Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Ülenurme vallavara eeskiri

Ülenurme vallavara eeskiri - sisukord
Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2013, 13

Ülenurme vallavara eeskiri

Vastu võetud 07.05.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 ja p 61 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Ülenurme vallavara valitsemise kord (edaspidi kord) sätestab Ülenurme valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valitsemise, kasutamise ja käsutamise õiguslikud alused.

 (2) Korda kohaldatakse koos Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

 (3) Kord ei reguleeri Ülenurme vallale kuuluvate eluruumide kasutusse andmist ja käsutamist.

 (4) Käesolevas korras sätestamata juhtudel otsustab vallavaraga toimingute tegemise Ülenurme Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.  Vallavara mõiste

 (1) Vallavara käesoleva korra tähenduses on Ülenurme valla (edaspidi vald) omandis olevad asjad ja rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

 (2) Vallavara kasutamisest ja käsutamisest saadav tulu kuulub vallale, kui seadusest, valla õigusaktidest või lepingust ei tulene teisiti.

 (3) Vara harilik väärtus on vara kohalik keskmine turuhind. Vara hariliku väärtuse määramiseks tellitakse hindamisakt vastavat pädevust omava hindaja käest või määrab hinna vallavalitsuse vastav komisjon vara müügipakkumiste ja võrdlustehingute alusel.

2. peatükk VALLAVARA VALITSEMINE 

§ 3.  Vallavara valitsemine

 (1) Vallavara valitsemine on vallavara suhtes omandiõiguse teostamine käesoleva korraga antud õiguste piires.

 (2) Vallavara valitsejad on:
 1) vallavalitsus;
 2) vallavalitsuse hallatavad asutused.

 (3) Vallavara valitsejad peavad vallavara majandama heaperemehelikult ning tagama vara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

 (4) Vallavara valitsejad peavad arvestust nende valitsemisel oleva vallavara kohta raamatupidamise seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

 (5) Vallavara majandamiseks vajalikud kommunaalteenuste osutamise lepingud sõlmib selleks ettenähtud vahendite piires vallavara valitseja, kui käesolevas korras või muus valla õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

 (6) Vallale kuuluva korteriomandi puhul esindab korteriomanike üldkoosolekul valda vallavanema poolt volitatud isik.

§ 4.  Vallavara valduse üleandmine

 (1) Vallavara valduse üleandmise ühelt valitsejalt teisele otsustab vallavalitsus.

 (2) Vallavara üleandmine ühelt valitsejalt teisele toimub kirjaliku akti alusel. Akt koostatakse kahes eksemplaris ja selles märgitakse andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja, vara koosseisu ja bilansilise väärtuse kohta. Üleandja ja vastuvõtja esitavad akti koopia vallavalitsuse raamatupidamisele.

 (3) Nõude vallavara ebaseaduslikust valdusest väljanõudmiseks esitab vallavalitsus.

§ 5.  Vallavara arvestus

 (1) Vallavara arvestust peab vallavalitsuse raamatupidamisosakond õigusaktides sätestatud korras.

 (2) Vallavara inventeeritakse valla raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korras.

3. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA RAHALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 6.  Vallavara omandamine

 (1) Vallavara omandatakse õigusakti või tehingu alusel avalikuks otstarbeks, kohaliku võimu teostamiseks või tulu saamiseks.

 (2) Vallavara omandatakse:
 1) asja ostmisega, ehitustöö tellimisega;
 2) laenu või muu rahalisele hinnatava kohustuse võtmisega;
 3) ostueesõiguse teostamisega, pärandi ja kingi vastuvõtmisega ning vara tasuta omandamisega;
 4) munitsipaliseerimisega, planeeringujärgsete kinnistute ja ehitiste omandamisega;
 5) muul seaduses sätestatud viisil.

§ 7.  Riigihangete korraldamine

 (1) Riigihanke korraldab vallavara valitseja kooskõlas riigihangete seaduse ja hankekorraga. Hankekorra kehtestab vallavalitsus.

