Teksti suurus:

Holstre Kooli põhimäärus

Väljaandja:Paistu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2012, 2

Holstre Kooli põhimäärus

Vastu võetud 18.02.2011 nr 3
jõustumine 23.01.2011

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ning Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 1 ja Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus

  (1) Munitsipaallasteasutuse nimetus on Holstre Kool (edaspidi Kool).

§ 2.   Tegutsemise vorm ja haldusala

  (1) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool.

  (2) Kool on Paistu Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) haldusalas tegutsev eestikeelne munitsipaallasteasutus, mis lähtub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, seadustest ning nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest, mis võimaldab koolieast nooremate laste hoidu ja alushariduse omandamist ning õpilastele põhihariduse omandamist.

  (3) Kooli tegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi Haridusministeerium) poolt välja antud koolitusluba.

§ 3.   Asukoht

  Kool asub Holstre külas Paistu vallas (edaspidi Vald) Viljandi maakonnas.

§ 4.   Koolitusluba

  Koolil peab olema kehtiv koolitusluba, mis annab õiguse õppe- ja kasvatustegevuseks.

§ 5.   Teeninduspiirkond

  (1) Koolil on Paistu Vallavolikogu (edaspidi Vallavolikogu) poolt määratud teeninduspiirkond.

  (2) Kool võtab vastu kõik oma teeninduspiirkonna koolikohustuslikud õpilased. Kooli vastuvõtt vormistatakse Kooli direktori (edaspidi Direktor) käskkirjaga.

  (3) Väljaspool teeninduspiirkonda on õigus õpilasi vastu võtta vabade kohtade olemasolul.

  (4) Õpilaste vastuvõtmine, ühest koolist teise üleminek, koolist lahkumine ja väljaheitmine toimub Haridusministri määrusega volitatud ulatuses Direktori poolt kehtestatud korras.

  (5) Lasteaiarühma vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub Vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 6.   Eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on oma eelarve, mille kinnitab Vallavolikogu.

  (2) Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika.

§ 7.   Asjaajamise keel ja õppekeel

  Kooli asjaajamise ning õppekeel on eesti keel.

§ 8.   Raamatukogu

  Koolil on oma raamatukogu, mis asub koolihoones

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 9.   Tegevuse eesmärk

  (1) Kooli tegevuse eesmärgiks on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist ning kooliealistele õpilastele põhihariduse omandamist ja koolikohustuse täitmist.

  (2) Kujundada õpilastes igapäevase eluga toimetulekuks vajalikke oskusi ja eetilisi tõekspidamisi.

§ 10.   Ülesanded

  (1) Kooli ülesandeks on:
  1) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  2) õpilastele põhihariduse omandamise ja koolikohustuse täitmise võimaldamine ning eelduste loomine õpingute jätkamiseks keskhariduse või kutsehariduse omandamiseks;
  3) arvestades lapse ealisi, soolisi ja individuaalseid iseärasusi, luua võimalused ning aidata kaasa laste õppimise ja tööga toimetulevateks isiksusteks kujunemisel;
  4) aidata lapsel kujuneda endast, kodust, perekonnast ja kaasinimestest lugupidavaks isiksuseks;
  5) luua töötajatele kaasaegsed töö- ja olmetingimused ning võimalused täiendada ja rakendada oma erialaseid ja pedagoogilisi teadmisi;
  6) luua mitmekülgsed võimalused õppetööväliseks huvialategevuseks Kooli juures;
  7) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd õpilase ja lasteaiarühma vanemaga või eestkostjaga (edaspidi Vanem), teiste koolide ja muude organisatsioonidega.

  (2) Kool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata tegeleda õppekavavälise koolituse, võistluste, laagrite, festivalide, kursuste, kontsertide, näituste jms korraldamisega, õppematerjalide kirjastamise ja valmistamise, ruumide rentimise, majutamise ning toitlustamisega jms.

3. peatükk STRUKTUUR, ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 11.   Õppevormid

  (1) Kooli õppetegevus toimub statsionaarses vormis.

