HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kõmsi Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Kõmsi Lasteaed-Algkooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2020, 11

Kõmsi Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Vastu võetud 13.03.2020 nr 76

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 ning Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 16 „Lääneranna valla põhimäärus“ § 36 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus

  Lasteaed-algkooli nimetus on Kõmsi Lasteaed-Algkool (edaspidi lasteaed-algkool).

§ 2.   Asukoht

  Lasteaed-algkool asub aadressil Kõmsi tee 14, Kõmsi küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, sihtnumber 90102.

§ 3.   Tegutsemise vorm, liik ja haldusala

  (1) Lasteaed-algkool on Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt hallatav koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena.

  (2) Põhikoolis toimub õpe I ja II kooliastmes.

  (3) Põhikooli õppekava täitmiseks koolis on nominaalne õppeaeg kuus aastat.

  (4) Lasteaias on kaks liitrühma, üks pooleteise- kuni nelja-aastastele ja üks viie- kuni seitsmeaastastele lastele.

  (5) Kool on õppe-, kasvatus- ja arendustegevuses õigusaktidega kehtestatud raamides iseseisev. Tal on õigus otsustada oma põhitegevusest tulenevate eesmärkide saavutamise teede ja vahendite kasutusviiside üle.

  (6) Lasteaed-algkool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

§ 4.   Pitsat, eelarve ja sümboolika

  (1) Lasteaed-algkoolil on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Lasteaed-algkoolil on Lääneranna valla eelarves iseseisev eelarve.

§ 5.   Raamatukogu

  (1) Lasteaed-algkooliga samas hoones asub Kõmsi raamatukogu, mis täidab kooliraamatukogu põhiülesannet põhikogu osas.

  (2) Lasteaed-algkoolil on õppekirjanduse kogu.

  (3) Kooliraamatukogu töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 6.   Tegevuse eesmärk

  Lasteaed-algkooli tegevuse eesmärgiks on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist ning kooliks ettevalmistamist ja õpilastele koolikohustuse täitmist ning põhihariduse omandamist 1.-6. klassini tagades seejuures õppetöö vastavuse riiklikus õppekavas põhikoolile esitatavatele nõuetele, arvestades Lääneranna valla ja Kõmsi Lasteaed-Algkooli arengukavas seatud eesmärke.

§ 7.   Ülesanded

  (1) Lasteaed-algkooli ülesanded on:
  1) täiendada perekonda lapse arendamisel ning luua võimalused alus- ja põhihariduse omandamiseks I ja II kooliastmes;
  2) arvestada lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
  3) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks;
  4) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  5) luua tingimused laste ja õpilaste huvide ja annete väljaarendamiseks;
  6) luua tingimused laste ja õpilaste kultuuri- ja sporditegevuseks;
  7) luua kaasaegse sisustuse ja õpivaraga keskkond, mis toetab õppekava täitmist ning heade õpitulemuste saavutamist;
  8) kujundada sotsiaalne keskkond, mis väärtustab inimesi, nendevahelist koostööd ja häid suhteid;
  9) tagada õpilastele ja lasteaialastele tervisekaitse eeskirjade ja -normide kohane päevakava, õppekorraldus ja õppekoormus ning toitlustamine;
  10) kindlustada õpilased õpikute ja muude õppevahendite ja -materjalidega;
  11) luua töötajatele tänapäevased töö- ja olmetingimused ning võimalused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste rakendamiseks ja täiendamiseks;
  12) kanda kooli, õppekavade, pedagoogide, õpilaste andmed ning nende muutumised Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (2) Lasteaed-algkool võib oma põhitegevuse kõrval ja seda kahjustamata tegeleda õppekavavälise koolituse, muusikatundide andmise, võistluste, kontsertide ja näituste korraldamise, ruumide üürimise ja toitlustamisega.

3. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 8.   Õppekeel

  Lasteaed-algkooli õppekeel on eesti keel.