 (2) Riigihanke korraldamiseks annab loa vallavolikogu, kui pakkumismenetluse tulemusel sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta või kui riigihankega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes. Sellise loa olemasolul ei pea pakkumise edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks vallavolikogu luba küsima.

 (3) Vallavara omandamisel käesoleva paragrahvi alusel tuleb jälgida hankijate paljususe ja eraldatud vahendite säästliku kasutamise põhimõtet.

 (4) Vallavara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik. Kui vallavara omandamine kuulub hallatava asutuse pädevusse sõlmib vara omandamise lepingu hallatava asutuse juht või tema volitatud isik.

§ 8.  Laenu või muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine

 (1) Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.

 (2) Laenu võtmist eelarves sätestatud mahus korraldab vallavalitsus.

 (3) Muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmise otsustab:
 1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes või rahalisi kohustusi üle eelarveaasta;
 2) muudel juhtudel vallavalitsus.

 (4) Laenulepingu või muud rahalist kohustust sisaldava lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik.

§ 9.  Ostueesõiguse teostamine, pärandi ja kingi vastuvõtmine

 (1) Ostueesõigusest loobumise otsustab vallavalitsus, ostueesõiguse kasutamise vallavolikogu.

 (2) Pärimisel otsustab pärandi vastuvõtmise vallavolikogu pärast pärandavara inventuuri tegemist.

 (3) Kingi, mis toob vallale kaasa varalisi kohustusi, vastuvõtmise otsustab vallavolikogu, teistel juhtudel kas vallavalitsus või vallavalitsuse hallatav asutus.

 (4) Vara tasuta omandamise otsustab vallavolikogu ja see võetakse vallavarana arvele soetusmaksumusega.

§ 10.  Munitsipaalomandisse taotlemine, planeeringujärgsete kinnistute ja ehitiste omandamine

 (1) Maa ja muu vara munitsipaalomandisse taotlemine toimub nimetatud valdkonda reguleerivate õigusaktidega ettenähtud korras. Otsuse maa munitsipaalomandisse taotlemise kohta teeb vallavolikogu, teistel juhtudel vallavalitsus.

 (2) Planeeringujärgsete kinnistute ja ehitiste omandamise otsustab vallavolikogu.

4. peatükk VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE 

§ 11.  Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

 (1) Vallavara antakse:
 1) enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras üürile või rendile;
 2) otsustuskorras tasuta kasutada.

 (2) Vallavara antakse teistele isikutele kasutada üldjuhul tähtajaliselt. Tähtajatult võib vara anda kasutusse, kui on tõenäoline, et vara on vallale lähitulevikus vaja muuks otstarbeks või kui muul põhjusel on vaja jätta vallale võimalus vara kasutusleping igal ajal lõpetada.

§ 12.  Vallavara kasutusse andmise otsustamine

 (1) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavolikogu, kui:
 1) kinnisasi antakse kasutusse tähtajaga üle kümne aasta;
 2) kinnisasi koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega;
 3) kasutusse antava vallavara väärtus on üle 100 000 euro.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkt 3 ei kehti elu- või äriruumi üürile andmisel.

 (3) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavalitsus, kui:
 1) kinnisasi antakse kasutusse tähtajaga kuni kümme aastat;
 2) vallavara väärtus on kuni 100 000 eurot;
 3) vallavara antakse kasutusse tähtaega määramata;
 4) üürilepingu esemeks on elu- või äriruum;
 5) kasutusse antakse tasuta või soodustingimustel vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel olev ruum.

 (4) Vallavalitsuse hallataval asutusel on õigus kasutusse anda bilansivälist vara raamatupidamise sisekorraeeskirja tähenduses, ruumi või põhivara juhul, kui asutus ei vaja nimetatud vara oma ülesannete täitmiseks.

 (5) Vallavara kasutamise kohta sõlmitakse kirjalik leping, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu muud kohustuslikku vormi.

 (6) Vallavara kasutusse andmise tingimused, mis ei tulene käesolevast korrast või muudest valla õigusaktidest, määrab vara kasutusse andmise haldusaktis kindlaks vara kasutusse andmise otsustaja.

