ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puuetega inimestele eluruumide kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 327

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Puuetega inimestele eluruumide kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 20.01.2011 nr 1
RT IV, 17.04.2013, 18
jõustumine 20.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2016RT IV, 29.03.2016, 29601.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 296 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Puuetega inimestele eluruumi kohandamise toetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab toetuse määramise ja maksmise korra ja tingimused ehituslike kohanduste tegemiseks puudega isiku või temaga samas eluruumis elava perekonnaliikme omandis olevas eluruumis.

  (2) Eluruum käesoleva korra mõttes on elamu või korter, mis on taotleja poolt kasutatav alaliseks elamiseks ja on toetuse taotleja või temaga samas eluruumis elava perekonnaliikme omandis.

  (3) Kohandamine käesoleva korra mõttes on ehitustööd, mida teostatakse eluruumi sisenemise või eluruumis toimetuleku hõlbustamiseks.

  (4) Eluruumi kohandamise eemärgiks käesoleva korra mõttes on puudest tingitud lisavajaduste kompenseerimine isikutele, kellel on raskused eluruumis liikumisel või enesega toimetulekul ja nimetatud raskusi on võimalik vähendada eluruumi kohandamisega.

  (5) Kohandamise toetust on õigustaotleda sügava liikumispuudega ja progresseeruva liikumisvõime kaotusega raske puudega isikul (edaspidi taotlejal) või tema perekonna liikmel, kes Eesti rahvastikuregistri andmetel omavad elukoha aadressi Otepää vallas.

§ 2.   Toetuste taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja või tema perekonnaliige Otepää Vallavalitsuse poolt kehtestatud vormil taotluse vallavalitsusele.

  (2) Taotluses märgitakse toetuse taotleja nimi, isikukood, aadress, kohandatava eluruumi aadress, planeeritav kohandus, taotletav summa ja summa, mida taotleja on ise valmis kohandamiseks kulutama.

  (3) Taotlusega koos esitatakse järgmised dokumendid:
  1) eluruumi omandiõigust tõendav dokument;
  2) garantiikiri taotlejapoolse finantseerimise mahu kohta;
  3) kohandamise maksumuse kalkulatsioon vähemalt kahelt töövõtjalt;
  4) isiku omakäeline kinnitus üksi elava taotleja või perekonna sissetulekute kohta.

§ 3.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse ja selle suuruse määramisel arvestatakse üksi elava taotleja või tema perekonna sissetulekuid ja kohanduse põhjendatust.

  (2) Toetuse summa on maksimaalselt 75 % kogu kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1 600 (tuhat kuussada) eurot.

  (3) Kohandamise toetust makstakse taotlejale ühekordselt.

§ 4.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Vallavalitsus vaatab esitatud taotlused läbi 10 päeva jooksul pärast kõikide vajalike dokumentide esitamist.

  (2) Kui taotlusele ei ole lisatud käesoleva korra § 2 lõige 3 nimetatud dokumente, määrab taotlust läbivaatav ametnik taotluse esitajale kirjalikult tähtaja puuduse kõrvaldamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 10 tööpäeva. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 5.   Toetuse eraldamine ja järelevalve

  (1) Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus 10 päeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud ja põhjendatud taotluse laekumist. Toetuse eraldamisest teavitab vallavalitsus toetuse taotlejat.

  (2) Taotleja on kohustatud sõlmima kohandamistöid teostava töövõtjaga ja vallavalitsusega kolmepoolse lepingu 60 päeva jooksul arvates vastava teate kättesaamisest. Kui taotleja selle aja jooksul ei sõlmi lepingut, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

  (3) Lepingus sätestatakse:
  1) teostatavad ehitustööd:
  2) osapoolte rahalised kohustused;
  3) kohandamise teostamise aeg;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

  (4) Toetuse summa kantakse pärast kohandamise teostamist töövõtja arvele.

  (5) Vallavalitsusel on õigus keelduda kohandamise toetuse maksmisest, kui:
  1) eluruumis ei ole teostatud planeeritud kohandusi;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetust taotlenud isiku süü tõttu jäid kohandamistööd kokkulepitud mahus tegemata;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub selle vastuvõtmise hetkest.

/otsingu_soovitused.json