Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2014, 8

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vastu võetud 15.04.2014 nr 11
jõustumine 21.04.2014

Määrus kehtestatakse „Korruptsioonivastase seaduse“ § 6 lõike 1, § 11 lõike 5, § 13 lõike 1 punkti 2 ning § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala


Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Viimsi vallas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (edaspidi deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

§ 2.  Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

 (1) Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama vallavanemat, vallavolikogu esimeest või vallasekretäri talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõikele 2 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

 (2) Ametiisik käesoleva korra tähenduses on füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund sõltumata sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid alaliselt või ajutiselt, tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena või lepingu, nimetamise või valimise alusel.

§ 3.  Huvide deklareerimise kohustus

 (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama:
 1) vallavolikogu liikmed;
 2) vallavalitsuse liikmed;
 3) valla alaeelarvete täitmise eest vastutavad ja allkirjaõiguslikud isikud;
 4) isikud, kellel on õigus viia läbi väärteo- või haldusmenetlust;
 5) valla valitseva mõju all olevate äriühingute juhtorganite liikmed;
 6) avalikku vahendit käsutavate Viimsi valla asutatud sihtasutuste juhtorganite liikmed.

 (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab vallasekretär.

 (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametikohale asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

 (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 4.  Registrile alusandmete esitamine

 (1) Alusandmed deklarantide kohta esitab huvide deklaratsioonide registrile vallasekretär.

 (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 5.  Deklaratsioonide kontrollimine

 (1) Deklaratsioone kontrollitakse põhjendatud vajadusel ning süüteokahtluse korral.

 (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni kuuluvad:
 1) vallavolikogu esimees, kes juhib komisjoni tööd;
 2) vallavanem;
 3) vallasekretär;
 4) rahandusameti juhataja;
 5) vallavolikogu kantselei juhataja.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud komisjonil on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

 (4) Deklaratsiooni kontrollival komisjonil on õigus:
 1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
 2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

 (5) Deklaratsiooni kontrolliv komisjon protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

 (6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige viivitamatult vallavolikogu esimeest, kes edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 12.04.2011 määrus nr 13 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“.

 (2) Määrus jõustub 21. aprillist 2014.

Ain Pinnonen
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json