Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanimede määramise kord

Väljaandja:Rannu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2012, 1

Kohanimede määramise kord

Vastu võetud 18.12.2008 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 1, § 22 lg 2 ja kohanimeseaduse § 5 lg 1 punkti 3 ja lg 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib kohanime määramise korda Rannu vallas.

§ 2.  Kohanimemääraja ja kohanime määramise pädevus

  (1) Rannu vallas määrab kohanimesid Rannu Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus).

  (2) Vallavalitsus:
  1) määrab, muudab ja tunnistab kehtetuks ametliku nime tänavale, teele, ühissõidukipeatusele või muule Rannu valla haldusterritooriumile jäävale nimeobjektile, välja arvatud seadusega sätestatud erandid;
  2) taotleb või annab kooskõlastusi, nõusolekuid, arvamusi kohanimeseaduse alusel kohanime määramiseks nimeobjektile;
  3) määrab aadressi koos majanumbriga ehitisele või muule objektile, arvestades adressikohale määratud nime.

§ 3.  Kohanime määramise korraldamine

  Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest ja kohanime määramise nõuetest.

§ 4.  Eelnõu avalikustamine

  Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise õigusakti eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsustamist Rannu valla kodulehel ja ajalehes Rannu Valla Leht.

§ 5.  Kohanime määramise otsusest teavitamine

  (1) Vallavalitsus saadab kohanime määramise õigusakti 10 päeva jooksul Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötajale.

  (2) Vallavalitsus annab kohanime määramisest avalikkusele teada Rannu valla kodulehel http://www.rannu.ee ja ajalehes Rannu Valla Leht.

§ 6.  Rakendussätted

  (1) Rannu Vallavolikogu 21. oktoobri 2004 a. määrus nr 32 „Kohanimeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 22. detsembril 2008. a.

Heino Gottlob
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json