SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2017, 1

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

Vastu võetud 07.03.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. märtsi 2016. a määruse nr 106 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 24 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sissetulekust sõltuvate toetuste piirmäärad

 (1) Toetused toimetuleku leevendamiseks:
 1) prillide ja invaabivahendite maksumuse või rentimise osaline hüvitamine kuni 100 eurot kalendriaastas;
 2) balloonigaasi maksumuse osaline hüvitamine kuni 30 eurot üks kord poolaastas perekonna kohta;
 3) eramu omanikele, küttepuude maksumuse osaline hüvitamine kuni 100 eurot kalendriaastas perekonna kohta;
 4) retseptiravimite, järelravi- ja, raviteenuste ning medtranspordi kuni 50% hüvitamine, üks kord kolme kuu jooksul, mitte rohkem kui 100 eurot kalendriaastas;
 5) matusetoetus linnaelaniku matuse korraldajale kuni 150 eurot;
 6) ettenägematu olukorra toetus kuni 200 eurot.

 (2) Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku leevendamiseks:
 1) koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude kuni 50% hüvitamine, kuid mitte rohkem kui 16 eurot kuus ühe lapse kohta;
 2) õppevahendite maksumuse kuni 50 % hüvitamine õppeaasta alguses, kuid mitte rohkem kui 50 eurot perekohta;
 3) riiete ja jalanõude ostu hüvitamine kuni 50 % ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 eurot pere kohta kalendriaastas;
 4) kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline hüvitamine kuni 32 eurot õppeaastas ühe lapse kohta;
 5) üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele õpilastele õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine sõidupiletite alusel kuni 100% ulatuses.

§ 2.  Universaaltoetuste piimäärad

  Universaaltoetuste piirmäärad:
 1) lapse sünnitoetus 64 eurot;
 2) esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus 50 eurot;
 3) vastsündinud lapse kingitus 18 eurot;
 4) sügava puudega isiku toetus 26 eurot kuus;
 5) sügava puudega lapse hooldajatoetus 100 eurot kuus;
 6) raske puudega lapse hooldajatoetus 75 eurot kuus.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Kohtla-Järve Linnavalitsuse 19. aprilli 2016. a määrus nr 11 „Sotsiaaltoetuste määrad“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2017. a.

Ljudmila Jantšenko
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär