus;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (5) Keskuse tegevust ei lõpetata enne nelja kuu möödumist sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast.

  (6) Keskuse tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon, mille koosseisu kinnitab linnavalitsus. Komisjon tagab keskuse valduses oleva linnavara ja asjaajamise üleandmise linnavalitsusele ning koostab töö lõpetamisel linnavara ja asjaajamise üleandmis-vastuvõtmisakti.

  (7) Keskus loetakse ümberkujundatuks või lõpetatuks volikogu otsuses märgitud kuupäevast.

§ 9.   Keskuse põhimääruse muutmine ja täiendamine

  Keskuse põhimäärust muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks volikogu poolt kehtestatud korras.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (5) Määruse § 4, § 5 ja § 10 lg 3, 4 jõustuvad 01.01.2015.a.

  (6) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json