HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2018, 1

Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 11.04.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 ja § 19 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 30 lg 1 p 3 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Haapsalu linnale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse ja lasteaed-koolide lasteaiarühmadesse (edaspidi Lasteaed) laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Arvestust laste Lasteaia koha taotlemise ja järjekorra kohta peetakse linnavalitsuses (edaspidi Linnavalitsus).

  (3) Lasteaeda võetakse esmajärjekorras vastu laps, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Haapsalu linn.

  (4) Arvestust laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta peetakse Lasteaedades. Lasteaia direktor (edaspidi Direktor) teavitab Linnavalitsust vaba koha tekkimisest.

  (5) Lasteaia ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel korraldab laste ümberpaigutamise teistesse Lasteaedadesse Linnavalitsus arvestades lapsevanema soovi ja tegelikke võimalusi.

  (6) Erirühma vastuvõtmine ning väljaarvamine toimub antud korra kohaselt arvestades haridus- ja teadusministri määruses sätestatud erisustega.

§ 2.   Taotluse esitamine lasteasutusse vastuvõtmiseks

  (1) Laps võetakse järjekorda vormikohase (Lisa 1) taotluse või e-vormi alusel, mis esitatakse Linnavalitsusele.

  (2) Taotlused registreeritakse Linnavalitsuses nende laekumise järjekorras.

  (3) Taotluses võib lapsevanem märkida eelistatava Lasteaia nime. Võimalusel lapsevanema soov rahuldatakse.

§ 3.   Lasteaedadesse vastuvõtmine

  (1) Lasteaia koha eraldamisest järgmiseks õppeaastaks teavitab Linnavalitsus lapsevanemat hiljemalt 10. juuniks kirjalikult e-posti teel.

  (2) Ühest perest pärit lapsed võetakse üldjuhul samasse Lasteaeda.

  (3) Linnavalitsus edastab Lasteaedadele lasteaiakoha saanud laste nimekirjad hiljemalt 15.juuniks.

  (4) Lasteaia direktor komplekteerib rühmad, kannab Lasteaeda vastuvõetud lapsed 10. septembriks EHIS-e andmebaasi.

  (5) Õppeaasta sees võetakse vabade kohtade tekkimisel uusi lapsi Lasteaedadesse vastavalt antud vanusegruppi kuuluvate laste järjekorrale.

  (6) Vabanenud kohast informeerib Linnavalitsus registreerimisjärjekorra alusel taotluse esitanud lapsevanemat, olenemata lapsevanema eelistusest.

  (7) Lapsevanemal on õigus vabanenud koht vastu võtta või jääda ootama koha vabanemist taotlusel eelistatud Lasteaias. Koha vastuvõtmisel kustutatakse laps järjekorrast.

  (8) Vabade kohtade olemasolul võib last ühest Lasteaiast teise üle viia. Üleviimise aluseks on lapsevanema kirjalik sooviavaldus.

  (9) Vabade kohtade puudumisel lapsevanema poolt eelistatud Lasteaias jääb laps koha taotlejate järjekorda, mis on koostatud taotluste ajalise esitamise põhjal.

  (10) Kui lapsevanemal on võlgnevusi (varasem maksmata osalustasu või toidukulu) Haapsalu Linnavalitsuse ees, siis lapsele, olenemata järjekorra saabumisest, kohta ei eraldata enne võla tasumist.

  (11) Kui Linnavalitsus ei saa koha eraldamisest lapsevanemat teavitada kontaktandmete muutuse tõttu ja lapsevanem ei ole kirjalikult Linnavalitsust eelnevalt muudatustest informeerinud, Tõstetakse laps Lasteaia järjekorra lõppu.

§ 4.   Osaajaline koht

  (1) Kui Haapsalu linna territooriumil on ajutiselt vajadus lasteasutuse koha järele suurem kui olemasolevate lasteasutuste üldkohtade arv, loob linnavalitsus soovijatele võimaluse saada lasteasutuses osaajaline koht.

  (2) Vabade kohtade puudumisel vastava vanusegrupi rühmades või vanema poolt eelistatud Lasteaias pakub Linnavalitsus ajutist kohta MTÜ Lepatriinu Mängumaa lastehoiu rühmades.

  (3) Osaajalise koha kasutamiseks määratakse direktori käskkirjaga lapse poolt lasteaiakoha kasutamise aeg ja vanema poolt kaetava osa suurus.

§ 5.   Ajutise koha kasutamine

  (1) Ajutine koha kasutamine on tähtajaline.

  (2) Ajutise koha kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse Direktori ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingus (Lisa 2).

§ 6.   Lasteaedadest väljaarvamine

  (1) Lapse Lasteaiast väljaarvamine toimub:
  1) Lapsevanema avalduse alusel;
  2) lapse kooliminekul.

  (2) Direktori ühepoolse otsuse alusel võib lapse Lasteaiast välja arvata, kui:
  1) lapsevanem ei ole tasunud Lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud toidukulu ja/või Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud osalustasu kahel järjestikusel kuul vastavalt esitatud arvele ning pole makseraskustest Direktorit kirjalikult teavitanud;
  2) laps on Lasteaiast puudunud 30 päeva järjest, Lasteaeda ei ole sellest kirjalikult teavitatud ja Lasteaed pole selle aja jooksul saanud lapsevanemaga ühendust;
  3) vanem eirab Lasteaia kodukorda, hoolimata lasteaiatöötajate poolt tehtud märkustele.

  (3) Laps ei ole ilmunud Lasteaeda 10 tööpäeva jooksul koha eraldamise teatel märgitud tähtajast arvates ja Lapsevanem ei ole Direktorit põhjustest teavitanud.

  (4) Lapse väljaarvamine vormistatakse Lasteaia direktori käskkirjaga.

§ 7.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 19.03.2014 määrus nr 5 „Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Ridala Vallavalitsuse 14.03.2013 määrus nr 1 „Lasteaedadesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“.

Peeter Vikman
Aselinnapea linnapea ülesannetes

Erko Kalev
Linnasekretär

Lisa 1 Lasteaeda registreerimine

Lisa 2 Haapsalu linna munitsipaallasteaia ajutise kohakasutamise leping

/otsingu_soovitused.json