  (2) Koolis tegutseb üks lasteaiarühm 2-7 aastatele lastele. Laste arv rühmas on 18.

  (3) Kool töötab üheksa klassikomplektiga vastavas vanuses õpilaste olemasolul või/ja liitklassidega vastavalt seadusandlusele. Koolis toimub õpe I, II ja III kooliastmes.

  (4) Koolis on õpiabirühmad, pikapäevarühm, aine- ja huviringid jm klassivälise tegevuse vormid põhiharidust omandavatele õpilastele.

  (5) Kool on külakeskus, kus asuv spordisaal ning raamatukogu teenindab paikkonna elanikke. Ruumide olemasolul ja hoolekoguga kooskõlastatult võib Kooli ruume anda kasutusse õppetööd häirimata paikkonna elanike tegevusvõimaluste laiendamiseks.

§ 12.   Õppekava

  (1) Kool järgib õppe-kasvatuskorralduses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ning põhikooli riiklikku õppekava.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja põhikooli riiklik õppekava, mille alusel koostatakse Kooli ja lasteaia õppekavad.

  (3) Vajadusel koostatakse lapsele/õpilasele individuaalne arengukava/õppekava.

  (4) Kooli õppekava ja selles tehtavad muudatused ning täiendused kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (5) Kooli õppekava kinnitab Direktor käskkirjaga kooskõlastatult õppenõukogu ja hoolekoguga.

  (6) Kooli õppekava täitmise tagamiseks ja toetamiseks kasutatakse Haridusministri poolt kehtestatud korras riiklikule õppekavale vastavaks tunnistatud õpikuid, töövihikuid, tööraamatuid ning muid õppematerjale ja –vahendeid (edaspidi Õppematerjalid).

  (7) Igas klassis õppetööks vajalikud õppematerjalid valib pedagoog Haridusministri määrusega õppematerjalide loetelust kooskõlastatult ning kinnitatult Direktoriga.

  (8) Õppetundide arvu ja nende järjekorra õppepäevas määrab Direktori poolt kinnitatud tunniplaan.

  (9) Kooli hindamisjuhendi kinnitab Direktor.

  (10) Esimeses klassis võib kasutada sõnalisi hinnanguid. Numbrilise hindamise korra kehtestab kooskõlastatult 1. klassi klassijuhataja ja Vanem Kooli õppenõukoguga.

  (11) Kool koostab tervisekaitse-eeskirjade ja -normide kohase päevakava, tagades lasteaiarühma laste ja Kooli õpilaste tervise kaitse nende koolis/lasteaias viibimise ajal.

  (12) Lasteaiarühmal on oma tegevus- ja päevakava, mille kinnitab Direktor.

  (13) Lasteaia lahtiolekuaja otsustab Vallavalitsus lähtudes hoolekogu ja Direktori ettepaneku(te)st.

  (14) Õpilasele tagatakse vähemalt eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus. Tugispetsialistide teenuse rakendamiseks loob võimalused Kooli pidaja ning selle korraldab Direktor.

§ 13.   Kodukord

  Direktori kehtestatud Kooli kodukord pannakse välja õpilastele ja Vanematele nähtavasse kohta.

§ 14.   Arenguvestlus

  (1) Vähemalt kord õppeaasta jooksul viiakse lastega/õpilasega ning nende Vanematega koolis läbi arenguvestlus, mille üldeesmärk on lapse/õpilase arengu toetamine.

  (2) Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord kooskõlastatakse kooli õppenõukogu ja hoolekoguga ning selle kinnitab Direktor käskkirjaga.