§ 13.  Vallavara kasutuslepingu tingimused

 (1) Vallavara kasutuslepingus peab olema ära näidatud.
 1) lepingu liik (üürileping, rendileping, tasuta kasutamise leping);
 2) lepingu sõlmimise aluseks olev haldusakt,
 3) andmed kasutusse antava vara kohta (nimetus, asukoht, koosseis);
 4) andmed vara kasutusse saaja kohta;
 5) lepingu tähtaeg;
 6) vara üleandmise ja tagastamise tähtajad ja kord;
 7) vara kasutamise eest makstava tasu suurus ja tasumise kord;
 8) varaga seonduvate kulutuste kandmise ja maksude tasumise kohustuste jaotus;
 9) vara korrashoiu- ja hoolduskohustuste jaotus;
 10) kasutusse andmise eritingimused (nende olemasolul);
 11) sanktsioonid lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral;
 12) vara allkasutusse andmise tingimused ja kord;
 13) tagatisraha suurus lepingust tulenevate nõuete tagamiseks kasutusse andjale;
 14) lepingu ülesütlemise alused;
 15) muud vajalikud tingimused.

 (2) Vallavalitsus võib vajadusel kinnitada vallavara kasutuslepingu tüüpvormid.

 (3) Kasutusse antava vara üleandmine kasutajale ning vara tagastamine vormistatakse vara üleandmis-vastuvõtmisaktiga, milles märgitakse vara olemust ja seisundit iseloomustavad näitajad.

 (4) Vallavara valitseja kontrollib kasutusse andmise lepingu täitmist ja on kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud vältimaks vallale kahju tekitamist.

§ 14.  Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

 (1) Vallavara võib anda otsustuskorras kasutusse:
 1) valla osalusega äriühingutele;
 2) avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
 3) mittetulundusühingule, seltsingule, sihtasutusele, füüsilisest isikust ettevõtjale;
 4) teistele isikutele lähtudes avalikest huvidest;
 5) kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras on ebaõnnestunud;
 6) isikule, kes soovib temaga sõlmitud vallavara üüri- või rendilepingu tähtaja möödumisel jätkata sama vallavara kasutamist;
 7) vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel olevat vara asutuse põhimääruse järgsete ülesannete täitmiseks.

 (2) Vallavara kasutusse andmisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud alusel peab kasutusse andmise otsustaja vastavat avalikku huvi põhjendama.

 (3) Vallavara otsustuskorras kasutusse andmisel määrab tasu suuruse vallavalitsus. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub vallavara valitseja pädevusse, peab vallavara valitseja tasu suuruse määramisel arvestama vallavalitsuse poolt kehtestatud piirmäärasid.

 (4) Vallavara kasutamise tasu suuruse määramisel peab vallavalitsus arvestama samas piirkonnas samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatavate rendipindade tasumäärasid.

 (5) Vallavara võib tasuta või alla turuhinna kasutusse anda ainult lähtudes avalikest huvidest. Vallavara kasutusse andmise otsustaja peab sellist otsust põhjendama.

§ 15.  Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras

 (1) Vallavara antakse kasutusse avaliku enampakkumise korras, kui ei ole alust anda vallavara kasutusse otsustuskorras või eelläbirääkimistega pakkumise korras.

 (2) Enampakkumise viisid on:
 1) suuline enampakkumine;
 2) kirjalik enampakkumine.

 (3) Vallavara kasutusse andmise enampakkumise korras korraldab vallavalitsus.

§ 16.  Enampakkumise ettevalmistamine

 (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus kinnitab vallavalitsus:
 1) enampakkumise viisi;
 2) üüri - või renditasu algsuuruse;
 3) üüri- või rendilepingu põhitingimused;
 4) osavõtutasu ja tagatisraha suuruse;
 5) vajadusel muud tingimused.

 (2) Enampakkumine kuulutatakse enampakkumise korraldaja poolt välja ja teade pakkumise toimumise kohta avaldatakse Ülenurme valla veebilehel ja ühes üleriiklikus ajalehes vähemalt 14 päeva enne enampakkumise läbiviimist.
Teistkordsel enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla lühem, kuid mitte vähem kui 7 päeva.

