HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Elva Muusikakooli vastuvõtmise, muusikakoolist väljaarvamise, muusikakooli lõpetamise ning õpperühmade moodustamise tingimused ja kord

Elva Muusikakooli vastuvõtmise, muusikakoolist väljaarvamise, muusikakooli lõpetamise ning õpperühmade moodustamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2020, 19

Elva Muusikakooli vastuvõtmise, muusikakoolist väljaarvamise, muusikakooli lõpetamise ning õpperühmade moodustamise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.04.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, huvikooli seaduse § 9 lg 5, § 13 lg 1 ja Elva Vallavolikogu 20.05.2019 määruse nr 84 „Elva Muusikakooli põhimäärus“ § 3 lg 2, § 12 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Elva Muusikakooli (edaspidi muusikakool) vastuvõtmise, muusikakoolist väljaarvamise, muusikakooli lõpetamise tingimused ja kord ning õpperühmade moodustamise kord.

  (2) Muusikakooli teeninduspiirkond on Elva vald. Muusikakooli võetakse isikuid (edaspidi õppureid), kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Elva vald.

  (3) Muusikakooli vastuvõtul eelistatakse rahvastikuregistri andmetel Elva valla elanikuks olevat kuni 18-aastast õppurit Elva valla elanikuks olevale täisealisele õppurile.

  (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õppureid teistest omavalitsustest.

  (5) Arvestust muusikakooli vastuvõtu taotlejate ning muusikakooli vastu võetud ja sealt välja arvatud õppurite üle peetakse Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi register).

§ 2.   Muusikakooli vastuvõtmine

  (1) Muusikakooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem) või täiskasvanud õppur taotluse registris.

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) õppuri nimi, isikukood, elukoht;
  2) vanema andmed (nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, telefon), v.a täiskasvanud õppur;
  3) instrumendi ja/või huviala valik;
  4) õppevorm;
  5) teisest omavalitsusest pärit õppuri elukohajärgse omavalitsuse garantiikiri õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse tasumise kohta;
  6) teisest omavalitsusest pärit õppuri vanema kinnitus, et on garantiikirja puudumisel nõus maksma lisaks õppetasule ka õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse;
  7) muud taotluses küsitud andmed.

  (3) Õppurid, kes asuvad muusikakooli õppima teisest muusikakoolist, peavad lisaks käesolevas paragrahvis lõikes 2 nimetatud taotlusele esitama ka eelmise muusikakooli klassitunnistuse ja olemasolul põhipilli individuaalplaani koopia.

  (4) Muusikakooli eelõppesse, grupiõppesse ja 1. klassi vastuvõtmise aluseks on vastuvõtukatsed, mille sooritamise tingimused ja korra kinnitab direktor käskkirjaga ning need avalikustatakse muusikakooli veebilehel.

  (5) Täiskasvanud õppurid võetakse vastu vestluse alusel.

  (6) Otsuse õppuri muusikakooli vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise kohta teeb direktori käskkirjaga moodustatud vastuvõtukomisjon vastuvõtukatsete või vestluse tulemustest lähtuvalt.

  (7) Pärast otsuse tegemist edastatakse vanemale või täiskasvanud õppurile registri kaudu teade muusikakooli vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise kohta.

  (8) Koos vastuvõtu teatega edastatakse vanemale või täiskasvanud õppurile lepingu tingimused. Muusikakooli leping loetakse sõlmituks pakkumuse vastuvõtmisega.

§ 3.   Õpperühmade moodustamine

  Õpperühmad komplekteerib ja kinnitab direktor oma käskkirjaga hiljemalt 1. oktoobriks.

§ 4.   Muusikakooli lõpetamine

  (1) Muusikakooli lõpetamiseks peab õppur täitma huviala õppekava.

  (2) Muusikakooli põhiõppe osakonna lõpetamist tõendab muusikakooli lõputunnistus.

  (3) Muusikakooli huviõppe osakonna õppuritele väljastatakse igal aastal tõend, milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend koos tundide arvuga.

§ 5.   Muusikakoolist väljaarvamine

  (1) Õppur arvatakse õppurite nimekirjast välja muusikakooli lõpetamisel, muusikakooli algatusel või vanema või täiskasvanud õppuri avalduse alusel.

  (2) Muusikakooli algatusel võib vastavalt õppenõukogu otsusele õppuri muusikakooli nimekirjast välja arvata kui:
  1) õppuril on mitterahuldavad õpitulemused;
  2) korduvad põhjuseta puudumised kahe kuu vältel;
  3) õppur rikub või eirab muusikakooli kodukorda või üldtunnustatud käitumisnorme;
  4) õppuril on õppetasu võlgnevus rohkem kui kahe kalendrikuu eest.

  (3) Vanemat või täiskasvanud õppurit teavitatakse väljaarvamisest käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhjustel viie tööpäeva jooksul alates käskkirja väljaandmisest.

  (4) Vanem või täiskasvanud õppur esitab muusikakoolist lahkumise avalduse registri kaudu või kirjalikult muusikakooli direktorile hiljemalt 14 päeva enne muusikakoolist lahkumist.

  (5) Õppuri muusikakoolist väljaarvamise kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Järveoja
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json