Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse arendus- ja haldusosakonna põhimäärus

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2020, 2

Harku Vallavalitsuse arendus- ja haldusosakonna põhimäärus

Vastu võetud 14.04.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse Harku Vallavolikogu 29. detsembri 2011 määruse nr 21 "Harku valla põhimäärus" § 62 lõike 2 alusel:

§ 1.   Üldsätted

  (1) Harku Vallavalitsuse arendus- ja haldusosakond (edaspidi osakond) on Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) struktuuriüksus, mille eesmärk on korraldada ja koordineerida riigihangete ja arendusalast tegevust, ühistransporti, liikluskorraldust, energeetikat ja soojamajandust, ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide arendustegevust, valla teede ja tänavavalgustuse projekteerimist, ehitamist, haldamist ja hooldamist, munitsipaalvara haldamist ja hooldamist ning keskkonna, heakorra ja jäätmekäitlusalast tegevust Harku vallas.

  (2) Osakonnal on vallavalitsuse üldplangi alusel moodustatud plank, mis sisaldab nimetusi "HARKU VALLAVALITSUS" ja "ARENDUS- JA HALDUSOSAKOND" ning Harku valla vapi kujutist.

§ 2.   Osakonna tegevusvaldkonnad

  Osakonna tegevusvaldkonnad on:
  1) arendustegevuse korraldamine;
  2) riigihangete korraldamine;
  3) tehnovõrkudega seotud töö koordineerimine ning tänavavalgustuse rajamise ja hoolduse korraldamine;
  4) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni valdkonna koordineerimine ja korraldamine;
  5) valla teede ehituse ja hooldusega seotud tööde koordineerimine ja korraldamine;
  6) munitsipaalvara haldamine, hooldamine, arendamine;
  7) keskkonna, heakorra ja jäätmekäitluse valdkonna koordineerimine ja korraldamine ning järelevalve teostamine;
  8) ühistranspordi valdkonna koordineerimine.

§ 3.   Osakonna ülesanded arendustegevuse korraldamisel

  Arendustegevuse korraldamisel täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) arengukavade seire ja vajadusel täiendamine ning uute vallale vajalike arengukavade koostamise organiseerimine;
  2) valla arenduseks toetussobilike projektide koostamine, juhtimine ja aruannete esitamine, kaasates vajadusel eksperte ja konsultatsioonifirmasid;
  3) külade arendustegevuse koordineerimine;
  4) koostöö edendamine valla territooriumil tegutsevate ettevõtjate ja kodanikuühendustega;
  5) turismialase tegevuse korraldamine;
  6) valla majandusaasta tegevusaruande koostamise koordineerimine.

§ 4.   Osakonna ülesanded riigihangete korraldamisel

  Riigihangete korraldamisel täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) valla riigihangete alase tegevuse koordineerimine, juhendamine ja kontrollimine;
  2) valla riigihangete läbiviimise kavandamise korraldamine;
  3) valla poolt korraldatavate riigihangete läbiviimine, hankemenetlusega seonduvate protseduuride ja toimingute teostamine riigihangete registris.

§ 5.   Osakonna ülesanded tehnovõrkudega seotud töö koordineerimisel ning tänavavalgustuse rajamise ja hoolduse korraldamisel

  Osakonna pädevusse kuulub tehnovõrkude ja -rajatiste (elekter, side, gaas, energeetika, soojamajandus) projekteerimise, ehitamise, haldamise ja teenuste osutamise korraldamine ning valdkonna arendamine.

§ 6.   Osakonna ülesanded ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni valdkonna koordineerimisel ja korraldamisel

  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni valdkonna koordineerimisel ja korraldamisel täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) veevarustuse ja kanalisatsiooni ning sademevee süsteemide projekteerimise, ehitamise, haldamise ja teenuste osutamise korraldamine;
  2) vee-ettevõtjate määramine ning vee ja kanalisatsiooni hinnataotluste läbivaatamine;
  3) põhjaveevarude üle arvestuse pidamine.

§ 7.   Osakonna ülesanded valla teede ehituse ja hooldusega seotud tööde koordineerimisel ja korraldamisel

  Valla teede ehituse ja hooldusega seotud tööde koordineerimisel ja korraldamisel täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) teede ja tee infrastruktuurobjektide projekteerimise, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine;
  2) valla liikluskorralduse planeerimine ja parkimise korraldamine;
  3) valla teeregistri pidamine;
  4) veo- ja kaevelubade väljastamine.