 (3) Kuulutus peab sisaldama olulisi andmeid kasutusse antava vara ja enampakkumise tingimuste kohta, samuti teavet vara ning lepingu- ja enampakkumise tingimustega tutvumise võimaluste kohta.

 (4) Enampakkumise läbiviimiseks moodustab vallavalitsus vähemalt 3-liikmelise komisjoni (edaspidi komisjon) ja määrab komisjoni esimehe.

§ 17.  Enampakkumises osaleda võivate isikute ring

 (1) Enampakkumine on avalik ja sellest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

 (2) Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
 1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad, alghinna määrajad; isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ning nende abikaasad ja otseliinis sugulased;
 2) riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

§ 18.  Suulise enampakkumise läbiviimise kord

 (1) Enampakkumise avab komisjoni esimees, kes teeb enampakkumise ruumis viibijatele ettepaneku registreerida end pakkujatena. Enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed ning elu- või asukohad registreeritakse. Registreerimiseks tuleb esitada isikut või volitusi tõendavad dokumendid.

 (2) Enne pakkumiste alustamist annavad kõik enampakkumisest osavõtjatena
registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest ning esitavad dokumendid osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta. Pakkujad, kes keelduvad allkirja andmisest või ei esita dokumente osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta või kes kuuluvad käesoleva korra § 17 lõikes 2 nimetatud isikute ringi, enampakkumisest osa võtta ei lubata.

 (3) Kui enampakkumisele ei registreerita ühtegi pakkujat või ühelgi pakkujal ei lubata enampakkumisest osa võtta, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

 (4) Pakkujale, kes on täitnud käesoleva paragrahvi esimeses ja teises lõikes
ettenähtud nõuded, väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni.

 (5) Enne enampakkumise läbiviimist komisjoni esimees:
 1) tutvustab enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda;
 2) kuulutab välja enampakkumise alghinna ja enampakkumise sammu suuruse;
 3) tutvustab pakkujaid.

 (6) Pakkumist alustatakse peale enampakkumise läbiviija esimest haamrilööki. Pakkuja annab enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise läbiviijalt vastava loa. Pakkumine kuulutatakse enampakkumise läbiviija poolt haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud summa kolmekordset teatamist.

 (7) Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada protokolli ning enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi 3 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

 (8) Pakkuja, kelle pakkumine on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima vastava lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele, talle ei tagastata tagatisraha. Sellisel juhul on enampakkumise komisjonil õigusteha ettepanek lepingu sõlmimiseks pakkujale, kelle pakkumine on tunnistatud paremuselt teiseks. Kui ka see pakkuja keeldub allkirja andmast, kaotab ta õiguse tagasi saada tagatisraha ning enampakkumine kuulutatakse nurjunuks.

 (9) Pakkujatele, kellele ei laiene käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatu, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist. Osavõtutasu osavõtjatele ei tagastata.

§ 19.  Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord

 (1) Kirjaliku enampakkumise korral tuleb pakkumine esitada enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja aadressil. Pakkumine peab olema märgusõna kandvas kinnises ümbrikus.

 (2) Pakkumises peavad sisalduma:
 1) pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress, e-posti aadress, telefon;
 2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 3) dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
 4) numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summa, mis ei tohi olla alla alghinna;
 5) panga nimi ja arvelduskonto number, kuhu kantakse enampakkumise mittevõitnud osaleja tagatisraha;
 6) pakkumise tegemise kuupäev ja allkiri;
 7) esindaja volitusi tõendav dokument;
 8) muud nõutud andmed ja dokumendid.

 (3) Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja viseeritud.

 (4) Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale.

 (5) Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras. Ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaeg. Pakkumiste esitamise tähtaja möödumisel nimekiri suletakse.

 (6) Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

 (7) Enampakkumise avab komisjoni esimees enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas. Pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras. Pakkumiste avamisel viseerib komisjoni esimees pakkumised ja pakkumistele lisatud dokumendid.