§ 9.   Õppevorm

  Lasteaed-algkooli õppetöö toimub statsionaarses vormis.

§ 10.   Õppekavad

  (1) Lasteaed-algkooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumentideks on õppekavad, mis koostatakse lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ja põhikooli riiklikust õppekavast, kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

  (2) Lasteaed-algkooli õppekavad kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (3) Lasteaed-algkooli õppekavad ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (4) Lasteaed-algkool võimaldab õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.

§ 11.   Hariduslike erivajadustega lapsed ja õpilased

  (1) Erivajadusega on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isikuomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas või rühma tegevuskavas.

  (2) Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab direktor.

  (3) Hariduslike erivajadustega on õpilane, kelle eriline andekus, õpiraskused, terviserike, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemajaline õppest eemal viibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas või taotlevates õpitulemustes.

  (4) Haridusliku erivajadusega õpilane õpib üldjuhul kooli tavaklassis.

  (5) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas.

§ 12.   Individuaalne õppekava ja arenduskava

  (1) Vajadusel koostavad rühma pedagoogid õppeaasta algul koostöös logopeedi/eripedagoogi jt. spetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest.

  (2) Individuaalse õppekava koostab kool, kui muudatuste või kohandustega õppeajas, õppe sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas või taotletavates õpitulemustes kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes riikliku või kooli õppekavaga.

  (3) Kui haridusliku erivajadustega õpilasele koostatud individuaalse õppekavaga nähakse ette riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine, võib individuaalset õppekava rakendada nõustamiskomisjoni soovitusel.

  (4) Individuaalse õppekava koostamisel kaasatakse vanem ning vajaduse kohaselt õpetajaid ja
tugispetsialiste.

§ 13.   Hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad ja klassid

  (1) Vallavalitsus võib kooli direktori ettepanekul moodustada vastavalt vajadusele sobitusrühma, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühma, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed.

  (2) Erivajadustega laps võetakse sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni soovituse alusel.

  (3) Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks võib kool moodustada rühmi ja klasse, et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavaklassis.

§ 14.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus lasteaias

  (1) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lahtioleku aja otsustab vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (2) Lasteaial on kooli direktori kinnitatud lasteaia tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning Lääneranna valla kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone.

  (3) Lasteaia ja vanema koostöö korraldamiseks peetakse lastevanemate üldkoosolekuid, rühma koosolekuid, lapse õpetaja ning vanema vahel arenguvestlusi.

  (4) Õppeaasta algab 1. septembril.

  (5) Lasteaed töötab viiel päeval nädalas.

  (6) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed-algkool välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (7) Lasteaed-algkool kannab alusharidust omandavate õpilaste andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

§ 15.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus põhikoolis

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini ja koosneb õppetrimestritest ning koolivaheaegadest.

  (2) Õppeperioodi pikkus on 175 õppepäeva.

  (3) Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema. Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva.

  (4) Õppeaasta jaguneb kolmeks õppetrimestriks. Koolivaheajad määratakse haridus- ja teadusministri määrusega.

  (5) Õppetöö põhivormiks on õppetund, mille kestuseks on 45 minutit, vahetunni pikkus on 10 minutit ja söögivahetund kestab 20 minutit. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kaks õppetundi võib toimuda ilma vahetunnita.

  (6) Õpilaste nädala õppekoormus õppeaineti määratakse õppekavaga.

  (7) Suvevaheaja kestus on vähemalt kümme järjestikust nädalat.

  (8) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga.

  (9) Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamisel lähtub kool riiklikus õppekavas ja selle alusel koostatud kooli õppekavas nõutavatest teadmistest ja oskustest. Teadmiste ja oskuste ning käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted, tingimused ja kord sätestatakse kooli õppekavas, lähtudes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud hindamise alustest, tingimustest ja korrast.

  (10) Individuaalse õppekava alusel õppija puhul arvestatakse hindamisel individuaalses õppekavas sätestatud erisusi.

