Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Narva linna väärteoasjade registri asutamine ja selle põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2013, 40

Narva linna väärteoasjade registri asutamine ja selle põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 03.08.2006 nr 33
jõustumine 06.08.2006

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, 37 andmekogude seaduse § 43, 44, väärteomenetluse seadustiku § 82 ning Narva Linnavolikogu 17. mai 2000.a määrusega nr 23/14 kinnitatud “Narva linna andmekogude asutamise ja pidamise korra” punkti 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Asutada Narva linna väärteoasjade register.

  (2) Narva linna väärteoasjade register on andmekogu, mille pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ning mida peetakse andmekogude seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku, alusel Narva Linnavalitsuse kui väärteoasjade kohtuvälise menetleja poolt menetletud väärteoasjade üle arvestuse pidamiseks.

  (3) Registri ametlik nimi on Narva linna väärteoasjade register (edaspidi register).

  (4) Registris kuuluvad registreerimisele Narva Linnavalitsuse kui väärteoasjade kohtuvälise menetleja poolt menetletud väärteoasjade kohta väärteomenetluse seadustiku §-s 82 loetletud andmed.

  (5) Registrit peetakse elektroonilises andmekogus.

§ 2.   Registri ülesehitus

  (1) Register on ühetasandiline. Register jaguneb kahte ossa:
  1) aktuaalsed andmed;
  2) registri arhiiv.

  (2) Väärteoasjad grupeeritakse registri mõlemas osas iga kalendriaasta kohta eraldi registri allregistritesse. Väärteoasjad kantakse registrisse tähestikulises järjestuses füüsilisest isikust menetlusaluse isiku perekonnanime ja juriidilisest isikust menetlusaluse isiku ärinime esitähe järgi või elektroonilise väärteoasja registreerimise unikaalse numbri alusel.

  (3) Väärteoasja kohta registrisse kantud andmed kustutatakse registri aktuaalsete andmete osast ja kantakse registri arhiivi, kui
  1) väärteo eest määratud rahatrahvi või aresti täitmisest on möödunud üks aasta;
  2) maksukorralduse seaduses sätestatud väärteo eest määratud rahatrahvi või aresti täitmisest on möödunud kaks aastat;
  3) isik on surnud;
  4) juriidilise isiku tegevus on lõppenud.

§ 3.   Registrisse kantavad andmed

  Väärteoasja kohta, v.a hoiatusmenetluse kohaldamisel, kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) väärteoasja registreerimise number (mis on koostatud: NLV osakonna kohtuväline menetleja, väärteoasja austamise aasta, väärteoasja jrk. number);
  2) kande kuupäev;
  3) menetlusaluse isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimetus;
  4) asja menetleva kohtuvälise menetleja ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  5) väärteotoimiku edastamise kuupäev, kui väärteotoimik on saadetud asja arutamiseks maa- või linnakohtule;
  6) kohtuvälise menetleja lahend ning selle number ja kuupäev (lahendi number koosneb väärteoasja registreerimise numbrist ja lahendi tunnustest (lahendi tunnus: 1. suuline hoiatus, 2. hoiatamis trahv, 3. rahatrahv, 4. arrest, 5. lõpetamise määrus).

§ 4.   Registriandmete esitajad ja väärteoasjade registreerimine

  (1) Registriandmete esitajad on Narva Linnavalitsuse poolt volitatud Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalemise pädevust omavad ametnikud.

  (2) Narva linna andmekogude vastutavaks töötlejaks on linnavalitsus või tema poolt volitatud ametiasutus (edaspidi vastutavad töötlejad).

  (3) Andmete kandmist registrisse ja nende töötlemist korraldavad käesoleva põhimääruse § 4 lõikes 1 nimetatud Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalemise pädevust omavad ametnikud (edaspidi volitatud töötlejad).

  (4) Enne andmete registrisse kandmist kontrollib volitatud töötleja kande aluseks olevate dokumentide õigsust.

  (5) Registri volitatud töötlejal on lubatud registrisse kande tegemiseks või kande aluseks olevate andmete õigsuse kontrollimiseks esitada päringuid ja saada andmeid riigi andmekogudest.

  (6) Andmete registreerimise aluseks on vastavas väärteoasjas koostatud menetlusdokumendid.

  (7) Iga Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalemise pädevust omav ametnik on kohustatud kohe pärast tema poolt väärteoasjas menetlustoimingu tegemist kandma nõutavad andmed registrisse vastavalt käesolevale põhimäärusele.

  (8) Andmete vastuvõtmise ja väljastamise kohta peetakse kanderaamatut. Kanderaamatusse kantakse:
  1) andmete esitaja nimi;
  2) andmete esitamise aeg;
  3) andmete registrisse kandja nimi, kui andmeid ei kanna registrisse registriandmete esitaja;
  4) andmete saaja nimi ja kontaktandmed, kui andmed edastati posti teel;
  5) andmete väljastamise aeg, kui andmed edastati posti teel.

