ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kodu soetamise toetus

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2020, 24

Kodu soetamise toetus

Vastu võetud 25.10.2018 nr 45
RT IV, 30.10.2018, 12
jõustumine 02.11.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.04.2020RT IV, 17.04.2020, 2220.04.2020

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärk on aidata isikutel (peredel), kes soovivad asuda või jääda alaliselt elama Türi valda ning rajada Türi valla haldusterritooriumile oma kodu, katta osaliselt eluaseme soetamise kulu.

  (2) Määrusega kehtestatakse toetust saama õigustatud isikud ning toetuse määramise ja maksmise ning tagasinõude kord.

  (3) Määrusega sätestatud menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades määruse erisusi.

§ 2.   Kodu soetamise toetus

  (1) Kodu soetamise toetus (edaspidi kodutoetus) on Türi vallas esmakordselt eluaseme soetamisega kaasnevate kulude osaliseks katmiseks makstav ühekordne toetus.

  (2) Kodutoetust makstakse kuni 20% soetatava kinnisvara või elementmaja maksumusest (hind notariaalselt sõlmitava ostu-müügi ja asjaõiguslepingu alusel või vastavalt majatehase pakkumusele), kuid mitte enam kui 8000 eurot.

§ 3.   Kodutoetuse rahastamine

  Kodutoetust makstakse Türi valla eelarvest.

§ 4.   Õigustatud isikud

  (1) Kodutoetusele on õigus kuni 40-aastasel teovõimelisel füüsilisel isikul (pere ühel liikmel), kellel ei ole või ei ole toetuse taotlemisele eelnenud viie aasta jooksul olnud Türi valla haldusterritooriumil alalise eluasemena kasutatavat kinnisvara (eramut ega korteriomandit) ning kes soovib Türi valla haldusterritooriumil endale ja oma perele alalise elukoha tagamiseks kinnisvara soetada.

  (2) Lõikes 1 sätestatud tingimus kinnisvara mitteomamise kohta laieneb ka taotleja pereliikmetele. Pereliikmeteks loetakse kodutoetust taotleva isikuga ühist eluaset kasutama hakkavat abikaasat või taotlejaga kooselus olevat füüsilist isikut ning nende alaealisi lapsi.

§ 5.   Tingimused toetuse määramiseks, kasutamiseks ning tagasinõudeks

  (1) Kodutoetuse määramiseks peab kodutoetust saama õigustatud isik kinnitama oma pereliikmete (abikaasa, elukaaslane, alaealised lapsed) koosseisu; asjaolu, et temale ning ühelgi tema pereliikmetest ei ole ega ole taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul olnud Türi valla haldusterritooriumil alalise eluasemena kasutatavat kinnisvara; et temal ja tema pere liikmetel on soov asuda alaliselt elama Türi valla haldusterritooriumile.

  (2) Elementmaja ostmisel kodutoetuse saamiseks peab toetuse taotlejale eelnevalt kuuluma Türi valla haldusterritooriumil maaüksus (krunt), kuhu ostetavat elementmaja on võimalik seaduslikult paigaldada.

  (3) Soetatav kinnisvara peab olema atesteeritud kinnisvara hindaja poolt eelnevalt hinnatud ning elementmaja soetamiseks peab olema võetud hinnapakkumine.

  (4) Kodutoetuse saaja peab kodutoetuse abil soetatud eluaset kasutama enda ja oma pere alalise ja peamise elukohana vähemalt viis aastat (vara soetamise või ehitisele kasutusloa väljastamisest arvates) ning täitma rahvastikuregistri seadusega elukoha registreerimisega seotud nõuded viisil, et kodutoetuse abil soetatud elukoha aadress rahvastikuregistris on kõikide pereliikmete õigusliku tähendusega elukoha aadress.

  (5) Türi vallal on kodutoetust saama õigustatud isikult õigustoetus tagasi nõuda, kui toetuse saaja ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimust või kui toetuse saaja otsustab toetuse abil soetatud kinnisvara müüa, kinkida või vahetada enne viie aasta möödumist toetuse määramisest. Toetus tagastatakse kogu ulatuses.

  (6) Erandjuhul on kodutoetust õigus maksta juhul, kui taotlejale või tema pereliikmetele kuulub või on kuulunud viie aasta jooksul Türi vallas kinnisvara, mida ei ole olnud võimalik eluasemena kasutada.

§ 6.   Kodutoetuse taotlemine

  (1) Kodutoetuse taotlemiseks esitatakse Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) taotlus, milles märgitakse
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja sünniaeg või isikukood;
  3) taotleja valikul tema kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress või telefoninumber);
  4) punktides 1 ja 2 märgitud andmed taotleja perekonnaliikmete kohta;
  5) määruse § 5 lõigetes 1 ja 2 märgitud asjaolud ja kinnitused;
  6) soetatava eluaseme aadress ja kinnistu number;
  7) soetatava eluaseme eeldatav maksumus;
  8) kinnisvara soetamise tehingu eeldatav aeg ja tehingut teostava notari nimi ning võimalusel tema kontaktandmed või elementmaja müüja nimetus, kontaktandmed ja arvelduskonto;
  9) millisel viisil ja kuhu soovib taotleja kodutoetuse määramise või mittemääramise teatavakstegemist;
  10) taotluse koostamise kuupäev ning taotleja allkiri.
Kui taotlus on esitatud elektroonilise kanali kaudu ning haldusorgan on taotluse esitaja turvalisel viisil tuvastanud, ei pea taotlusele allkirja lisama.

  (2) Taotlusele lisatakse määruse § 5 lõigetes 3 või 4 sätestatud dokumendid. Taotleja võib oma äranägemise järgi esitada ka muid määruses sätestatud tingimusi tõendavaid dokumente.

  (3) Taotlus tuleb esitada vähemalt 20 tööpäeva enne eeldatavat ostu-müügilepingu või ostu-müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimist.

§ 7.   Kodutoetuse määramine

  (1) Kodutoetus määratakse õigustatud isikule määruse § 2 lõikes 2 märgitud suuruses 10 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest arvates.

  (2) Otsuse toetuse määramiseks teeb Türi Vallavalitsus (täitevorgan).

  (3) Otsus kodutoetuse maksmise kohta saadetakse taotlejale taotleja poolt määratud viisil 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 8.   Kodutoetuse maksmine

  (1) Õigustatud isikule määratud toetust ei maksta isikule endale, vaid kantakse kas notari deposiitkontole või elementmaja soetamisel elementmaja müüja pangakontole.

  (2) Toetus makstakse notari deposiitkontole tehingu toimumise kuupäevaks, kuid mitte varem kui 3 tööpäeva jooksul toetuse eraldamise otsuse tegemisest arvates.

  (3) Elementmaja ostu puhul väljastatakse müüjale garantiikiri toetuse maksmise kohta ning toetus kantakse elementmaja müüja arvelduskontole kolme tööpäeva jooksul pärast seda, kui elementmaja müüja on kinnitanud toetuse saaja omapoolse osamaksu tasumist.

§ 9.   Erisäte

  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise leviku piiramiseks Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ 12. märtsist 2020 kuni 1. maini 2020 kehtestatud eriolukorrast ning eriolukorra ajal kehtivatest piirangutest tingitud ettenägematu majandusliku olukorra muutumise tõttu peatatakse määruse rakendamine erisätte kehtetuks tunnistamiseni, mis ei saa olla varasem 31. detsembrist 2020.
[RT IV, 17.04.2020, 22 - jõust. 20.04.2020]

/otsingu_soovitused.json