Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Arendus- ja kommunikatsiooniosakonna põhimäärus

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2019, 1

Arendus- ja kommunikatsiooniosakonna põhimäärus

Vastu võetud 09.04.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 24. novembri 2017. a määruse nr 14 „Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus“ § 16 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Arendus- ja kommunikatsiooniosakond (edaspidi osakond) on Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) struktuuriüksus, mis allub arenduse ja kommunikatsiooni valdkonna eest vastutavale abivallavanemale.

  (2) Osakond on valitsuse struktuuriüksus, mille eesmärgiks on arendus-, kommunikatsiooni- ja tervisedendusvaldkonnas seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse ja valitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine.

  (3) Osakond juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, sh Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja valitsuse õigusaktidest.

§ 2.   Ülesanded

  (1) Osakonna põhiülesandeks on Saaremaa valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil valla pädevusse antud arendus-, kommunikatsiooni- ja tervisedendusvaldkonda kuuluvate küsimuste lahendamine, sh nende teemade planeerimine, arendamine ja täitmise koordineerimine koostöös erinevate osapooltega.

  (2) Ülesannete täitmiseks osakond:
  1) koordineerib maakonna ja valla strateegiliste arengudokumentide ning nende rakendusdokumentide koostamist ja nende täitmise seiret;
  2) korraldab siseriiklike programmide ja teiste toetuste rakendamist vallas ja maakonnas osakonna tegevusvaldkonnas;
  3) töötab välja mittetulundustegevuse toetamise põhimõtted vallas, sh koostab vastavate õigusaktide eelnõud;
  4) korraldab valla osalusega arendusprojektide ettevalmistamist ja osaleb nende elluviimisel;
  5) töötab välja valla kommunikatsioonipõhimõtted ja koordineerib nende elluviimist;
  6) korraldab valla erinevate osapoolte teavitamist ja toetab teiste osakondade poolt kaasamise läbiviimist vallavalitsuse pädevuses olevate teemade osas, sh korraldab kommunikatsiooniplaanide koostamist;
  7) koordineerib valitsuse suhtlemist meediaga, sh meediapäringutele vastamist;
  8) haldab valla välisveebi ning valitsuse siseveebi ja sotsiaalmeediakontosid;
  9) koordineerib valla koostööd osakonna pädevuses olevates küsimustes erineva tasandi (sh riiklike ja rahvusvaheliste) organisatsioonide ja asutustega;
  10) koordineerib valla rahvusvahelist koostööd;
  11) lahendab asutustelt, ettevõtetelt ja elanikkonnalt laekunud osakonna pädevust puudutavaid ettepanekuid ja kaebusi;
  12) valmistab ette osakonna pädevusse kuuluvate õigusaktide eelnõud.

§ 3.   Õigused ja kohustused

  (1) Osakonnal on õigus:
  1) saada oma tööks vajalikke materjale, pääseda ligi tööülesannete täitmiseks vajalikule teabele, elektroonilistele infokanalitele ja andmebaasidele;
  2) saada andmeid ja seisukohti teistelt valitsuse osakondadelt ja valitsuse hallatavatelt asutustelt ning valla või valla osalusega eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt;
  3) saada osakonna teenistujate eri-, kutse- või ametialase taseme tõstmiseks täienduskoolitust;
  4) saada osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku bürootehnikat, materjale, kirjandust ning tehnilist- ja infoabi.

  (2) Osakonnal on kohustus:
  1) täita temale pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  2) kasutada osakonna valdusesse antud vara ja vahendeid sihipäraselt.

§ 4.   Koosseis ja juhtimine

  (1) Osakonna koosseisu kuuluvad teenistuskohad määratakse valitsuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus.

  (2) Osakonna teenistujate tegevuse eesmärk, ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse teenistuja ametijuhendi või tööülesannete kirjeldusega. Haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestatud nõuded on kehtestatud valitsuse määrusega ja teenistuja ametijuhendi või tööülesannete kirjeldusega.

  (3) Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kes allub arenduse ja kommunikatsiooni valdkonna eest vastutavale abivallavanemale ning kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem. Osakonnajuhataja asendaja määrab vallavanem oma käskkirjaga.

  (4) Osakonnajuhataja tagab osakonna põhimääruse ajakohasuse.

§ 5.   Rakendussäte


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Kallas
Vallavanem

Liis Juulik
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json