  (11) Lasteaed-algkool kannab õpilaste andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

§ 16.   Motiveerimine ning tugi- ja mõjutusmeetmed

  (1) Õpilase tunnustamine kiituskirjaga õpingute jooksul toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras.

  (2) Täiendavaid motiveerimis- ja tunnustamismeetmeid näeb lasteaed-algkool ette kodukorras lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest.

  (3) Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

  (4) Tugimeetmeteks võivad olla arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma või kooli juures tegutsevasse huviringi, tugispetsialisti teenuse osutamine.

  (5) Mõjutusmeetmete rakendamise, põhikooli ja gümnaasiumiseadusest lähtuvalt, otsustab direktor või tema volitatud isik. Ajutise õppes osalemise keelu otsustab õppenõukogu.

4. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 17.   Pikapäevarühm

  (1) Lasteaed-algkooli direktor võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada kooli pikapäevarühma, mis pakub õpilasele järelvalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

  (2) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega vanema taotlusel või alaealiste komisjoni otsuse alusel.

§ 18.   Huvitegevus

  (1) Huvitegevus korraldatakse koostöös koolipidajaga.

  (2) Huvitegevuse läbiviimine fikseeritakse ARNO keskkonnas.

  (3) Õpilasel on õigus kasutada huvitegevuses tasuta oma lastead-algkooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja kuid vahendeid lasteaed-algkooli kodukorras sätestatud korras.

5. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 19.   Laste ja õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Lastel on lasteaias õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale:
  2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Õpilastel on õigus:
  1) saada tasuta haridust õppekava ulatuses;
  2) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
  3) kasutada lasteaed-algkooli kodukorras sätestatud tingimustel vähemalt kooli õppekava
läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihkuid ja töölehti;
  4) ea- ja jõukohasele õppekoormusele, mis võimaldab aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
  5) täita õpiülesandeid ja osaleda temale lasteaed-algkooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  6) saada eeldatavate õpitulemuste saavutamisel ajutise mahajäämuse tekkimisel täiendavat pedagoogilist juhendamist väljaspool õppetunde;
  7) vajadusel vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlusele, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides;
  8) saada vajadusel logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenust;
  9) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  10) olla teavitatud hinnetest ja talle kohalduvast osast päevakavas;
  11) saada koolitervishoiuteenust;
  12) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma lasteaed-algkooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi- ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
  13) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja kooli pidaja poolt kehtestatud korras ja ulatuses;
  14) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;
  15) saada koolis õppimise ajaks õpilaspileti;
  16) pöörduda oma õiguste kaitseks õpetaja, direktori, vallavalitsuse, hoolekogu, haridus- ja teadusministeeriumi või lastekaitseorganisatsioonide poole;
  17) kasutada muid õigusi, mis tulenevad seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (3) Õpilane on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös vastavalt õpilase jaoks kooli poolt ette nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele;
  2) õppima võimete kohaselt, arendama end ja täiendama oma teadmisi;
  3) täitma kooli kodukorda;
  4) kasutama talle määratud tugi- ja mõjutusmeetmeid;
  5) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
  6) hoidma kooli head mainet, käituma väärikalt nii koolis kui ka väljaspool kooli;
  7) järgima tervislikke eluviise;
  8) hoidma heaperemehelikult kooli kasutuses olevat vara;
  9) täitma muid seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevaid õpilastele pandud kohustusi.

