Teksti suurus:

Määruse „Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord“ muutmine

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2020, 4

Määruse „Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord“ muutmine

Vastu võetud 13.04.2020 nr 97

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määrust nr 39 „Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord" järgmiselt:
  1) Muuta määruse § 2 lg 2. „Määruse alusel ei saa toetust taotleda Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavad asutused, välja arvatud hallatavad asutused, kes taotlevad toetust rahvariiete soetamiseks tema juures tegutsevale kultuurikollektiivile“;
  2) Muuta määruse § 4 lg 1. „Taotlus esitatakse vallavalitsusele infosüsteemis Spoku, e-posti teel või kirjalikult hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. novembriks.“;
  3) Muuta määruse § 5 lg 4 p 2. „inventari soetamiseks, v.a investeeringuprojektide toetus, rahvariiete soetamine“;
  4) Täiendada määrust §-ga 81 sõnastuses: § 81 Rahvariidetoetus.
(1) Rahvariiete toetuse eraldamise eesmärgiks on toetada Elva valla haldusterritooriumile jäävate ajalooliste kihelkondade autentsete esinemis- ja esindusrõivaste soetamist või rahvariide materjalide soetamist ja rõivaste valmistamist.
(2) Toetust on õigus taotleda Elva vallas tegutsevatel kultuurikollektiividel, kes osalevad laulu- ja tantsupeo protsessis.
(3) Toetuse taotlemisel esitatakse lisaks käesoleva määruse § 4 lõikes 5 asjakohastele andmetele rahvariiete kavand ja hinnapakkumus, milles on märgitud kogus, materjalikulu ning tööde teostaja. Rahvariiete komplekti või üksikute riiete soetamisel esitatakse komplekti või tüki hind.
(4) Vallavalitsuse toetusega soetatud rahvariided peavad jääma hallatava asutuse või juriidilise isiku omandisse. Taotleja esitab sellekohase kinnituse.
(5) Projekti hindamisel arvestatakse lisaks käesoleva määruse § 7 nimetatud tingimustele rahvariiete vajadust kollektiivile ning autentsust.
  5) Täiendada määruse § 11 lõikega (11). „2020. eelarve aastaks tuleb § 81 märgitud rahvariidetoetuse taotlus esitada 17. maiks“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json