Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tõrva linna ametiasutuste palgajuhend

Väljaandja:Tõrva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2013, 12

Tõrva linna ametiasutuste palgajuhend

Vastu võetud 09.04.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Tõrva linna ametiasutuse teenistujate palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Tõrva Linnavalitsuse ja Tõrva Linna Sotsiaalabiameti ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujate) palga ja töötasu määramise ja maksmise korda.

 (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga või töötasu vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

§ 2.  Tasustamise üldpõhimõtted

 (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ja palgajuhendist.

 (2) Tõrva Linnavalitsus ja Tõrva Linna Sotsiaalabiamet maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

 (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

§ 3.  Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
 1) põhipalgast;
 2) muutuvpalgast;
 3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest);
 4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 4.  Põhipalk

 (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud palga osa, mis on määratud ameti- või töökoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

 (2) Ametiasutuse teenistuskohad on jagatud palgagruppideks. Igale teenistuskohale vastab põhipalga vahemik, milles on määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär. Teenistuskohtade põhipalkade vahemikud on sätestatud käesoleva määruse lisas.

 (3) Palgagrupis vastavale teenistuskohale ette nähtud palgavahemiku maksimummäärast kõrgemat ja miinimummäärast madalamat põhipalka maksta ei ole lubatud.

§ 5.  Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

 (1) Muutuvpalga osad on:
 1) tulemuspalk;
 2) preemia;
 3) lisatasu ajutiste või ühekordsete teenistusülesannete eest, mida ei ole sätestatud ametijuhendis või töölepingus ning mille maksmise kohustus ei tulene seadustest (eeskätt avaliku teenistuse seadus ja töölepingu seadus), täitmise eest.

 (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalga juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast, eelarvevahendite olemasolu korral.

 (3) Tulemuspalka võib maksta ühekordse tasuna kord aastas detsembrikuus lõppeva aasta arengu- ja hindamisvestluste tulemuste põhjal.

 (4) Preemiat võib maksta erakordsete või väga heade teenistusalaste tulemuste eest, lähtudes ametiasutuse eelarve võimalustest.

 (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Tasu määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna.

§ 6.  Seadusest tulenevate lisatasude määramise alused ja põhimõtted

  Avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega sätestatud lisatasusid ja hüvitisi (lisatasu või hüvitis valveaja ja ületunnitöö eest, ööajal ja riigipühal teenistusülesannete täitmise eest ning puuduva ametniku ülesannete täitmise eest) makstakse ametnikule vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule ning töötajale vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

§ 7.  Palga ja töötasu määramise ja maksmise kord

 (1) Ametniku põhipalk lepitakse kokku ja määratakse ametniku ametisse nimetamisel ametiasutuse juhi käskkirjaga.

 (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja töölepingus. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu määratakse ametiasutuse juhi käskkirjaga.

 (3) Muutuvpalga osaks oleva tasu maksmiseks teeb põhjendatud ettepaneku teenistuja vahetu juht kirjalikult. Muutuvpalga osa maksmise otsustab ametiasutuse juht ning vormistab selle käskkirjaga.

 (4) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus töötatud kuule järgneva kuu 6.kuupäeval (palgapäev) teenistuja pangakontole, kui ei ole kokkulepitud teisti. Kui palgapäev langeb puhkepäevale, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval. Teenistuja kohustub pangakonto muutumisest kirjalikul teavitama raamatupidamist.

 (5) Raamatupidamine väljastab teenistujale teatise arvestatud palga ja töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustus maksu kohta.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Tõrva Linnavolikogu 27.märtsi 2007.a otsus nr 7 „Tõrva linna ametiasutuste teenistujate palgamäärad ja palgatingimused“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Käesolevat määrust rakendatakse alates 01.aprillist 2013.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist.

Kalle Vister
Volikogu esimees

Lisa