§ 15.   Õppe ja kasvatuse korraldus koolis

  (1) Kool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks

  (2) Õppeaasta
  1) Õppeaasta kestab jooksva aasta 1. septembrist kuni järgneva aasta 31. augustini.
  2) Õppeveerandites on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat). Lõpuklassis (9. klass) on õppeveerandites kokku vähemalt 185 õppepäeva.
  3) Õppeaasta koosneb õpilastel õppeperioodist ning koolivaheaegadest.
  4) Õppe- ja eksamiperioodid, õppetöö kestus, õpilaste teadmiste hindamise süsteem ja muud õppe- ja kasvatuskorraldusega seotud küsimused lahendatakse Haridusministri määrustega kehtestatud korras.
  5) Lasteaiarühma aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab Vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

  (3) Kool võib Kooli pidaja nõusolekul avada vastavalt vajadusele pikapäevarühma(sid).

  (4) Kool võib lisaks riikliku õppekavaga tagatud õppemaksuta põhiharidusele organiseerida kooli ruumides õpilasele osaliselt või täielikult tasustatud lisaõpet.

  (5) Kooli lõpetamine toimub Haridusministri määrusega kehtestatud korras.

  (6) Kool kannab õpilaste andmed EHIS-esse.

4. peatükk ÕPILASTE, LASTE JA NENDE VANEMATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 16.   Õpilaste õigused

  (1)Õpilastel on õigus:
  1) omandada tasuta haridust õppekava ulatuses;
  2) täita õpiülesandeid;
  3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpetajalt tema üldtööaja piires;
  4) täita koolikohustust koduõppe vormis õigusaktidega kehtestatud korras;
  5) taotleda individuaalse õppekava koostamist ja selle alusel õppimist ning õppida individuaalse õppekava järgi õigusaktidega kehtestatud korras;
  6) kasutada õppekavas ettenähtu omandamiseks tugisüsteeme õigusaktidega kehtestatud korras;
  7) pöörduda oma õiguste kaitseks Direktori, Haridusministeeriumi järelevalveametniku, maavanema, kooli pidaja või lastekaitseorganisatsiooni poole;
  8) valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires;
  9) saada sõidu- ja muid soodustusi ning ainelist abi Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
  10) luua Koolis ühinguid, seltse, ringe, mille tegevus pole vastuolus Kooli ja kodu kasvatustaotlusega ning anda välja almanahhe ja kooli ajalehte ja osaleda nende töös;
  11) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis toimuvad vastavalt Kooli üldtööplaanile;
  12) moodustada ja osaleda Kooli õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes;
  13) kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, õppe- ja spordivahendeid ning muid vahendeid vastavalt kehtestatud Kooli sisekorraeeskirjadele;
  14) saada Koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti teavet õppimisvõimaluste kohta;
  15) saada pedagoogilt täiendavat ainealast juhendamist nende üldtööaja piires;
  16) pöörduda abi saamiseks Kooli töötajate poole;
  17) omada ja kasutada muid õigusaktidest tulenevaid õigusi.

§ 17.   Lasteaia laste õigused

  (1)Lastel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  2) pedagoogi(de) igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel;
  3) saada soodustusi ning ainelist abi Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
  4) omada ja kasutada muid õigusaktidest tulenevaid õigusi.

§ 18.   Vanemate õigused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) osaleda Kooli töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud Vanemate kaudu;
  2) olla valitud Kooli hoolekogu liikmeks;
  3) kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda õppenõukogu, hoolekogu või Direktori poole, samuti Haridusministeeriumi, maavanema, politseiametniku, Vallavalitsuse ja riiklike järelevalveorganite poole;
  4) tutvuda Kooli päeva- ja õppekavaga;
  5) saada teavet Kooli töökorralduse kohta ning saada nõustamist pedagoogilistes küsimustes;
  6) tuua last lasteaiarühma ja viia sealt ära neile sobival ajal, lähtudes lasteaiarühma päevakavast.

  (2) Vanemate koosoleku kutsub kokku Direktor või klassijuhataja (lasteaias pedagoog) vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord õppeaastas.

  (3) Kasutada muid õigusaktidest tulenevaid õigusi.

