Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Türi valla 2023. aasta eelarve

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2023, 2

Türi valla 2023. aasta eelarve

Vastu võetud 09.03.2023 nr 3

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning § 38 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 6 ja § 23 lõike 2 ning § 38 lõike 4 alusel.

§ 1.   Türi valla 2023. aasta eelarve

Kontod

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

21 229 086,00

30

Maksutulud

11 512 948,00

3000

Füüsilise isiku tulumaks

10 962 948,00

3030

Maamaks

550 000,00

32

Tulud kaupade ja teenuste müügist

2 038 204,00

35

Saadud toetused

7 630 434,00

 

Saadavad toetused tegevuskuludeks

7 104 272,00

352000

Kohaliku omavalitsuse toetusfond (lg 1)

6 034 463,00

352001

Kohaliku omavalitsuse tasandusfond (lg 2)

1 069 809,00

 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

526 162,00

3500

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine

526 162,00

3521

Saadud tegevustoetused

0,00

38

Muud tegevustulud

47 500,00

382510

Maardlate kaevandamisõiguse tasu

20 000,00

382540

Tasu vee erikasutusest

10 000,00

3882

Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised

0,00

388

Eespool nimetamata muud tulud

17 500,00

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

19 855 102,00

PÕHITEGEVUSE TULEM

1 373 984,00

Kontod

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

-1 546 874,00

1502

Osalused tütar- ja sidusettevõtjates (-)

-23 104,00

155

Materiaalne põhivara (-)

-1 280 250,00

3502

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (+)

86 594,00

381

Põhivara müük (+)

75 000,00

4502

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (-)

-55 414,00

650

Intressikulu (-)

-350 000,00

655

Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt  (+)

300,00

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-)

-172 890,00

Konto

FINANTSEERIMISTEGEVUS

-393 627,00

2585

Kohustuste võtmine

1 590 000,00

2586

Kohustuste tasumine

-1 983 627,00

100

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+suurenemine, -vähenemine)

-566 517,00

NÕUETE JA KOHUSTISTE SALDO MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)

 

 

 

 

EELARVE PÕHITEGEVUSE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

21 563 870,00

Kood

Tegevusala

 