 (8) Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga korra paragrahv 18 lõikes 7 sätestatud korras.

 (9) Kui kirjaliku pakkumise korral on kaks või enam osalejat teinud võrdse kõrgeima pakkumise, annab komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine viie tööpäeva jooksul. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

§ 20.  Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

 (1) Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

 (2) Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma hiljemalt 10 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest.

 (3) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt käesolevas eeskirjas sätestatud korda. Enampakkumiste tulemuste mittekinnitamise korral tuleb vallavalitsusel korralduses ära märkida mittekinnitamise põhjus.

 (4) Enampakkumise võitjale saadetakse korraldus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta e-posti aadressil. Korraldusele peab olema lisatud teade üüri- või rendilepingu sõlmimise aja ja koha kohta.

 (5) Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga kirjalik üüri- või rendileping. Üüri- või rendilepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik.

 (6) Kui enampakkumise võitja keeldub lõikes 4 nimetatud korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.

 (7) Enampakkumises osalejatele, kellele ei laiene käesoleva paragrahvi 4 lõikes sätestatu, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte) kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu. Osavõtutasu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.

 (8) Üüri- või rendilepingu sõlmimise korral loetakse tagatisrahana makstud summa lepingujärgseks makseks.

 (9) Kui enampakkumine tunnistatakse nurjunuks, enampakkumise tulemusi ei kinnitata või võitjaga lepingut ei sõlmita, otsustab vallavalitsus, kas korraldada uus enampakkumine, anda vara kasutusse otsustuskorras või käsutada seda muul viisil.

§ 21.  Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

 (1) Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara eest makstava tasu suurusest.

 (2) Lisatingimusteks võivad olla:
 1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
 2) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
 3) investeeringute suurus;
 4) vallavalitsuse poolt kehtestatud muud lisatingimused.

 (3) Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva korra paragrahvides 15-20 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
 1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on tasu suurus ja lisatingimused;
 2) eelläbirääkimistele kutsutakse ainult nõuetele vastava pakkumise teinud pakkujad;
 3) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
 4) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise vara kasutamise tasu ja kõigi lisatingimuste kohta;
 5) võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma
pakkumisi kümne tööpäeva jooksul täiendada;
 6) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on vallavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda.

 (4) Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

§ 22.  Üüri- või rendilepingute muutmine ja uuendamine ning vallavara allkasutusse andmine

 (1) Üüri- või rendilepingute muutmise ja uuendamise otsustab vallavara valitseja, kelle pädevuses on lepingu sõlmimise otsustamine.

 (2) Vallavara allkasutusse andmiseks nõusoleku andmise otsustab vallavalitsus.

§ 23.  Vallavara tasuta kasutusse andmine

 (1) Vallavara tasuta kasutusse andmise määratud ajaks otsustab vallavara valitseja vastavalt korra paragrahvides 11 ja 12 sätestatule.

 (2) Vallavalitsuse hallatav asutus otsustab tema valitsemisel oleva vara kasutusse andmise:
 1) lastega, õpilastega, pensionäridega, puuetega isikutega seotud ühekordseks tegevuseks kestusega kuni kaks järjestikust ööpäeva;
 2) vallas tegutsevale MTÜle, seltsile või seltsingule koosoleku pidamiseks;
 3) teisele vallavara valitsejale ühekordseks tegevuseks.

 (3) Vallavalitsus otsustab vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel oleva vara tasuta kasutusse andmise käesolevas paragrahvis nimetamata juhtudel, märkides oma korralduses vara tasuta kasutusse andmise kaalutluse.

 (4) Vallavara tasuta kasutusse andmisel tuleb lähtuda järgmistest tingimustest:
 1) kasutaja kannab kasutusse antud varaga seotud kõrvalkulud (kommunaalteenused, korrashoiu kulud jms);
 2) kasutaja kannab vallavaraga seotud maksud ja koormised.

 (5) Vallavara tasuta kasutamise kohta sõlmitakse kasutajaga tasuta kasutamise leping.