§ 20.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) esindada last eeldusel, et on olemas teise vanema nõusolek;
  2) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  3) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvatamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujundamisele;
  4) tutvuda lasteaed-algkooli õppe- ja päevakavaga;
  5) saada teavet lasteaed-algkooli töökorralduse kohta;
  6) saada teavet lapse arengu kohta;
  7) saada nõustamist pedagoogilistes küsimustes;
  8) osaleda hoolekogu koosseisu esindajate valimisel;
  9) osaleda kooli töös ja juhtimises hoolekogusse valitud vanemate kaudu;
  10) pöörduda ettepanekuga pedagoogide, kooli direktori või hoolekogu poole;
  11) õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate ja muude vaidlusküsimuste lahendamiseks pöörduda kooli direktori, hoolekogu ja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole;
  12) olla kaasatud õpilase individuaalse õppekava koostamisel:
  13) esitada taotlus õpilase õpetamiseks koduõppes;
  14) esitada taotlus õpilase pikapäevarühma vastu võtmiseks;
  15) saada teavet õpilase õppest puudumistest vähemalt üks kord õppetrimestri jooksul:
  16) omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele õpilase kohta;
  17) saada soodustusi Lääneranna Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kehtestatud ulatuses ja korras.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) looma lapsele kodus soodsad tingimused koolis õppimiseks ja koolikohustuse täitmiseks;
  3) kinni pidama kooli päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  4) tasuma igakuiselt lasteaia kuludest vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses lastevanematele määratud osa;
  5) teavitama kooli õpilase puudumisest kooli kodukorras sätestatud korras;
  6) osa võtma vanemate üldkoosolekutest ja klassikoosolekutest;
  7) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  8) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  9) tegema koostööd kooliga õpilase õpetamisel ja kasvatamisel;
  10) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  11) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
  12) osalema lasteaia lapse ja õpilase arenguvestlusel;
  13) koduõppe rakendamise korral rahastama väljapool kooli toimuva õppe osa;
  14) tagama õpilase järelvalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu korral.

§ 21.   Vanemate vastutus

  Vanem vastutab koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

§ 22.   Varalise kahju hüvitamine

  Varalise kahju, mille õpilane on koolile tekitanud, hüvitab õpilane või tema seaduslik esindaja õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 23.   Lasteaed-algkooli vastuvõtmine ja väljaarvamine

  (1) Lapsed võetakse vastu lasteaeda ja arvatakse sealt välja vastavalt vallavalitsuse kehtestatud laste lasteaeda võtmise ja sealt väljaarvamise korrale.

  (2) Õpilased võetakse kooli vastu ja arvatakse koolist välja vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud õpilaste põhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise tingimustele ja korrale.

6. peatükk LASTEAED-ALGKOOLI TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 24.   Lasteaed-algkooli töötajad

  (1) Lasteaed-algkooli töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

  (2) Pedagoogid on õpetajad, direktor ning muud õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud.

  (3) Lasteaed-algkool kannab pedagoogide andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

§ 25.   Personali koosseisu määramine ja töölepingud

  (1) Lasteaed-algkooli personali koosseisu määrab kooli direktor vallavolikogu kehtestatud korras.

  (2) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles kooli direktor vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 26.   Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus

  (1) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteaed-algkooli töökorralduse reeglitega, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.

  (2) Pedagoogilise personali ülesandeks on lasteaia laste ja kooli õpilaste õpetamine ja kasvatamine ning osalemine lasteaed-algkooli arendamistegevuses.

  (3) Lasteaed-algkooli teenindava ja abipersonali ülesanneteks on tagada häireteta töö lasteaed-algkoolis, heaperemehelik majandamine ja koolivara korrasolek ning majanduslik teenindamine, toitlustamine ja tervishoid.

  (4) Lasteaed-algkooli pedagoogid:
  1) loovad laste ja õpilaste kasvatamiseks, õpetamiseks ja arendamiseks vajalikud tingimused vastastikusel lugupidamisel ning üksteise mõistmisel põhineval koostööl laste, õpilaste ja vanematega;
  2) hoolitsevad laste elu, tervise ja turvalisuse eest lasteaias või koolis viibimise ajal;
  3) tagavad lasteaia tegevus- ja päevakava, kooli õppekava ja tunniplaani järgimise;
  4) nõustavad vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (5) Personalil on õigus:
  1) täiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele ja lasteaed-algkoolis kehtestatud tingimustele;
  2) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
  3) esitada direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö parandamiseks.