01

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

1 351 183,00

01111

Türi Vallavolikogu

83 635,00

01112

Türi Vallavalitsus

748 902,00

01114

Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond

80 000,00

01330

Muud üldised teenused

1 000,00

01600

Muud üldised valitsussektori teenused

18 865,00

01700

Valitsussektori võla teenindamine

350 000,00

01800

Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris

68 781,00

03

AVALIK KORD JA JULGEOLEK

23 100,00

03200

Päästeteenused

3 000,00

03600

Muu avalik kord ja julgeolek

20 100,00

04

MAJANDUS

1 125 058,00

04120

Üldine tööjõupoliitika

5 240,00

04210

Põllumajandus

34 000,00

04510

Maanteetransport

818 492,00

0451001

Maanteetransport, vald

7 400,00

0451002

Maanteetransport, Türi Haldus

811 092,00

04512

Ühistranspordi korraldus

5 000,00

04730

Turism

2 500,00

04740

Üldmajanduslikud arendusprojektid

43 000,00

04900

Muu majandus

216 826,00

05

KESKKONNAKAITSE

1 230 085,00

05100

Jäätmekäitlus

154 852,00

0510001

Jäätmekäitlus, vald

33 852,00

0510002

Jäätmekäitlus, Türi Haldus

121 000,00

05101

Avalike alade puhastus

503 000,00

0510102

Avalike alade puhastus, Türi Haldus

503 000,00

05200

Heitveekäitlus

1 000,00

0520002

Heitveekäitlus, Türi Haldus

1 000,00

05400

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

571 233,00

0540001

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, vald

51 000,00

0540002

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, Türi Haldus

520 233,00

06

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

815 996,00

06100

Elamumajanduse arendamine

16 500,00

06300

Veevarustus

36 000,00

0630001

Veevarustus, vald

35 000,00

0630003

Veevarustus, Türi Haldus

1 000,00

06400

Tänavavalgustus

263 270,00

0640002

Tänavavalgustus, Türi Haldus

263 270,00

06605

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

500 226,00

0660510

Kalmistud

51 191,00

06605101

Kalmistud, vald

800,00

06605102

Kalmistud, Türi Haldus

50 391,00

0660511

Hulkuvate loomadega seotud tegevus, Türi Haldus

11 000,00

0660512

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

168 133,00

06605122

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus, Türi Haldus

168 133,00

0660513

Türi Kommunaalasutus

4 868,00

0660514

Türi Haldus

265 034,00

07

TERVISHOID

41 118,00

07210

Üldmeditsiiniteenused

12 000,00

0721001

Türi tervisekeskus

9 000,00

0721005

Käru perearstikeskus

1 500,00

0721006

Väätsa perearstikeskus

1 500,00

07310

Üldhaigla teenused

29 118,00

08

VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON

2 526 068,00

08102

Sporditegevus

662 056,00

0810201

Toetus spordiorganisatsioonidele

526 056,00

0810202

Sporditegevusega seotud toetused, kolmas sektor

10 000,00

0810203

Ujula kasutamine

125 000,00

0810204

Muud sporditegevusega seotud kulu

1 000,00

08107

Noorsootöö ja noortekeskused

527 963,00

0810703

Muu noorsootööga seotud kulu

18 500,00

0810704

Türi Noortekeskus

381 326,00

0810706

Türi Noortekeskus, Türi loomemaja

44 190,00

0810707

Türi Noortekeskus, Türi perepesa

83 947,00

08109

Vaba aja tegevused

86 000,00

08201

Raamatukogud

310 847,00

0820102

Türi Raamatukogu

310 847,00

08202

Rahvakultuur

794 010,00

0820201

Türi Kultuurikeskus

794 010,00

08203

Muuseumid

72 512,00

0820302

MTÜ Eesti Ringhäälingumuuseum

10 200,00

0820304

Türi Muuseum

62 312,00

08207

Muinsuskaitse

6 500,00

08300

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

56 000,00

08600

Muu vabaaeg, kultuur ja religioon

10 180,00

09

HARIDUS

11 776 584,00

09110

Alusharidus

3 208 952,00

0911001

Osalus teiste omavalitsuste lasteaedade kuludes

100 000,00

0911002

Retla-Kabala Kool, lasteaed

391 291,00

0911003

Käru Põhikool, lasteaed

143 119,00

0911005

Väätsa Lasteaed Paikäpp

458 654,00

0911009

Türi Lasteaed

2 115 888,00

09212

Põhi- ja üldkeskharidus

6 677 415,00

0921201

Osalus teiste omavalitsuste põhikoolide ja üldkeskhariduse kuludes

140 000,00

0921202

Laupa Põhikool

861 601,00

09212021

Laupa Põhikool, vald

292 692,00

09212022

Laupa Põhikool, riik

568 909,00

0921203

Retla-Kabala Kool

953 446,00

09212031

Retla-Kabala Kool, vald

420 776,00

09212032

Retla-Kabala Kool, riik

532 670,00

0921204

Türi Põhikool

2 350 218,00

09212041

Türi Põhikool, vald

747 652,00

09212042

Türi Põhikool, riik

1 602 566,00

0921205

Türi Kevade Kool

261 814,00

09212051

Türi Kevade Kool, vald

42 992,00

09212052

Türi Kevade Kool, riik

218 822,00

0921206

Käru Põhikool

442 436,00

09212061

Käru Põhikool, vald

212 230,00

