Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Ametiautode kasutamise kord

Väljaandja:Keila Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2018, 15

Ametiautode kasutamise kord

Vastu võetud 16.03.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab Keila linna ametiasutuse Keila Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ja linnavalitsuse hallatavate asutuste kasutuses olevate sõidukite (edaspidi ametiauto) kasutamise korra.

  (2) Linnapeale ametiauto kasutada andmise ja selle kasutamise korra määrab volikogu oma otsusega.

§ 2.   Ametiauto kasutamine

  (1) Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste kasutuses olevate sõidukite kasutamise õigusteenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel on linnavalitsuse teenistujatel ning linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajatel, kellel on kehtiv juhiluba ja kellele on ametiauto kasutamiseks vastavalt linnapea või linnavalitsuse hallatava asutuse juhi luba.

  (2) Reeglina kasutatakse ametisõidukeid ainult ametisõitudeks. Vastavad märked tehakse Maanteeameti e-süsteemis.

  (3) Linnavalitsuse kasutuses olevate ametiautode vastutavad kasutajad määrab linnapea käskkirjaga.

  (4) Hallatava asutuse kasutuses oleva ametiauto vastutava kasutaja määrab hallatava asutuse juht käskkirjaga.

  (5) Ametiautod võivad olla varustatud GPS seadmega. Kui GPS seadet pole paigaldatud, siis täidetakse sõidupäevikut.

  (6) Vastutav kasutaja peab tagama ametiauto tehnohoolduse vastavalt ettenähtud läbisõidu vahemikule, tagama tähtaegse tehnilise ülevaatuse läbimise ning vastavalt vajadusele korraldama ametiauto remondi.

  (7) Ametiauto kasutajad on kohustatud enne väljasõitu veenduma sõiduki korrasolekus ning jälgima teel olles selle tehnoseisundit. Kõikidest ametiautoga seotud probleemidest tuleb teavitada vastutavat kasutajat.

  (8) Ametiauto kasutajad on kohustatud:
  1) kasutama ametiautot hoolikalt, heaperemehelikult ja säästlikult ning kooskõlas ametiauto kasutusse andmise eesmärgiga;
  2) mitte andma ametiautot kolmandate isikute kasutusse, v. a selleks õigustatud isikutele;
  3) teavitama vastutavat kasutajat mõistliku aja jooksul ametiauto korrasolekuks vajalikest hooldus- ja remonditöödest;
  4) viivitamatult informeerima linnapead ametiauto hävimisest, kaotsiminekust, olulisest kahjustumisest, valdus- või kasutusõiguse rikkumisest või piiramisest kolmandate isikute poolt ja võtma tarvitusele esmased abinõud edasiste kahjude ärahoidmiseks ja tagajärgede likvideerimiseks;

  (9) Ametiauto garažeerimise asukoha on määrab asutuse juht. Sõitu garažeerimise kohast tööle ja tagasi loetakse ametisõiduks.

  (10) Ametiautot võib garažeerida väljaspool määratud asukohta, kui see on seotud teenistus- töö või ametiülesannete täitmisega. Materiaalset vastutust ametiauto säilimise ja korrasoleku eest kannab garažeerija.

  (11) Sõitu garažeerimise kohast töökohta ja tagasi loetakse ametisõiduks.

Enno Fels
Linnapea

Maris Mäger
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json