Teksti suurus:

Avaliku korra eeskiri

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2013, 6

Avaliku korra eeskiri

Vastu võetud 08.05.2013 nr 16

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lõike 1 punkti 363 alusel.

§ 1.   Avaliku korra eeskirja eesmärk

  (1) Avaliku korra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on koos vastavate riigi õigusaktidega tagada Võru linna (edaspidi linn) haldusterritooriumil avalik kord, puhtus ja inimeste turvalisus.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile linna haldusterritooriumil viibivatele või tegutsevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

§ 2.   Terminid

  (1) Avalik kord on õigusaktidest tulenev elukorraldus, millega tagatakse isiku õiguste ja vabaduste kaitse, ühiskonna turvalisus, avaliku võimu ning avalike teenuste toimimine.

  (2) Avalik koht on iga territoorium, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis reaalselt on üldkasutatav, samuti ühissõiduk.

  (3) Avalik üritus on avalikus kohas linna haldusterritooriumil korraldatav avalikkusele suunatud üritus, mille korraldamine ei ole hõlmatud avaliku koosoleku seadusega, spordiseadusega või mõne muu seadusega.

  (4) Avaliku ürituse korraldaja on füüsiline või juriidiline isik.

§ 3.   Avaliku korra nõuded

  (1) Igasugune tegevus tuleb korraldada nii, et see mõjutaks minimaalselt elukeskkonda, ei ohustaks kellegi elu, tervist ega vara või häiriks kaasinimeste rahu.

  (2) Keelatud on:
  1) lõhkuda, rikkuda või muul viisil kahjustada avalikus kohas paiknevat inventari;
  2) rikkuda või omavoliliselt maha võtta või ümber paigutada liiklusmärke;
  3) rikkuda või omavoliliselt maha võtta või ümber paigutada hoone seinale, rõdule, lodžale, piirdele või tulbale paigutatud nime- või numbrisilte, nõuetekohaselt paigaldatud ja kohaliku omavalitsuse poolt lubatud reklaame ja kuulutusi, mälestustahvleid, tuletõrjevahendeid ja tehnovõrkude koordinaattabeleid ning omavoliliselt avada või sulgeda või lukustada avariiväljapääse või -luuke vms;
  4) tekitada õigusaktidega kehtestatud normidest valjemat müra, sh ka muusikalist. Töid, millega kaasnev müra ületab õigusaktidega kehtestatud päevase olmemüra normi, võib teha ajavahemikus kella 8.00–21.00, v.a avariide ja õnnetusjuhtumite likvideerimisel;
  5) rikkuda öörahu kella 23.00 kuni 7.00, kui see ei ole seotud õnnetusjuhtumite likvideerimise või heakorratööde teostamisega. Keeld ei kehti 23. juuni ja 31. detsembri ööl ning erandjuhtudel, kui Võru Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) on välja andnud loa pärast kella 23.00 lõppeva ürituse korraldamiseks;
  6) joobeseisundis tänavatele või teistesse avalikesse kohtadesse ilmumine, millega kaasneb inimväärikuse ja ühiskondliku moraalitunde solvamine, alkohoolsete jookide tarvitamine väljaspool selleks ettenähtud kohti;
  7) suitsetamine ühissõidukites ja üldkasutatavates ruumides, välja arvatud selleks ettenähtud kohad;
  8) siseneda ühissõidukisse ebameeldivalt lõhnavate või kaasreisijaid määrivates riietes või määrdunud esemetega;
  9) alla 16-aastastel alaealistel viibimine ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23.00–06.00. Ajavahemikus 1. juunist 31. augustini on alla 16-aastasel alaealisel keelatud viibida täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 24.00–05.00;
  10) viibida alla 18-aastasel alaealisel pärast kella 22.00 lapsevanemata restoranis, kohvikus, baaris jms, kus tarvitatakse alkohoolseid jooke;
  11) müüa ja tarbida supluskohtades ja avalikel üritustel jooke klaastaaras;
  12) võtta kaasa loomi supluskohta või avalikele üritustele v.a selleks ettenähtud üritused;
  13) veesõidukitega sõitmine ujumiseks tähistatud piirkonnas;
  14) jalgrattaga haljasaladel sõitmine;
  15) laagrisse jäämine selleks mitteettenähtud kohas.

§ 4.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt kolmkümmend päeva enne avaliku ürituse läbiviimist linnavalitsusele taotluse (lisa 1).

  (2) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud avaliku ürituse kooskõlastama vähemalt kümme päeva enne ürituse toimumist:
  1) politseiga;
  2) vajadusel keskkonnaameti ja teiste ametiasutustega.

  (3) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud liikluskorralduse muudatusega kaasnevast avalikust üritusest teavitama vähemalt kümme päeva enne ürituse toimumist:
  1) Võru linna haldusterritooriumil ühistransporditeenust osutavat isikut;
  2) avaliku ürituse liikluskorralduse muudatusega seotud kinnistute omanikke;
  3) vajadusel ametiasutusi.

  (4) Korraldajal on õigus lisada ning linnavalitsusel ja tema poolt määratud ametnikul on õigus nõuda lisadokumente.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  Linnavalitsuse poolt määratud ametnik kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele seitsme tööpäeva jooksul. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja/või:
  1) antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  2) teavitatakse taotlejat avaliku ürituse korraldamise võimatusest või ürituse toimumise sobimatusest planeeritud kohta või aega;
  3) lõpetatakse taotluse menetlus.

§ 6.   Loa andmine ja sellest keeldumine

  (1) Linnavalitsus annab avaliku ürituse loa korraldusega.

  (2) Linnavalitsus võib loa andmisest keelduda kui:
  1) avastatakse valeandmete teadlik esitamine;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud tulenevalt õigusaktidest;
  5) korraldaja ei täida avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  6) eelneva ühe aasta jooksul on taotleja poolt korraldatud ürituse luba kehtetuks tunnistatud;
  7) taotleja on varasemalt tema poolt korraldatud üritustel jätnud täitmata õigusaktidest, sh avaliku korra eeskirjast tulenevad avaliku ürituse korraldaja kohustused ja vastav rikkumine on dokumentaalselt fikseeritud;
  8) esinevad muud põhjendatud juhud.

§ 7.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Linnavalitsus tunnistab loa kehtetuks kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud avaliku ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel õigusaktidest tulenevaid kohustusi või avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametite ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 8.   Nõuded avaliku ürituse korraldajale

  Avaliku ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ürituse territooriumi tõketega ning kindlustama parkimis- ja liikluskorralduse;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei, päästeteenistuse, keskkonnaameti jt ametiasutuste korraldusi ja ettekirjutusi;
  5) tagama avaliku korra ja heakorra nõudeid;
  6) mitte lubama üritustel osaleda korda rikkuvaid ja ürituse läbiviimist häirivaid isikuid ning alaealisi selleks mittelubatud ajal. Kui isikud ei allu ürituse korraldaja korraldustele peab korraldaja sellest teatama politseile;
  7) lõpetama alaealistele korraldatava avaliku ürituse kella 22.00-ks.

§ 9.   Avaliku korra eeskirja rikkumine

  Eeskirja rikkumise eest karistatakse ja väärtegude kohtuvälised menetlejad määratakse seaduses sätestatud alusel ja korras.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 22. märtsi 2000. a määrus nr 13 „Võru linna avaliku korra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine“ (KO 2000, 36, 557).

  (2) Määrus jõustub 1. juunil 2013.

Erki Saarman
Volikogu esimees

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json