  (6) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (7) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

7. peatükk LASTEAED-ALGKOOLI JUHTIMINE 

§ 27.   Lasteaed-algkooli direktor

  (1) Lasteaed-algkooli juhib direktor. Direktor tagab lasteaed-algkooli tulemusliku ja häireteta töö, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu ja hoolekoguga.

  (2) Direktori töötasu suuruse määrab vallavalitsus arvestades direktorile kehtestatud kuutöötasu alammäära ning lasteaed-algkooli eelarves töötasudeks ettenähtud summa suurust.

  (3) Direktor:
  1) esindab lasteaed-algkooli ja teeb tehinguid, mis on suunatud õigusaktides temale seaduses sätestatud ülesannete täitmisele;
  2) juhatab lasteaed-algkooli õppenõukogu ja pedagoogilise nõukogu tööd;
  3) kehtestab lasteaed-algkooli sisehindamise korra ja kinnitab sisehindamise aruande;
  4) kinnitab õppenõukogu ja hoolekogu poolt kooskõlastatud õpilastega läbiviidava arenguvestluse tingimused ja korra;
  5) sõlmib, muudab ja ütleb üles personaliga töölepingud;
  6) määrab lasteaed-algkooli personali koosseisu tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud personali miinimumkoosseisule;
  7) määrab lasteaed-algkooli personali kuutöötasud, arvestades õpetajatele kehtestatud kuutöötasu alammäärasid ja kooli eelarves töötasudeks ettenähtud summa suurust;
  8) otsustab õpilase pikapäevarühma vastu võtmise;
  9) määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;
  10) määrab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud;
  11) kehtestab lasteaed-algkooli õppekava kooskõlastatult õppenõukogu ja hoolekoguga;
  12) kinnitab tunniplaani;
  13) korraldab pedagoogide ametikohtade täitmiseks avaliku konkursi;
  14) korraldab õppenõukogu ja hoolekogu õiguspäraste otsuste täitmise;
  15) korraldab lasteaialaste ja kooli õpilaste lasteaed-algkooli vastu võtmist;
  16) korraldab koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga lasteaed-algkooli arengukava koostamise;
  17) korraldab õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise;
  18) korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras;
  19) korraldab lasteaed-algkooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
  20) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist koolis;
  21) teeb vallavalitsusele ettepanekud kooli eelarve osas;
  22) tagab lasteaed-algkooli eelarve täitmise;
  23) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
  24) kinnitab lasteaed-algkooli asjaajamiskorra;
  25) annab oma pädevuse piires kooli sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  26) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  27) täidab muid talle õigusaktide ja töölepinguga pandud ülesandeid.

  (4) Direktor kannab vastutust lasteaed-algkooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (5) Direktori ajutisel äraolekul täidab direktori kohuseid vallavanema käskkirjaga määratud isik.

  (6) Direktori ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.

§ 28.   Õppenõukogu

  (1) Lasteaed-algkoolil on õppenõukogu, kelle ülesanne on lasteaed-algkooli õppe ja kasvatuse eesmärkide kindlaksmääramine, lasteaed-algkooli toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud ning see tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 29.   Hoolekogu

  (1) Lasteaed-algkooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab vallavalitsus hoolekogu.