§ 24.  Kasutusse antud vallavarale tehtud kulutused

 (1) Vallavara kasutaja võib üüri- või rendilepingu alusel kasutatavale vallavarale teha parendusi või muudatusi ainult vallavara valitseja või vallavalitsuse eelneval kirjalikul nõusolekul.

 (2) Vallavara parendamisel või muutmisel tehtud kulutuste hüvitamise otsustab vallavalitsus enne vastavate töödega alustamist näidates ära millised ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse.

§ 25.  Üüri-või rendilepingu ning tasuta kasutamise lepingu lõppemine, muutmine ja ülesütlemine

 (1) Üüri- või rendileping ja tasuta kasutamise leping lõpeb seaduses või lepinguga ettenähtud juhtudel.

 (2) Vallavara valitseja otsustab üüri-või rendilepingu ülesütlemise, kui teine lepingu pool ei täida lepingu tingimusi.

 (3) Tasuta kasutamise lepingut ei pikendata. Vajadusel sõlmitakse uus tasuta kasutamise leping.

5. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

§ 26.  Vallavara võõrandamise mõiste

 (1) Võõrandamise all mõistetakse käesolevas korras vallavara tasu eest või tasuta andmist teise isiku omandisse.

 (2) Vallavara võib võõrandada:
 1) kui vara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega kohaliku võimu teostamiseks;
 2) muudel seaduses või vallavolikogu poolt ettenähtud juhtudel.

§ 27.  Vallavara võõrandamise viisid

 (1) Vallavara võõrandatakse:
 1) otsustuskorras tasu eest, tasuta või alla hariliku väärtuse;
 2) enampakkumise korras,
 3) eelläbirääkimistega pakkumise korras.

 (2) Vallavara võõrandatakse üldjuhul avaliku enampakkumise korras.

 (3) Vallavara võõrandamisel tasuta või alandatud hinna eest peab võõrandamise otsustaja vastavat otsust põhjendama.

§ 28.  Vallavara võõrandamise otsustamine

 (1) Vallavara võõrandamise otsustab:
 1) vallavolikogu, kui võõrandatakse kinnisvara, vallale kuuluvaid aktsiaid või osasid või kui vara võõrandatakse tasuta või alandatud hinna eest;
 2) muudel juhtudel vallavalitsus.

 (2) Vallavara võõrandamise lepingu ning vajadusel asjaõiguslepingu ja hüpoteegi seadmise lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik. Kui vallavara võõrandamise otsustamine kuulub vallavara valitseja pädevusse, sõlmib vallavara võõrandamise lepingu vastava vallavara valitseja.

§ 29.  Vallavara võõrandamine otsustuskorras

 (1) Vallavara võõrandamine otsustuskorras võib toimuda:
 1) kui võõrandatav vara võib laguneda või hävineda enne enampakkumise läbiviimist;
 2) kui enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandamine on nurjunud;
 3) kui vara võõrandatakse valla osalusega juriidilistele isikutele (sh vallavara üleandmine mitterahalise sissemaksena osakapitali) või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
 4) võõrandatakse vallale kuuluvaid aktsiaid või osasid teistele selle äriühingu aktsionäridele või osanikele võõrandamise otsustaja poolt kinnitatud hinnaga;
 5) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

 (2) Vallavara võõrandamisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5
nimetatud alusel peab võõrandamise otsustaja vastavat avalikku huvi põhjendama.

§ 30.  Vallavara müük enampakkumise korras

 (1) Enampakkumine käesoleva korra tähenduses on vallavara võõrandamise viis, kus müügileping sõlmitakse isikuga, kes on pakkunud kõige kõrgema müügihinna.

 (2) Enampakkumise viisid on suuline või kirjalik enampakkumine

 (3) Vallavara müük enampakkumise korras toimub käesoleva korra paragrahvides
15-20 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
 1) enampakkumise esemeks on müügihind;
 2) enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping.;
 3) pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna või järelmaksu rakendamisel osa sellest enampakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
 4) müügileping sõlmitakse 1 kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Mõjuvatel põhjustel võib müügilepingu sõlmimine toimuda käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud pikema tähtaja jooksul, kuid mitte rohkem kui 3 kuud arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Kui müügilepingut ei sõlmita, tunnistab vallavalitsus enampakkumismenetluse lõppenuks ning otsustab vallavara edasise käsutamise.

