Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puhja Päevakeskuse põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2014, 23

Puhja Päevakeskuse põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 26.01.2011 nr 4
jõustumine 01.02.2011

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, Sotsiaalhoolekande seaduse § 8 lõike 2 ja Puhja valla põhimääruse § 10 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Puhja Päevakeskuse asukoht ja moodustamise eesmärk

 (1) Puhja Päevakeskus (edaspidi päevakeskus) on Puhja valla hallatav asutus, mille moodustab Puhja Vallavalitsus Puhja Vallavolikogu otsuse alusel.

 (2) Päevakeskuse aadress on: Nooruse 4, Puhja alevik, Puhja vald, 61301 Tartumaa.

 (3) Päevakeskuse põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Puhja Vallavolikogu.

 (4) Päevakeskus on valla eakatele ja puudega inimestele sotsiaalteenuseid osutav segatüüpi päevane hoolekandeasutus, mis pakub lisaks võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks, vaba aja veetmiseks ja isiksuse arenguks vastavalt soovidele ja eeldustele.

 (5) Päevakeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, Puhja valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk Päevakeskuse ülesanded 

§ 2.  Päevakeskuse ülesanded

 (1) Päevakeskuse eesmärk on teha hoolekandealast arendustegevust sotsiaalteenuste ja teiste eakate ja puudega inimeste toimetulekut soodustavate teenuste arendamiseks, osutamiseks ja kvaliteedi parandamiseks.

 (2) Päevakeskuse ülesanded on:
 1) eakate ja puudega inimeste vaba aja veetmise ja sotsiaalse suhtlemise võimaluste loomine, sihtgruppide enesealgatuse ja initsiatiivi toetamine;
 2) sotsiaal- ja muude teenuste (pesupesemise- ja, dušiteenuse osutamine, tervist toetavad tegevused, infotehnoloogia kasutamine) osutamine eakatele ja puuetega inimestele;
 3) eakate ja puudega inimeste nõustamine ja neile suunatud informatsiooni vahendamine;
 4) eakate ja puudega inimeste huvitegevuse (käsitöö jt) ja koolituste korraldamine;
 5) sihtgruppide arengut ja toimetulekut toetavate projektide väljatöötamine ja elluviimine;
 6) koostöö tegemine teiste eakate ja puudega inimestega töötavate organisatsioonidega;
 7) muude vallale oluliste eakate ja puudega inimestega seotud ürituste korraldamine ning vallavalitsuse poolt tellitud või organiseeritud üritustele kaasaaitamine;
 8) keskuse ruumide haldamine.

3. peatükk Juhtimine 

§ 3.  Juhtimine

 (1) Päevakeskuse tööd juhib juhataja, kelle määrab ametisse ja vabastab ametist vallavanem vallavalitsuse ettepanekul.

 (2) Päevakeskuse teenistujate koosseisu ja palgamäärad kinnitab vallavalitsuse ettepanekul vallavolikogu vastavuses kinnitatud eelarvega.

 (3) Päevakeskuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

§ 4.  Päevakeskuse juhataja õigused ja kohustused

 (1) Päevakeskuse juhataja õigused ja kohustused on:
 1) teha ettepanekuid vallavalitsusele päevakeskuse töö paremaks organiseerimiseks;
 2) saada oma tööks vajalikku informatsiooni valla asutustelt;
 3) anda kasutamiseks tegutsevatele ringidele, seltsidele ja ühingutele ning valla elanikele huvikeskuse kasutuses olevaid ruume eelneval kooskõlastamisel vallavanemaga;
 4) tagada huvikeskuse valduses ja kasutuses oleva vallavara ning rahaliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine.

 (2) Juhataja täpsemad tööjuhised reguleeritakse ametijuhendiga.

§ 5.  Töökorraldus

 (1) Päevakeskuse töökorraldus toimub tööplaanide alusel.

 (2) Päevakeskuse lahtioleku aja otsustab vallavalitsus, arvestades vallaelanike soove ja ettepanekuid.

 (3) Päevakeskus võib arendada oma tegevust lisavahendite teenimiseks seaduste piires.

 (4) Päevakeskuse ruumide üüri-, rendi- ja pakutavate teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 6.  Eelarve, finantseerimine, vara ja aruandlus

 (1) Päevakeskuse valduses olev vara kuulub Puhja Vallavalitsusele, mida päevakeskus kasutab sihtotstarbeliselt oma põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Vara haldamine ja kasutamine toimub Puhja vallavara eeskirjade alusel.

 (2) Päevakeskuse finantseerimine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvele.

 (3) Päevakeskuse finantseerimine allikateks on:
 1) vahendid Puhja valla eelarvest;
 2) põhitegevusega kaasnevast ja seda toetavast majandustegevusest saadav tulu;
 3) laekumised sihtfondidest ja -kapitalidest;
 4) annetused ja muud tulud.

 (4) Päevakeskuse raamatupidamist teostab Puhja valla raamatupidamine.

 (5) Päevakeskuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib volikogu alatine revisjonikomisjon ja Puhja Vallavalitsus.

§ 7.  Päevakeskuse nõukogu

 (1) Päevakeskuse töö paremaks korraldamiseks ja koordineerimiseks võib vallavalitsus moodustada päevakeskuse nõukogu, kuhu kuuluvad vallavalitsuse esindaja, päevakeskuse juhataja, eakate ja puuetega inimeste esindajad.

 (2) Nõukogu ülesandeks on keskuse töö ja tegevuse kavandamise ja hindamisega seotud küsimuste läbivaatamine ja ettepanekute tegemine.

 (3) Nõukogu esimees ei või olla päevakeskuse juhataja.

§ 8.  Päevakeskuse tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

 (1) Päevakeskuse töö ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab Puhja Vallavolikogu.

 (2) Päevakeskuse tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ning seda korraldab Puhja Vallavalitsus.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. veebruarist 2011.

Tõnu Hallik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json