KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Jõelähtme valla lemmikloomade registri põhimäärus

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2013, 9

Jõelähtme valla lemmikloomade registri põhimäärus

Vastu võetud 30.12.2010 nr 37
jõustumine 10.01.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 ja avaliku teabe seaduse § 433, § 434 lg 1, 2 ja § 435 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Asutada Jõelähtme valla andmekogu ametliku nimega “Jõelähtme valla lemmikloomade register” (edaspidi register).

  (2) Registri omanik on Jõelähtme vald.

  (3) Registri asutab, tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Jõelähtme Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (4) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgid on:
  1) Jõelähtme vallas registreeritud lemmikloomade (edaspidi loomade) üle arvestuse pidamine;
  2) Jõelähtme vallas registreeritud loomade kohta informatsiooni kogumine;
  3) Jõelähtme vallas registreeritud loomade kohta informatsiooni väljastamine;
  4) Jõelähtme vallas registreeritud järelevalveta loomade omanike kiire leidmine.

  (5) Register on kohaliku omavalitsuse avalikult kasutatav register, milles sisalduvaid andmeid kasutavad valla asutused, juriidilised ja füüsilised isikud § 4 nimetatud eesmärkidel.

§ 2.   Registri ülesehitus ja registri pidamise organisatsiooniline struktuur

  (1) Register on avalik ja seda peetakse veebipõhise liidesega andmebaasina.

  (2) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja andmeid töödeldakse registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.

  (3) Registri vastutava töötleja õiguste teostaja (edaspidi vastutav töötleja) on Jõelähtme vallavalitsuse kantselei.

  (4) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate Jõelähtme valla õigusaktide eelnõude ning dokumentatsiooni koostamist;
  3) korraldab ja juhib registri kasutuselevõttu, pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
  4) töötleb registriandmeid ja sõlmib registri volitatud töötlejatega lepingud registri andmete töötlemiseks;
  5) annab ametnikele volitusi ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  6) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
  7) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  8) tagab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks;
  9) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (5) Registri volitatud töötlejad on eraõiguslikud isikud, kes vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu(te) alusel töötlevad registriandmeid (veterinaararstid) või teostavad andmekogu majutamist ja registri arendustöid.

  (6) Registrit majutav volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) arendab ning võimaldab kasutada registri pidamiseks vajalikku tarkvara;
  3) osutab registri majutusteenust, hooldust ja haldust;
  4) tagab registriandmete turvalisuse ja säilimise.

  (7) Registri pidamisel registri andmeid töötlev volitatud töötleja (edaspidi Volitatud töötleja):
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) töötleb registriandmeid;
  3) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  4) teavitab vastutavat töötlejat koheselt registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärastest kasutamisest;
  5) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (8) Register jaguneb kahte ossa:
  1) ajakohased andmed – kehtivad andmed Jõelähtme vallas registreeritud loomade ja nende omanike kohta;
  2) ebaõiged ja aegunud andmed – Jõelähtme vallas registreeritud loomade ja nende omanike kohta avastatud ebaõiged andmed ja kehtetuks muutunud andmed.

  (9) Kehtivate ja aegunud andmete andmekoosseis on samasugune, välja arvatud juhul kui registri vastutav töötleja on registriandmete koosseisu laiendanud pärast andmete arhiveerimist.

§ 3.   Registrisse kantavad andmed, nende õiguslik režiim ning andmete registrisse kandmise kord

  (1) Registrisse kantakse Jõelähtme valla haldusterritooriumil asuvad loomad vastavalt Jõelähtme valla koerte ja kasside pidamise eeskirjale ning registri põhimäärusele.

  (2) Registri volitatud töötlejale esitavad andmeid Jõelähtme vallas asuvate loomade omanikud.

  (3) Andmed registrisse kandmise õigus on:
  1) volitatud töötlejal,
  2) erandjuhul vastutava töötleja esindajal;
  3) looma omanikul (oma uue kiibistatud looma registreerimisel riigiportaalist www.eesti.ee ).

  (4) Volitatud töötleja registreerib looma ning looma omaniku andmed ankeedi täitmisel hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul, arvates looma märgistamise kuupäevast. Kui volitatud töötlejal puudub juurdepääs veebipõhisele registrile, esitab ta registreerimisandmed digitaalsel või paberkandjal hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul vastutavale töötlejale, kes vormistab registrikande.

  (5) Volitatud töötleja kannab registrisse Jõelähtme vallas registreeritud loomade ja nende omanike andmed, samuti looma vaktsineerinud veterinaararsti nime ning viimase vaktsineerimise kuupäeva.