§ 31.  Alghind, osavõtutasu ja tagatisraha

 (1) Alghinna määramisel võetakse aluseks eksperthinnang või vara eeldatav turuväärtus või vara erilised omadused.

 (2) Alghinda ei pea määrama, kui on alust arvata, et selle määramisel võib enampakkumine jääda tagajärjetuks ning seetõttu võib vara laguneda, hävineda või selle väärtus muul viisil väheneda.

 (3) Alghinna, osavõtutasu ja tagatisraha suuruse määrab või otsustab nende ärajätmise vallavalitsus.

§ 32.  Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras

 (1) Eelläbirääkimistega pakkumine on vallavara võõrandamise viis, mis valitakse võõrandamise otsustaja poolt juhul kui teatud lisatingimuste täitmine vallavara võõrandamisel on olulisem müügihinnast.

 (2) Lisatingimusteks võivad olla:
 1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
 2) investeeringute suurus;
 3) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
 4) vallavolikogu poolt kehtestatud muud lisatingimused.

 (3) Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva eeskirja
paragrahvides 15-20 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
 1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on müügihind ja lisatingimused;
 2) isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, eelläbirääkimistele ei lubata;
 3) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
 4) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad;
 5) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjaliku lõpliku pakkumise vara müügihinna ja kõigi lisatingimuste kohta;
 6) võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi 10 tööpäeva jooksul täiendada;
 7) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping. Võitjaks on isik, kelle pakkumise on vallavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks;
 8) pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna või järelemaksu rakendamisel osa sellest pakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
 9) müügileping sõlmitakse ühe kuu jooksul arvates eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Mõjuvatel põhjustel võib müügilepingu sõlmimine toimuda käesoleva punkti esimeses lauses sätestatust pikema tähtaja jooksul, kuid mitte rohkem kui 3 kuud arvates eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Kui müügilepingut ei sõlmita, tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumismenetluse lõppenuks ning otsustab vallavara edasise käsutamise.

6. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE  

§ 33.  Vallavara koormamise mõiste

  Vallavara koormamine käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

§ 34.  Reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine

 (1) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine on lubatud, kui:
 1) see toimub selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel või kasuks;
 2) see toimub avalikes huvides.

 (2) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmise otsustab vallavalitsus.

§ 35.  Isikliku servituudi seadmine

 (1) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku servituudi seadmine on lubatud kui:
 1) see toimub seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
 2) see toimub avalikes huvides.

 (2) Isikliku servituudi seadmise otsustab:
 1) vallavalitsus, kui see toimub vastaval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või- rajatise omaniku kasuks;
 2) muudel juhtudel vallavolikogu.

 (3) Isiklik servituut seatakse tasu eest või tasuta. Tasu suuruse määrab kindlaks isikliku servituudi seadmise otsustaja. Tasuta isikliku servituudi seadmine võib toimuda seaduses sätestatud juhtudel või avalikest huvidest lähtuvalt. Sellekohast avalikku huvi peab põhjendama.

 (4) Isikliku servituudi seadmise lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik.

§ 36.  Hoonestusõiguse seadmine

 (1) Valla omandis olevat kinnisasja võib koormata hoonestusõigusega.

 (2) Hoonestusõigust võib seada enampakkumise- või otsustuskorras.

 (3) Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras võib toimuda:
 1) valla osalusega juriidiliste isikute kasuks,
 2) valla poolt asustatud sihtasutuse kasuks;
 3) avalik-õiguslike juriidiliste isikute kasuks;
 4) kinnistul asuva ehitise omaniku kasuks;
 5) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

 (4) Hoonestusõiguse seadmisel ei või hoonestusõiguse tähtaeg olla üle 50 aasta, välja arvatud juhud, mil hoonestaja peab hoonestusõiguse seadmise lepingu kohaselt teostama kinnisasjal või selle abil teatud töid valla huvides, mille tähtaeg ületab 50 aastat.