  (2) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on lasteaed-algkooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus lasteaed-algkooli õppe- ja kasvatustegevuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

  (3) Hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (4) Hoolekogu liikme volitused kestavad kuni järgmisel õppeaastal uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (5) Hoolekogu ülesanded:
  1) koostöös kooli õppenõukoguga osaleb lasteaed-algkooli arengukava koostamises;
  2) kuulab ära direktori aruande lasteaed-algkooli õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  3) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaed-algkooli eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  4) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele ja õpilastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  5) kinnitab direktori ettepanekul pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  6) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  7) annab arvamuse kinnitatava õppekava kohta;
  8) annab arvamuse kooli põhimääruse eelnõu kohta;
  9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ja päevase lahtioleku aja kohta;
  10) nimetab liikme vanempedagoogi ametijärgu omistamise atesteerimiskomisjoni;
  11) kooskõlastab õpilastega läbiviidava arenguvestluse tingimuste ja korra;
  12) kooskõlastab lasteaed-algkooli sisehindamise aruande;
  13) arutab õpetamist ja kasvatamist puudutavaid vaidlusküsimusi ja teeb lahendusettepanekuid;
  14) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaed-algkooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  15) otsustab lasteaia lapse toidukulu päevamaksumuse;
  16) otsustab teisi õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (6) Hoolekogul on õigus saada direktorilt või vallavalitsuselt oma tööks vajalikku teavet.

  (7) Hoolekogu moodustamise ja töökorra kehtestab vallavolikogu.

8. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 30.   Lasteaed-algkooli vara

  (1) Lasteaed-algkooli vara moodustavad talle vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Lasteaed-algkooli valduses olev vara on Lääneranna valla omand.

  (3) Lasteaed-algkooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud Lääneranna vallavara valitsemise korrale.

§ 31.   Eelarve

  Lasteaed-algkooli eelarve koostamine ja vastuvõtmine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud Lääneranna valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale.

§ 32.   Rahalised vahendid

  (1) Lasteaed-algkooli rahalised vahendid moodustuvad valla eelarvest, vanemate kaetavast osast, laekumistest sihtasutustelt, annetustest ja põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (2) Lasteaed-algkoolis töötavate põhikooli pedagoogide töötasustamise alused kinnitab vallavolikogu, kusjuures õpetajate kuutöötasude alammäärade kinnitamisel arvestab vallavolikogu Vabariigi Valitsuse, kohalike omavalitsusüksuste volitatud esindajate ja õpetajate registreeritud ühenduste volitatud esindajate poolt saavutatud kokkulepet kuutöötasu alammäära kohta. Kokkuleppe mittesaavutamisel lähtub vallavolikogu Vabariigi Valitsuse kehtestatud munitsipaalkooli õpetajate kuutöötasu alammäärast.

  (3) Kui lasteaed-algkoolis töötavate lasteaia õpetajate kuutöötasu alammääras ei lepita kokku koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 27 lõikes 5 sätestatud viisil, kehtestab õpetajate kuutöötasu alammäära vallavalitsus.

  (4) Lasteaed-algkool võib saada tulu käesoleva põhimääruse paragrahvi 7 lõikes 2 sätestatud õppekavavälisest tegevusest.

  (5) Lasteaed-algkooli raamatupidamist peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

§ 33.   Asjaajamine, aruandlus

  (1) Lasteaed-algkooli asjaajamise korraldamise aluseks on Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud teenuste korraldamise ja teabehalduse alused alusel direktori käskkirjaga kinnitatud kooli asjaajamiskord.

  (2) Lasteaed-algkooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende täitmise korrast.

  (3) Lasteaia-algkooli arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest vastutab direktor.

  (4) Lasteaed-algkool esitab oma tegevuse kohta ja muud aruanded õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 34.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet lasteaed-algkooli ja selle pidaja tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaed-algkooli tegevuse üle teostab vallavalitsus.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, PIDAMISE ÜLEANDMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE, PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD 

§ 35.   Lasteaed-algkooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Lasteaed-algkooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumi seaduses sätestatud alustel.

§ 36.   Lasteaed-algkooli põhimääruse muutmise kord

  Lasteaed-algkooli põhimääruse muutmine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 37.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Hanila Vallavolikogu 24.03.2011 nr 27 „Kõmsi Lasteaed-algkooli põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 38.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Vallavanem

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json