Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 29. detsembri 2022 määruse nr 14 „Türi valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2023, 3

Türi Vallavolikogu 29. detsembri 2022 määruse nr 14 „Türi valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 09.03.2023 nr 5

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 365 ja 366 ja lõike 2, jäätmeseaduse § 66 lõike 4 ning § 71 lõigete 1 ja 2 ning § 71¹ lõike 1 ja pakendiseaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1. Türi valla jäätmehoolduseeskirja muutmine
Türi Vallavolikogu 29. detsembri 2022 määruse nr 14 „Türi valla jäätmehoolduseeskiri“ (RT IV, 07.01.2023, 2) muudetakse järgmiselt:
1) määruse § 15 lõige 1 punkt 1 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„1) tiheasustusalal asuvale jäätmevaldajale, kelle kutse- või majandustegevusest tulenevalt tekivad paberi- ja kartongijäätmed;“;
2) määruse § 15 lõige 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata tiheasustusalal asuv jäätmevaldaja võib paberi- ja kartongijäätmed korraldatud jäätmeveo korras jäätmevedajale üle anda, teavitades sellest jäätmevedajat.“;
3) määruse § 15 täiendatakse lõikega 21 järgmiselt:
„(21) Jäätmevaldaja, kellel puudub kohustus või võimalus paberi- ja kartongijäätmed tekkekohal jäätmevedajale üle anda, viib paberi- ja kartongijäätmed korraldatud jäätmeveoga hõlmatud avalikesse kogumismahutitesse. Avalikud kogumismahutid paigaldab ja neid teenindab jäätmevedaja. Täiendavalt on jäätmevaldajatel võimalus anda jäätmeid üle muudesse Türi valla korraldatud kogumiskohtadesse.“;
4) määruse § 15 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;
5) määruse § 16 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„1) tiheasustusalal asuvale jäätmevaldajale, kes kutse- või majandustegevuses tegeleb majutuse, toitlustuse, toiduainete töötlemise või nendega kauplemisega või kelle majandustegevuses tekivad biolagunevad köögi- või sööklajäätmed;“;
6) määruse § 16 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„3) jäätmevaldajale, kes ei rakenda jäätmetekkekohal kompostimist.“;
7) määruse § 16 lõige 3 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(3) Käesolevas paragrahvis nimetatud jäätmevaldaja, kellel on kohustus anda köögi- ja sööklajäätmed üle jäätmevedajale, vabaneb köögi- ja sööklajäätmete üleandmise kohustusest, kui jäätmevaldaja tagab jäätmete tekkekohal kompostimise vastavalt eeskirja §-le 32.“;
8) määruse § 16 täiendatakse lõikega 4 järgmiselt:
„(4) Jäätmevaldaja, kes korraldatud jäätmeveo raames köögi- ja sööklajäätmeid jäätmevedajale üle ei anna, loetakse vastavalt § 32 lõikele 1 kompostimistoimingu kasutajaks.“;
9) määruse § 18 muudetakse ning kehtestatakse järgmiselt:
„§ 18. Korraldatud jäätmeveo sagedus
(1) Segaolmejäätmete kogumismahutite tühjendamine toimub järgmise intervalliga:
1) tiheasustusaladel vähemalt üks kord nelja nädala jooksul;
2) hajaasustusega aladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.
Kui jäätmetekkekohal on tagatud eeskirja § 32 kohaselt biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kompostimine või antakse köögi- ja sööklajäätmed üle korraldatud jäätmeveo raames, on tiheasustusalal õigus rakendada segaolmejäätmete kogumismahuti tühjendamist sagedusega üks kord 12 nädala jooksul.
(2) Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumismahutite tühjendamine toimub vähemalt üks kord kahe nädala jooksul. Perioodil 1. november kuni 31. märts on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumismahuteid lubatud tühjendada üks kord nelja nädala jooksul.
(3) Biolagunevate aia- ja haljastujäätmete jäätmevedu korraldatakse perioodil 1. mai kuni 30. november ning jäätmeveo perioodil veetakse aia- ja haljastusjäätmeid vähemalt üks kord nelja nädala jooksul.
(4) Teiste korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide vedu peab olema tagatud järgmise tihedusega:
1) paberi- ja kartongijäätmete vedu vähemalt üks kord 12 nädala jooksul;
2) segapakendi vedu tiheasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul ning hajaasustusega alal vähemalt üks kord aastas;
3) suurjäätmete vedu vähemalt üks kord 12 nädala jooksul;
4) tekstiilijäätmete vedu vähemalt üks kord 12 nädala jooksul;
5) klaaspakendi vedu vähemalt üks kord aastas“;
10) määruse § 20 lõige 1 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(1) Korraldatud jäätmeveo teenuse osutajal on õigus võtta jäätmevaldajalt jäätmete kogumise ja jäätmekäitluskohta viimise eest tasu (jäätmeveo teenustasu).“;
11) määruse § 20 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:
„(11) Jäätmeveo teenustasu arvestamisel lähtutakse jäätmeseaduse § 66 lõigetest 5 ja 6. Lisaks peab jäätmevedaja teenustasu hinna pakkumuses arvestama, et teenustasu hinna sees on:
1) jäätmeveo osutamisega seotud teadete edastamine;
2) kuni 150 meetrit sõidukiga tagurdamine kogumismahutini;
3) kogumiskoti või kuni 1100-liitrise (k.a) ratastel kogumismahuti käsitransport veokini kuni 10 meetrit;
4) värava, ukse, tõkkepuu jms avamine, sh kogumismahuti välja võtmine prügimajast ja prügimajja tagasi panemine;
5) kui vedajale on eelnevalt antud avamisvahend, lukustatud kogumismahuti, värava, ukse, tõkkepuu jms avamine;
6) kogumismahuti paigaldamine, äratoomine või teist tüüpi mahuti vastu vahetamine jäätmevaldaja esmakordsel liitumisel korraldatud jäätmeveoga või uue jäätmeliigi kogumisega alustamisel.
Türi vald ei eelda jäätmevaldajaga korraldatud jäätmeveoks lepingu sõlmimist, mistõttu korraldatud jäätmeveo teenustasu ei tohi sisaldada lepingute sõlmimise, muutmise või ülesütlemise ega lepingute haldamise tasu.“;
12) määruse § 25 tunnistatakse kehtetuks;
13) määruse § 32 täiendatakse lõikega 21 järgmiselt:
„(21) Biolagunevaid jäätmeid tohib tekkekohal kompostida:
1) tiheasustusega aladel asuvatel üksik- ja ridaelamu kinnistutel;
2) tiheasustusega aladel asuvatel korterelamu kinnistutel ametiasutuse nõusolekul;
3) hajaasustusega aladel kõikidel kinnistutel.“;
14) määruse § 50 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
§ 50. Määruse rakendamine
(1) Korraldatud jäätmeveo sätteid rakendatakse hetkest, mil jõustub Türi valla ja hankemenetluse korras uue jäätmevedajaga sõlmitud korraldatud jäätmeveo leping.
(2) Korraldatud jäätmeveo korras tekstiilijäätmete kogumist ja üleandmist rakendatakse 1. jaanuarist 2025.“.

Marge Hirtentreu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json