  (6) Registrisse kantavad looma andmed on:
  1) registrikood – tarkvara poolt omistatav looma registrikande identifikaator;
  2) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
  3) liik;
  4) nimi;
  5) vanus/sünniaeg;
  6) sugu;
  7) tõug või tõuta looma puhul looma välimuse lühikirjeldus;
  8) muu eritunnus;
  9) asukoht;
  10) registreerinud veterinaararsti nimi;
  11) viimase vaktsineerimise kuupäev;
  12) viimase kande teinud veterinaararsti nimi.

  (7) Registrisse kantavad loomaomaniku andmed on:
  1) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) nimi;
  3) elukoht;
  4) telefoninumber;
  5) e-maili aadress.

  (8) Registriandmete esitaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (9) Registri volitatud töötleja võtab looma registreerimisel omanikult nõusoleku andmete avaldamise kohta paragrahvis 4 lõikes 5 sätestatud juhtudel paragrahvis 4 lõikes 6 märgitud ulatuses.

  (10) Registrisse andmete esitamise kohta peavad arvestust registri volitatud töötlejad.

  (11) Avastatud ebaõiged andmed parandatakse, säilitades paranduste järjepidevuse. Kehtetuks muutunud andmed kantakse kehtivate andmete registriosast kehtetute andmete registriossa.

§ 4.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Andmete väljastamine registrist on tasuta.

  (2) Registrist väljastavad andmeid vastutav töötleja ja volitatud töötleja neile esitatud avalduse alusel, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (3) Avalduse võib esitada:
  1) kirjalikult;
  2) elektrooniliselt;
  3) suuliselt.

  (4) Kui andmete kasutamine on põhjendatud, väljastatakse soovitud andmed järgmiselt:
  1) suulise päringu korral koheselt;
  2) kirjaliku ja elektroonilise päringu korral kolme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

  (5) Andmete kasutamist loetakse põhjendatuks, kui:
  1) avalikus kohas järelevalveta looma leidnud isik soovib looma tagastada omanikule;
  2) avalikus kohas järelevalveta looma kinni püüdnud Jõelähtme valla poolt määratud juriidiline isik soovib looma tagastada tema omanikule;
  3) avalikus kohas ilma järelevalveta viibinud loom on põhjustanud kahju.

  (6) Registrist avalduse alusel väljastamisele kuuluvad üksnes paragrahvis 3 lõikes 6 punktides 3 ja 6 ning lõikes 7 punktides 2 ja 4 nimetatud andmed looma ja loomaomaniku kohta.

  (7) Registrist ametlike väljavõtete saamiseks on õigus registri vastutaval ja volitatud töötlejal. Ametliku väljavõtte korral kuuluvad avaldamisele kõik registris sisalduvad andmed, kui päringus ei ole määratud teisiti.

  (8) Andmete väljastamise kohta peetakse elektroonilist kanderaamatut, kuhu märgitakse kellele, millal ja millised andmed on väljastatud.

§ 5.   Registriandmete kaitsmine ja säilitamine

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne.

  (2) Registri volitatud töötlejale juurdepääsu andmise ja sulgemise kord sätestatakse lepinguga.

  (3) Vastutava töötleja poolt volitatud isikule juurdepääsuõiguse andmiseks esitab viimane vastava taotluse, milles on toodud isiku ees- ja perekonnanimi, tema poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel ja juurdepääsuõiguse kehtivuse soovitav aeg. Juurdepääsuõigus võib olla tähtajatu. Registri vastutav töötleja avab ühe tööpäeva jooksul, pärast taotluse saamist, juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud isikut.

  (4) Juurdepääsuõiguse sulgemiseks, enne kehtivuse aja lõppemist, esitatakse registri vastutavale töötlejale taotlus, milles näidatakse ära volitatud isiku ees- ja perekonnanimi, juurdepääsuõiguse sulgemise põhjus ning soovitav aeg. Registri vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.

  (5) Registriandmete säilitamise tähtaeg on 20 aastat.

  (6) Registri turvaklass on K1T1S1 ja turbeaste madal (L).

§ 6.   Registri järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet teostaval volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 7.   Registri pidamise, finantseerimise ja registri likvideerimise kord

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Jõelähtme valla eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Registri vastutav töötleja tasub registri majutamise eest vastavalt registrit majutava volitatud töötlejaga sõlmitud lepingule.

  (3) Registrile tehtavad päringud on tasuta.

  (4) Registri likvideerimise otsustab vallavolikogu.

  (5) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

  (6) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine registri volitatud töötleja poolt vastutavale töötlejale, teise andmekogusse, Jõelähtme vallavalitsuse arhiivi või nende hävitamiseks. Vallavolikogu määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (7) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 10. jaanuaril 2011.

Art Kuum
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json