09212062

Käru Põhikool, riik

230 206,00

0921207

Väätsa Põhikool

742 775,00

09212071

Väätsa Põhikool, vald

241 290,00

09212072

Väätsa Põhikool, riik

501 485,00

0921208

Türi Ühisgümnaasium

601 016,00

09212081

Türi Ühisgümnaasium, vald

558 533,00

09212082

Türi Ühisgümnaasium, riik

42 483,00

09213

Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud

324 109,00

09510

Noorte huviharidus ja huvitegevus

700 698,00

0951001

Osalemine huvihariduse kuludes

175 000,00

0951002

Türi Muusikakool

525 698,00

09600

Koolitransport

194 648,00

0960001

Koolitransport, vald

161 000,00

0960002

Koolitransport, Türi Haldus

33 648,00

09601

Koolitoit

582 598,00

0960101

Koolitoit Käru Põhikool

44 376,00

09601011

Koolitoit Käru Põhikool, vald

39 301,00

09601012

Koolitoit Käru Põhikool, riik

5 075,00

0960102

Koolitoit Laupa Põhikool

63 895,00

09601021

Koolitoit Laupa Põhikool, vald

43 420,00

09601022

Koolitoit Laupa Põhikool, riik

20 475,00

0960103

Koolitoit Retla-Kabala Kool

76 131,00

09601031

Koolitoit Retla-Kabala Kool, vald

60 156,00

09601032

Koolitoit Retla-Kabala Kool, riik

15 975,00

0960104

Koolitoit Türi Põhikool

228 292,00

09601041

Koolitoit Türi Põhikool, vald

134 492,00

09601042

Koolitoit Türi Põhikool, riik

93 800,00

0960105

Koolitoit Türi Ühisgümnaasium

75 667,00

09601051

Koolitoit Türi Ühisgümnaasium, vald

56 417,00

09601052

Koolitoit Türi Ühisgümnaasium, riik

19 250,00

0960106

Koolitoit Türi Kevade Kool

27 531,00

09601061

Koolitoit Türi Kevade Kool, vald

25 431,00

09601062

Koolitoit Türi Kevade Kool, riik

2 100,00

0960107

Koolitoit Väätsa Põhikool

66 706,00

09601071

Koolitoit Väätsa Põhikool, vald

39 756,00

09601072

Koolitoit Väätsa Põhikool, riik

26 950,00

09602

Öömaja

148 416,00

09800

Muu haridus

263 857,00

10

SOTSIAALNE KAITSE

2 674 678,00

10120

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused

161 911,00

1012001

Türi Päevakeskus

161 911,00

10120011

Türi Päevakeskus, vald

43 567,00

10120012

Türi Päevakeskus, riik

118 344,00

10121

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

395 185,00

10200

Eakate sotsiaalhoolekandeasutused

728 619,00

1020002

Väätsa eakate kodu

468 619,00

1020003

Osalemine sotsiaalhoolekandeasutustes

260 000,00

10201

Muu eakate sotsiaalne kaitse

123 962,00

10400

Asendus- ja järelhooldus

417 580,00

10402

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

141 725,00

10600

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

134 740,00

1060001

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele, vald

1 000,00

1060002

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele, Türi Haldus

133 740,00

10701

Riiklik toimetulekutoetus

271 447,00

10702

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

31 800,00

10900

Muu sotsiaalne kaitse

267 709,00

 

EELARVE KULUD KOKKU

21 563 870,00

§ 2.   Eelarve seletuskiri

  Eelarve täitmiseks ning eelarvesse planeeritud assigneeringute kasutamiseks kinnitada eelarve seletuskiri vastavalt määruse lisale.

§ 3.   Volituste andmine

  (1) Türi valla 2023. aasta vastu võetud eelarve detailsema liigenduse kinnitab Türi Vallavalitsus.

  (2) Türi Vallavalitsusel on õigus investeeringute tegemisel otsustada investeeringu eelarvesse planeeritud üldsumma piires, millises ulatuses tehakse investeeringuid ja millises ulatuses kaetakse majanduskulusid.

  (3) Türi Vallavalitsusel on õigus kinnitada riigieelarvest Türi vallale lepingute alusel ja toetustena eraldatud raha ning valleelarvesse antud annetuste jaotus Türi valla asutuste, eelarvepositsioonide ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist vastavalt eraldatud rahale.

  (4) Türi Vallavalitsusel on õigus võtta eelarveaasta kestel rahavoogude juhtimiseks laenu suurima lubatud jäägiga 1 000 000 eurot, tingimusel, et laen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks. Laenu võtmisel tuleb sellest teavitada Türi Vallavolikogu eelarve- ja arenduskomisjoni.

  (5) Türi Vallavalitsusel on õigus jagada huvihariduseks eraldatud raha tegevusalade vahel vastavalt Türi Vallavolikogu kinnitatud tegevuskavale.

§ 4.   Määruse avalikustamine

  Türi Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada hiljemalt seitsmendal tööpäeval määruse vastuvõtmisest arvates Türi valla 2023. aasta eelarve ning eelarve menetlemist käsitlevad Türi Vallavolikogu istungite ning Türi Vallavolikogu alaliste komisjonide koosolekute protokollid internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee.

Marge Hirtentreu
Volikogu esimees

Lisa Eelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json