§ 8.   Osakonna ülesanded munitsipaalvara haldamisel, hooldamise ja arendamisel

  Munitsipaalvara haldamisel, hooldamisel ja arendamisel täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) vallale kuuluva kinnisvara üle arvestuse pidamine ja selle haldamise ning hooldamise korraldamine;
  2) vallale kuuluvate hoonete rekonstrueerimise ja remonditööde tellimise korraldamine;
  3) vallale kuuluvate uute hoonete projekteerimise ja ehitamise ning olemasolevate hoonete juurdeehituste projekteerimise ja ehitamise korraldamine;
  4) kontrolli teostamine vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse üle vallale kuuluva kinnisvara haldamisel ja hooldamisel;
  5) munitsipaaleluruumide haldamine ja üürile andmise korraldamine;
  6) koostöö korraldamine korteriühistutega munitsipaalvara haldamisel.

§ 9.   Osakonna ülesanded keskkonna, heakorra ja jäätmekäitluse valdkonna koordineerimisel ja korraldamisel ning järelevalve teostamisel

  Keskkonna, heakorra ja jäätmekäitluse valdkonna koordineerimisel ja korraldamisel ning järelevalve teostamisel täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) keskkonnaalaste kooskõlastuste ja seisukohtade andmine;
  2) keskkonnalubade taotlustele arvamuse avaldamine;
  3) munitsipaalhaljasalade heakorra- ja haljastustööde korraldamine;
  4) supelrandade ja -kohtade hooldamise ning mänguväljakute haldamise ja hooldamise korraldamine;
  5) raielubade taotluste menetlemine ning raielubade väljastamine, asendusistutuse kohustuse üle arvestuse pidamine ja järelevalve korraldamine;
  6) jäätmekäitluse valdkonna arendamine;
  7) jäätmeveo vabastuste menetlemine;
  8) väärtegude kohtueelse menetluse korraldamine;
  9) valla eeskirjade alane järelevalve, vastavate märgukirjade koostamine ning nende täitmise kontrollimine;
  10) lemmikloomaregistri haldamise korraldamine;
  11) tasulise parkimise korraldamise organiseerimine ja järelevalve.

§ 10.   Osakonna ülesanded ühistranspordi koordineerimisel

  Osakond täidab ühistranspordi koordineerimise korraldamisel järgmisi ülesandeid:
  1) bussiliikluse korraldamine valla territooriumil;
  2) Harku valla kooliõpilaste veo korraldamine;
  3) valla ühistranspordi ootekohtade ja paviljonide projekteerimise, ehituse ning remondi korraldamine.

§ 11.   Muud ülesanded

  (1) Osakonna pädevusse kuulub õigusaktide ja lepingute koostamine, nende täitmise jälgimine ning projekteerimistingimuste väljastamine osakonna valdkonnas.

  (2) Lisaks täidab osakond muid vallavalitsuse või volikogu poolt antud ülesandeid.

§ 12.   Osakonna juhtimine ja teenistujate koosseis

  (1) Osakonna tööd juhib osakonna juhataja, kes allub vastava valdkonna abivallavanemale.

  (2) Osakonna koosseisu ja teenistujate arvu kinnitab Harku Vallavolikogu, kes võib delegeerida vallavalitsusele õiguse teha aasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

§ 13.   Teenistujate ülesanded, õigused ja kohustused

  (1) Teenistujate ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse ametijuhendis.

  (2) Ametijuhendi kinnitab vallavanem.

§ 14.   Osakonna õigused ja kohustused

  (1) Osakonnal on õigus:
  1) saada teistelt osakondadelt, vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt ja valla osalusega ühingutelt informatsiooni, dokumente, seadusandlikke akte ja muid dokumente, mis on vajalikud tööülesannete täitmiseks;
  2) esindada vallavalitsust oma tegevusvaldkonnas;
  3) teha koostööd teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja isikutega;
  4) teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike vahendite ja ressursside eraldamiseks ning komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
  5) kaasata oma töösse vajadusel teiste osakondade teenistujaid kokkuleppel vastava osakonna juhiga;
  6) nõuda vallavalitsuse teistelt osakondadelt ja hallatavatelt asutustelt osakonnale pandud ülesannete lahendamiseks aruandeid ja seletusi;
  7) teha ettepanekuid vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite päevakorras olevate küsimuste kohta;
  8) teha ettepanekuid valla arengukava ja eelarve koostamiseks, muutmiseks või täiendamiseks;
  9) teha ettekirjutusi ja menetleda väärtegusid oma pädevuse piires.

  (2) Osakond on kohustatud:
  1) täitma talle pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  2) kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid efektiivselt ning heaperemehelikult;
  3) tagama ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse;
  4) edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  5) osakonna tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes kindlustama kodanike vastuvõtu ja nõustamise ning teabenõuetele, selgitustaotlustele, märgukirjadele ja muudele avaldustele vastamise.

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Harku Vallavalitsuse 29.07.2013 määrus nr 40 „Harku Vallavalitsuse arendus- ja haldusosakonna põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
vallavanem

Ive Eevel
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json