Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia väljaandmise kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2013, 14

Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia väljaandmise kord

Vastu võetud 26.10.2011 nr 68
jõustumine 01.11.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 5, § 49 lg 11 ja Jõelähtme valla põhimääruse § 58 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Elsa Rikandi nimeline kultuuripreemia (edaspidi kultuuripreemia) on asutatud Jõelähtme Vallavolikogu 23.05.1996 otsusega nr 37.

  (2) Preemia antakse pikaajalise tulemusrikka ja väljapaistva tegevuse eest Jõelähtme valla kultuurielu edendamisel.

§ 2.   Kultuuripreemia fond

  (1) Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia fond (edaspidi fond) moodustatakse Jõelähtme valla eelarves.

  (2) Fondi moodustamise allikateks on:
  1) Jõelähtme valla eelarvelised vahendid;
  2) füüsiliste ja juriidiliste isikute sihtotstarbelised annetused, pärandused ja sponsortoetused.

  (3) Fondi rahalisi vahendeid kasutatakse sihtotstarbeliselt - kultuuripreemia maksmiseks.

  (4) Kui kultuuripreemia jääb välja andmata, kantakse fondi summad üle järgmise aasta eelarvesse.

§ 3.   Taotluste esitamine ja kultuuripreemia andmine

  (1) Taotlusi kultuuripreemia andmiseks on õigus esitada kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

  (2) Taotlused esitatakse Jõelähtme Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) hiljemalt iga aasta 15. septembriks.

  (3) Taotlus peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:
  1) preemia kandidaadi ees- ja perekonnanimi,
  2) sünnipäev-, kuu ja aasta,
  3) elukoht/kontaktandmed,
  4) elukutse või amet,
  5) töö- või teenistuskoht,
  6) põhjendus preemia taotlemiseks.

  (4) Esitatud taotlused vaatab läbi Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia komisjon, kes esitab oma otsuse kinnitamiseks Vallavalitsusele.

§ 4.   Elsa Rikandi nimeline Kultuuripreemia komisjon

  (1) Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia komisjon (edaspidi komisjon) on Vallavalitsuse ajutine komisjon, mis moodustatakse igal aastal hiljemalt 15. septembriks.

  (2) Komisjon on viie liikmeline.

  (3) Komisjoni koosseisu kinnitab Vallavalitsus.

  (4) Komisjoni volitused kestavad kuni Vallavalitsuse poolt kultuuripreemia andmise otsustamiseni.

  (5) Komisjon töötab ühiskondlikel alustel ja komisjoni liikmete töö ei kuulu tasustamisele.

  (6) Komisjoni tööd juhib Vallavalitsuse hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem (edaspidi komisjoni esimees).

  (7) Komisjoni koosseisu kuuluvad oma ametikoha järgi volikogu haridus- ja kultuuriküsimustega tegeleva alatise komisjoni esimees ja vallavalitsuse haridus- ja kultuuriküsimustega tegelev spetsialist.

  (8) Komisjon valib oma liikmete hulgast komisjoni aseesimehe ja sekretäri.

  (9) Komisjoni töövorm on koosolek, mille kutsub kokku komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (10) Komisjoni koosolekud protokollitakse ning protokollid avalikustatakse vastavalt seadusele.

  (11) Komisjoni otsused tehakse lihthäälte enamusega. Komisjoni liikme eriarvamus kantakse koosoleku protokolli.

§ 5.   Kultuuripreemia andmine

  (1) Kultuuripreemia antakse välja üks kord aastas ühele isikule.

  (2) Kultuuripreemiat samale isikule korduvalt ei anta.

  (3) Kultuuripreemia suurus nähakse ette valla eelarves vastavalt eelarve võimalustele.

  (4) Kultuuripreemia andmise otsustab Vallavalitsus komisjoni ettepanekul.

  (5) Vastavate taotluste või sobivate kandidaatide puudumisel jäetakse kultuuripreemia välja andmata.

  (6) Kultuuripreemia saajat autasustatakse vallavalitsuse tänukirjaga.

  (7) Kultuuripreemia saaja kuulutatakse välja valla õpetajate päevale pühendatud vallavanema vastuvõtu üritusel.

  (8) Preemia saajate kohta peab arvestust Vallavalitsus ning nende nimed avalikustatakse Jõelähtme rahvamaja seinal asuval stendil ning valla kodulehel.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. novembril 2011.

Toomas Laanejõe
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json