Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakonna põhimäärus

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2020, 3

Harku Vallavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakonna põhimäärus

Vastu võetud 14.04.2020 nr 10

Määrus kehtestatakse Harku Vallavolikogu 29. detsembri 2011 määruse nr 21 "Harku valla põhimäärus" § 62 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Harku Vallavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond (edaspidi: osakond) on Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) struktuuriüksus, mille eesmärk on korraldada ja koordineerida Harku valla planeerimis- ja ehitusalast tegevust, maade arvestust ja maakorralduslikku ning maareformialast tegevust.

  (2) Osakonnal võib olla vallavalitsuse üldplangi alusel moodustatud plank, mis sisaldab nimetusi “HARKU VALLAVALITSUS” ja “PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND” ning Harku valla vapi kujutist.

§ 2.   Osakonna tegevusvaldkonnad

  Planeerimis- ja ehitusosakonna tegevusvaldkonnad on:
  1) ehitusalase tegevuse korraldamine;
  2) planeerimisalase tegevuse korraldamine;
  3) maade arvestuse, maakorralduse ja maareformialase tegevuse korraldamine.

§ 3.   Osakonna ülesanded ehitusalase tegevuse korraldamisel

  Osakond täidab ehitusalase tegevuse korraldamisel järgmisi ülesandeid:
  1) riikliku järelevalve korraldamine ja teostamine vastavalt ehitusseadustikus sätestatule;
  2) ehitiste (va tehnorajatised) ehitusprojektide koostamiseks projekteerimistingimuste taotluste menetlemine;
  3) ehitusteatiste ja ehitusloa taotluste menetlemine;
  4) ehitiste kasutusteatiste ja kasutusloa taotluste menetlemine;
  5) õiguslikul alusel püstitatud, kuid ehitisregistris arvele võtmata ehitiste andmete kandmine ehitusregistrisse;
  6) ehitisregistrile andmete esitamine;
  7) ehitus- ja kasutuslubade otsuse vormistamine ja välja andmine;
  8) vallavalitsuse nimel ehitusalaste väärteomenetluste läbiviimine;
  9) ehitusprojektide ja muu ehitusdokumentatsiooni arhiveerimine;
  10) hoonejaotusplaanide kinnitamine.

§ 4.   Osakonna ülesanded planeerimisalase tegevuse korraldamisel

  Osakonna pädevusse kuulub üld-, eri- ja detailplaneeringute menetlemise korraldamine.

§ 5.   Osakonna ülesanded maade arvestuse, maakorralduse ja maareformialase tegevuse korraldamisel

  Osakond täidab maade arvestuse, maakorralduse ja maareformialase tegevuse korraldamisel järgmisi ülesandeid:
  1) maade arvestuse pidamine ja maa maksustamistoimingute läbiviimine;
  2) kinnisasjade jagamise, nende piiride või sihtotstarbe muutmisega seotud toimingute läbiviimine;
  3) valla ülesannete täitmiseks vajalike maamõõdutööde ja maakorraldustoimingute korraldamine;
  4) valla ülesannete täitmiseks vajaliku kaardi ja plaanimaterjali koostamine;
  5) maa ostueesõigusega erastamise ja tagastamise eeltoimingute läbiviimine;
  6) maa munitsipaalomandisse andmise või riigi omandisse jätmise eeltoimingute läbiviimine;
  7) muude maareformi toimingute läbiviimine.

§ 6.   Muud ülesanded

  (1) Osakonna pädevusse kuulub õigusaktide ja lepingute koostamine, nende sõlmimise korraldamine ja täitmise jälgimine osakonna valdkonnas.

  (2) Lisaks täidab osakond muid vallavalitsuse või volikogu poolt antud ülesandeid.

§ 7.   Osakonna juhtimine ja teenistujate koosseis

  (1) Osakonna tööd juhib osakonna juhataja, kes allub vallavanemale.

  (2) Osakonna teenistujate koosseisu ja arvu kinnitab Harku Vallavolikogu, kes võib delegeerida vallavalitsusele õiguse teha aasta jooksul muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

§ 8.   Teenistujate ülesanded, õigused ja kohustused

  (1) Teenistujate ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse teenistuskoha ametijuhendis.

  (2) Ametijuhendi kinnitab vallavanem.

§ 9.   Osakonna õigused ja kohustused

  (1) Osakonnal on õigus:
  1) saada teistelt osakondadelt, vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt ja valla osalusega ühingutelt informatsiooni, dokumente, seadusandlikke akte ja muid dokumente, mis on vajalikud tööülesannete täitmiseks;
  2) esindada vallavalitsust oma tegevusvaldkonnas;
  3) teha koostööd teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja isikutega;
  4) teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike vahendite ja ressursside eraldamiseks ning komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
  5) kaasata oma töösse vajadusel teiste osakondade teenistujaid, kokkuleppel vastava osakonna juhiga;
  6) nõuda vallavalitsuse teistelt osakondadelt ja hallatavatelt asutustelt osakonnale pandud ülesannete lahendamiseks aruandeid ja seletusi;
  7) teha ettepanekuid vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite päevakorras olevate küsimuste kohta;
  8) teha ettepanekuid valla arengukava, tegevuskava ja eelarve koostamiseks, muutmiseks või täiendamiseks.

  (2) Osakond on kohustatud:
  1) täitma talle pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  2) kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid sihtotstarbeliselt ning heaperemehelikult;
  3) tagama ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse;
  4) edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  5) tagama osakonna tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes kodanike vastuvõtu ja nõustamise ning teabenõuetele, selgitustaotlustele, märgukirjadele ja muudele avaldustele vastamise.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Harku Vallavalitsuse 18.02.2013 määrus nr 20 „Harku Vallavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakonna põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
vallavanem

Ive Eevel
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json