§ 19.   Õpilaste kohustused

  (1) Õpilased on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust ja Kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
  2) osalema õppetöös, õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
  3) hoidma Kooli head mainet;
  4) järgima tervislikke eluviise;
  5) lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse, hoidma loodust, täitma Kooli sisekorraeeskirju, järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  6) hoidma ja kasutama Kooli vara heaperemehelikult;
  7) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 20.   Vanemate kohustused

  (1) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele/õpilasele soodsad tingimused arenemiseks ja hariduse omandamiseks;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest koheselt selle teada saamisest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema koostööd kooliga põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  5) kinni pidama lasteaiarühma päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  6) tasuma igakuiselt õppe- ja toitlustuskulu tasu Vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
  7) informeerima pedagoogi või Direktorit laste/õpilaste puudumajäämisest;
  8) hüvitama õpilase poolt Koolile tekitatud ainelise kahju vastavalt kehtestatud korrale;
  9) direktori kutsel osalema õpilasega läbiviidaval arenguvestlusel;
  10) tagama lapse koolikohustuse täitmise;
  11) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 21.   Õpilaste tunnustamine ja karistamine

  Õpilasele avaldatakse tunnustust ja laitust Haridusministri määruses ja Kooli kodukorras sätestatud alustel ja korras.

§ 22.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

  (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes tegutseb käesoleva põhimääruse ja õpilasesinduse põhimääruse alusel.

  (3) Õpilasesinduse põhimäärusega sätestatakse õpilasesinduse moodustamise kord, õigused ja

  (4) Põhimääruse kiidab heaks õpilaskond ja kinnitab direktor käskkirjaga kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

5. peatükk KOOLI TÖÖTAJAD NING KOOLI JUHTIMINE 

§ 23.   Kooli töötajad

  (1) Kooli töötajad (edaspidi Personal) on pedagoogiline ning haldus- ja abipersonal.

  (2) Kooli pedagoogid on õpetajad, Direktor ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

  (3) Personali koosseisu määrab Direktor Kooli pidaja kehtestatud korras, arvestades Haridusministri määrusega kinnitatud miinimumkoosseisu.

  (4) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab Direktor kehtivate õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras.

  (5) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega, töökorralduse reeglite, töötaja ametijuhendi, töö- ja kollektiivlepingu ning teiste töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (6) Personalil on keelatud avalikustada õpilaselt/lapselt saadud teavet õpilase/lapse perekonna kohta.

  (7) Töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab Direktor.

  (8) Personal on kohustatud andma teavet Direktorile ja Vallavalitsuse sotsiaaltöötajale õpilaste ebarahuldavast kasvukeskkonnast või kui on selgunud, et õpilane on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

§ 24.   Juhtimine

  (1) Kooli juhib Direktor.

  (2) Direktor:
  1) vastutab Kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  2) juhib Kooli õppe-, tervishoiu-, majandus- ja finantstegevust koostöös Vallavalitsuse, õppenõukogu, hoolekogu ja õpilaste omavalitsusega;
  3) tagab õppekorralduse vastavuse õppekavale;
  4) koostab Kooli eelarveprojekti, mille kooskõlastab hoolekoguga ja esitab selle Vallavalitsusele;
  5) vastutab Kooli vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest Vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  6) tunnustab ja karistab personali;
  7) kutsub kokku vastavalt vajadusele koosolekuid ja nõupidamisi;
  8) tagab Personalile ohutud töötingimused, tutvustab töötaja tööle võtmisel, samuti töötamise ajal sisekorraeeskirju, töökaitse- ja tuleohutusnõudeid;
  9) loob tingimused koolihoone avalikuks kasutuseks piirkonna elanikele ja ettevõtjatele Kooli huvisid kahjustamata, teeb sellekohaseid ettapanekuid Vallavalitsusele;
  10) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  11) on aruandekohustuslik Kooli hoolekogu, Vallavalitsuse ja Vallavolikogu ees;
  12) omab õiguse teha Kooli kasuks Kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, milles see on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab Vallavalitsus avaliku konkursi.

  (4) Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse Vallavalitsus.

  (5) Direktoriga sõlmitakse tööleping tähtajatult. Direktori ametijuhendi kinnitab vallavanem.