§ 5.   Andmete õigsuse tagamine, ebaõigete andmete parandamine ja sellest informeerimise kord

  (1) Registrisse kantud andmete õigsus tagatakse tarkvara abil, tõkestades vastuoluliste ja ilmselt ebaõigete andmete kandmist registrisse ning andmete seoste võrdlemisega andmete kandmisel registrisse ja andmete registris muutmisel.

  (2) Volitatud töötleja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks üle antavate andmete samasuse andmete registrisse kandmise alusdokumentidele kantud andmetega.

  (3) Vea ilmnemisel registrisse kantud andmetes on vea avastaja kohustatud sellest kohe teavitama volitatud töötlejat, kes on kohustatud kontrollima andmete õigsust ja vajadusel vea parandama vastava teate saamise päeval või sellele järgneval tööpäeval.

  (4) Ilmnenud vea parandamisest annab volitatud töötleja viivitamatult teada isikule, kes on saanud valesid andmeid vale kande avastamisele eelnenud kuu jooksul, v.a kui kanne andmete andmise ajal oli õige.

§ 6.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registris sisalduvate andmete üleandmine kolmandale isikule on lubatud, kui nende töötlemine, sealhulgas kasutamine kolmanda isiku poolt, toimub järgmistel eesmärkidel:
  1) seaduse või välislepinguga ettenähtud kohustuse täitmine;
  2) avaliku huvi silmas pidava ülesande täitmine, mis on seaduse või selle alusel kehtestud õigusaktiga pandud kolmandale isikule, kellele andmed üle antakse. Kui registris sisalduvate andmete töötlemine, sealhulgas nende kasutamine kolmanda isiku poolt, ei toimu samadel eesmärkidel, on nende üleandmine lubatud ainult isiku, kelle kohta andmeid soovitakse, nõusolekul.

  (2) Igal isikul on õigus tutvuda tema kohta registrisse kantud andmetega.

  (3) Registrist andmete saamine on tasuta. Registrist väljastatakse andmeid teatisena, milleks on:
  1) registri väljavõte, kus sisalduvad käesoleva põhimääruse punktis 3.1 nimetatud andmed;
  2) teatis, et isiku kohta registris andmed puuduvad.

§ 7.   Andmetele juurdepääsu sulgemise tingimused ja kord

  (1) Juurdepääsu registrile saab sulgeda linnakantselei infotehnoloogia teenistuse juhataja määratud ametnik. Ettepaneku registri või selle osa sulgemiseks teeb volitatud töötleja või muu isik, kui:
  1) ilmneb oluline kuritarvitus;
  2) ilmneb oht andmete hävimiseks;
  3) ilmneb oluline andmekogu pidamist reguleeriva õigusakti normi rikkumine;
  4) registrisse sisestatud andmed on valed.

  (2) Paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud ametnik taastab juurdepääsu registrile pärast sulgemise aluseks olnud asjaolude äralangemist.

§ 8.   Andmete töötlemise, säilimise ja kaitsmise nõuded

  (1) Registrisse kantud andmeid töödeldakse andmekogude seaduses, isikuandmete kaitse seaduses ja väärteomenetluse seadustikus ning käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

  (2) Andmete töötlemise kohta peetakse turvapäevikut, kus fikseeritakse:
  1) andmete töötleja kasutajanimi;
  2) töötluse tegemise aeg;
  3) töötluse sisu;
  4) väljavõtte tegemise aeg.

  (3) Registrist tehakse perioodiliselt turvakoopia. Turvakoopia tehakse mitte harvem kui üks kord kahe nädala jooksul. Turvakoopia salvestatakse korduvkasutatavale andmekandjale ja säilitatakse vähemalt kaks kuud linnakantseleis.

  (4) Registrist tehakse arhiivikoopia üks kord aastas seisuga 1. jaanuar ühekordselt kirjutatavale andmekandjale. Arhiivikoopia salvestatakse kahes eksemplaris, mis säilitatakse linnakantselei arhiivis.

  (5) Turvakoopia ja arhiivikoopia tegemine fikseeritakse turvapäevikus.

  (6) Arhiivikoopiast tehakse ümbersalvestisi vastavalt vajadusele.

§ 9.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Registri pidamise üle teostab järelevalvet linnakantselei infotehnoloogia teenistus ja andmekaitse järelevalveasutus.

  (2) Järelevalve teostajal on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalve teostaja ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 10.   Registri finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Narva linna eelarvest.

§ 11.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab linnavolikogu.

  (2) Registri likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Kuni käesoleva põhimääruse kehtima hakkamiseni menetletud väärteoasjade kohta registrisse kandmisele kuuluvad andmed kannavad volitatud töötlejad registrisse käesoleva põhimääruse kehtima hakkamise hetkest tagantjärele viivitamatult.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Mihhail Stalnuhhin
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json