Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõelähtme valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2013, 7

Jõelähtme valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord

Vastu võetud 27.05.2010 nr 24
jõustumine 01.06.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punkti 2 ja noorsootöö seaduse § 6 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Mittetulundustegevuseks toetuse taotlemise ja andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Jõelähtme valla (edapidi vald) eelarvest finantseeritavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste põhitegevuse ja ülevallaliste suurürituste (edaspidi tegevustoetus) toetuse andmise tingimusi ja korda.

 (2) Käesolev kord ei laiene nendele toetusele, mis on reguleeritud teiste Eesti Vabariigi ja Jõelähtme valla õigusaktidega.

§ 2.  Toetuse eesmärgid

  Toetuse andmise eesmärgiks on arendada Jõelähtme vallas kultuuri-, hariduse-, spordi- ja noorsootööalast ja kogukonna ühistegevust, toetada neid huvialase tegevuse arendamisel, kultuuri, spordi- ja noorsoole suunatud ürituste ja programmide elluviimisel.

§ 3.  Toetuse taotlemine

 (1) Tegevustoetust võivad taotleda Jõelähtme valla haldusterritooriumil või Jõelähtme elanikele suunatud tegevuse huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

 (2) Tegevustoetust taotleva mittetulundusühingu/sihtasutuse tegevus peab vastama Jõelähtme valla arengukavale ja olema suunatud Jõelähtme valla elanikele või toimuma nende huvides.

 (3) Tegevustoetust antakse mittetulundusühingutele ja sihtasutustele nende igapäevase tegevuse toetamiseks:
 1) ürituste korraldamiseks;
 2) töötasudeks;
 3) ruumide majandamiskuludeks;
 4) transpordikuludeks.

 (4) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (lisa 1), mis esitatakse Jõelähtme Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) paberkandjal või elektrooniliselt.

 (5) Taotluse esitamise tähtaeg on 1. november. Toetust antakse kalendriaasta tegevuste katmiseks.

 (6) Projektide kaasfinantseerimiseks võib esitada taotlusi ka muudel tähtaegadel. Taotlusi menetletakse Vallavalitsuses vastavalt valla eelarves selleks ettenähtud rahaliste vahendite olemasolule ja võimalustele.

 (7) Taotluses märgitakse andmed taotleja kohta, taotletav summa, toetuse kasutamise otstarve. Toetuse taotlusele tuleb lisada:
 1) mittetulundusühingu/sihtasutuse põhikiri (esmakordsel taotlemisel);
 2) kavandatava tegevuse kirjeldus ja selle eelarve.

 (8) Vallavalitsus kontrollib mittetulundusühingu/sihtasutuse kohta mittetulundusühingute/sihtasutuste registrisse kantud andmeid äriregistri teabesüsteemi kaudu ja maksuvõlgnevuste infot e-Maksuameti kaudu.

 (9) Vallavalitsusel on õigus nõuda ühenduse liikmete nimekirja ja teisi asjakohaseid dokumente.

§ 4.  Tegevustoetuse eraldamine

 (1) Toetuse andmisest või andmisest keeldumisest teatab Vallavalitsus taotlejale kirjalikult kümne tööpäeva jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist. Toetuse andmisest keeldumise korral teatatakse taotlejale ühtlasi keeldumise põhjus.

 (2) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt.

 (3) Eraldatava toetuse konkreetne suurus oleneb eelarve vastavas valdkonnas rahaliste vahendite olemasolust ja taotluse finantseerimise vajaduse põhjendatusest.

 (4) Toetuse määramisel lähtub Vallavalitsus järgmistest kriteeriumidest:
 1) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Jõelähtme valla haldusterritooriumil või esindab valda väljaspool;
 2) tegevus on suunatud Jõelähtme valla elanikele või on nende huvides ning ei ole ajendatud üksikhuvidest;
 3) projekt on selgete eesmärkidega, projektis ettenähtud tegevused on jätkusuutlikud ning projekti vajalikkus laiemale sihtgrupile on põhjendatud;
 4) omaosaluse olemasolust ja suurusest;
 5) varem saadud toetuse lõpparuanded on Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud, toetuse saajal ei ole võlgnevusi Vallavalitsuse ees;
 6) tehtavate tööde ja eelarve realistlikkus.

§ 5.  Lepingu sõlmimine

 (1) Ühe kuu jooksul arvates Vallavalitsuse toetuse andmise otsustuse tegemise päevast sõlmib vallavanem taotlejaga vormikohase lepingu (lisa 2), milles sätestatakse:
 1) toetuse saaja;
 2) toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
 3) toetuse väljamaksmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
 4) Vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 6) aruande esitamise aeg ja kord;
 7) toetuse saaja kohustused toetatava tegevuse või toetuse kasutamise avalikustamisel ja kajastamisel;
 8) muud Vallavalitsuse poolt määratud tingimused.

 (2) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, tagastab Vallavalitsus taotluse koos selle lisadega taotlejale ja menetlus toetuse taotlemiseks loetakse lõppenuks.

§ 6.  Aruandlus

 (1) Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele järgneva aasta 31. jaanuariks tegevusaruande toetuse kasutamise kohta. Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavalt majandusaasta aruande ja /või kuludokumentide esitamist.

 (2) Aruande esitamata jätmise korral ei rahuldata taotleja uut avaldust kuni aruande esitamiseni.

 (3) Vallavalitsusel ja Vallavolikogu revisjonikomisjonil on õigus kontrollida eraldatud toetuse sihipärast kasutamist.

 (4) Kui toetuse saaja ei esita nõutud dokumente või kasutab toetust mittesihipäraselt, on vallavalitsusel õigustoetus tagasi nõuda.

 (5) Toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise eest vastutab lepingus märgitud kontaktisik.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Kinnitada Jõelähtme valla eelarvest mittetulundustegevuseks ettenähtud vahendite arvelt eraldatava toetuse taotluse vorm vastavalt määruse lisale 1 .

 (2) Kinnitada mittetulundustegevuseks antud toetuse aruande vorm vastavalt määruse lisale 2.

 (3) Kinnitada mittetulundustegevuseks antud toetuse lepingu vorm vastavalt määruse lisale 3.

 (4) Määrus jõustub 01.juunil 2010.

Art Kuum
Volikogu esimees

Lisa 1 Toetuse taotluse vorm

Lisa 2 Mittetulundustegevuseks antud toetuse leping

Lisa 3 Mittetulundustegevuseks antud toetuse aruanne

/otsingu_soovitused.json