§ 25.   Pedagoogid

  (1) Pedagoogid:
  1) loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste ja nende Vanematega;
  2) tagavad õpilase Koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse;
  3) tagavad kehtiva õppekava järgimise;
  4) nõustavad Vanemaid pedagoogikaalastes küsimustes;
  5) täiendavad oma teadmisi täienduskoolitustel ja –kursustel, koolitöö ajal vaid Direktori nõusolekul;

  (2) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab Direktor avaliku konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu Direktori ettepanekul.

  (3) Pedagoogide atesteerimine korraldatakse Haridusministri määrusega kehtestatud korras.

  (4) Kool kannab pedagoogide andmed EHIS-esse.

§ 26.   Haldus- ja abipersonal

  (1) Haldus- ja abipersonal:
  1) tagab Kooli majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise ja häireteta töö Koolis;
  2) tagab õpilaste/laste tervisliku ja häireteta toitlustamise;
  3) tagab Kooli vara säilimise, selle korrashoiu ning säästliku kasutamise.

§ 27.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on Kooli õppe- ja kasvatuse eesmärkide kindlaksmääramine, analüüsimine ja hindamine ning Kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Laste/õpilaste vanuselisest koosseisust tulenevalt võib õppenõukogu otsuseid valmistada ette vastavates töörühmades.

§ 28.   Hoolekogu

  (1) Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustatakse Vallavalitsuse poolt hoolekogu.

  (2) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on Kooli pedagoogide, Vallavolikogu, Vanemate, vilistlaste ja Kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

  (3) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse Kooli pidaja kehtestatud korras.

  (4) Hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.

§ 29.   Finantseerimine, majandamine, asjaajamine ja järelevalve

  (1) Kooli vara moodustavad talle Vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Kooli eelarve tuludeks on eraldised riigi- ja valla eelarvest, fondidest, sihtasutustelt ja annetustest.

  (4) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid ja eelarve täitmise aruande.

  (5) Kooli raamatupidamist korraldab Vallavalitsus.

  (6) Koolis peetakse ja täidetakse kohustuslikke dokumente vastavalt Haridusministri määrusega kehtestatud loetelule ja vormidele ning vastavalt kehtestatud asjaajamise korrale ning nõutud normdokumentatsioonile.

  (7) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad riiklikku järelevalvet Haridusministeerium ja maavanem. Kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed paneb Kool välja õpilastele nähtavas kohas.

§ 30.   Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ja kujundab ümber või tegevuse lõpetab Vallavalitsus Vallavolikogu otsuse alusel seadusega sätestatud korras.

  (2) Kooli ümberkorraldamise või ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridusministeeriumi, maavanemat, Kooli, Vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) ja õpilasi vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

  (3) Kooli ümberkorraldamine ja ümberkujundamine võib toimuda järgmistel juhtudel:
  1) vallas on koolitusnõudlus suurenenud või vähenenud;
  2) finantseerimisvõimalused on suurenenud või vähenenud;
  3) ümberkorraldused haridussüsteemis;
  4) muud seadusest või regionaalpoliitikast tulenevad asjaolud.

  (4) Kooli ümberkorraldamine seisneb Koolide ühinemises
  1) Koolid ühendatakse üheks Kooliks, kusjuures ühendatavad Koolid lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus Kool;

  (5) Kooli ümberkujundamine on Kooli liigi muutmine.

  (6) Kooli ümberkorraldamine või ümberkujundamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

  (7) Munitsipaalkooli ümberkorraldamise või ümberkujundamise tulemusel moodustatud munitsipaalkoolile taotletakse koolitusluba.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 31.   Määruse jõustumine

  (1) Kooli põhimääruse muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Paistu Vallavolikogu.

  (2) Tunnistada kehtetuks Paistu Vallavolikogu 28. augusti 2009. a. määrus nr 16.

  (3) Määrus jõustub peale avalikustamist kolmandal päeval.

Siim Sillamaa
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json