 (5) Hoonestusõiguse seadmise otsustab vallavolikogu.

§ 37.  Hoonestusõiguse seadmise algatamine

 (1) Hoonestusõiguse seadmise algatab ning vajalikud materjalid valmistab ette vallavalitsus omal algatusel või huvitatud isiku taotlusel.

 (2) Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras toimub käesoleva korra paragrahvides 15-20 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
 1) enampakkumise esemeks on hoonestusõiguse aastatasu;
 2) enampakkumise võitjaga sõlmitakse hoonestusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping.

 (3) Enampakkumise tulemused kinnitab ja võitjaga lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus.

§ 38.  Hoonestusõiguse seadmise lepingu tingimused

  Hoonestusõiguse seadmise lepingus tuleb kindlaks määrata:
 1) hoonestusõiguse ulatus;
 2) hoonestusõiguse tähtaeg, selle pikendamise tingimused;
 3) hoonestusõigusega koormatava maa üleandmise tähtaeg ja kord;
 4) hoonestusõiguse tasu suurus, maksmise kord ja sanktsioonid selle rikkumise eest;
 5) maksude tasumise kohustus ja reaalkoormatise teostamise kohustus,
 6) kindlustamiskohustus (vajadusel) ja hoonestusõiguse võõrandamise tingimused;
 7) hoonestamise tähtaeg;
 8) vajadusel andmed ehitise suhtes vallaga sõlmitavate üüri- või rendilepingute kohta;
 9) lepingu täitmise tagatised;
 10) muud vajalikud andmed või tingimused.

§ 39.  Hoonestusõiguse võõrandamine või koormamine

 (1) Hoonestusõiguse võõrandamisel on vallal eesõigus.

 (2) Hoonestusõiguse võõrandamiseks või koormamiseks asjaõigusega on vajalik hoonestusõiguse andja nõusolek.

 (3) Hoonestusõiguse seadmisel kantakse need kohustused kinnistusraamatusse.

7. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE JA NÕUETEST LOOBUMINE 

§ 40.  Vallavara mahakandmine

 (1) Kui vallavara ei ole enam vajalik, seda ei ole võimalik võõrandada ning selle
säilitamine on ebaotstarbekas, kantakse see maha ja vajadusel hävitatakse.

 (2) Vallavara mahakandmisel koostab vallavara valitseja mahakandmise akti, milles peavad sisalduma järgmised andmed:
 1) mahakandmisele kuuluva vara täpne koosseis;
 2) bilansiline maksumus,
 3) kõlbmatuks tunnistamise põhjused;
 4) varaga seotud rahalised õigused ja kohustused;
 5) vajadusel muud varaga seotud olulised andmed.

 (3) Vallavara mahakandmise otsustab;
 1) vallavara valitseja, kui vallavara (v.a ehitis) jääkmaksumus on null (0) eurot;
 2) muudel juhtudel vallavalitsus.

 (4) Bilansivälise vara puhul otsustab selle kõlbmatuks tunnistamise ja bilansivälisest arvestusest väljaarvamise vallavara valitseja.

§ 41.  Nõuete hindamine ja nõudest loobumine

 (1) Nõudeid hinnatakse vastavalt raamatupidamise seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele.

 (2) Nõuded võlgniku suhtes esitab kohtulikus või kohtuvälises korras vallavalitsus.

 (3) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud, otsustab nõude esitamisest, hagist või sissenõude pöördumisest loobumise:
 1) vallavolikogu kui nõue on suurem kui 10 000 eurot;
 2) vallavalitsus kui nõue on kuni 10 000 eurot.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 42.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Ülenurme Vallavolikogu 28. septembri 2004. a määrus nr 15 “Ülenurme vallavara eeskirja kehtestamine” ja 23. jaanuari 2007. a määrus nr 02 “Vallamaale hoonestusõiguse seadmise kord Ülenurme vallas” tunnistada kehtetuks.

§ 43.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees