Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Otepää valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2014, 35

Otepää valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 22.03.2007 nr 4
jõustumine 01.05.2007

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 6 lg 1, § 22 lg 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Heakorra eeskirja eesmärk

 (1) Otepää Valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi ja Otepää Valla vastavate õigusaktidega tagada puhtus ja heakord linna ja valla haldusterritooriumil.

 (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Otepää valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

 (3) Heakord kalmistutel tagatakse Otepää Valla kalmistute kasutamise eeskirjaga.

 (4) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Otepää Valla jäätmehoolduseeskirjaga, Otepää Valla kaevetööde eeskirjaga, Otepää Valla avaliku korra eeskirjaga, Otepää Valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga ning teiste õigusaktidega.

§ 2.  Mõisted

 (1) Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.

 (2) Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.

 (3) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa.

 (4) Puhastusala on kinnistu või ehitise ja sõidutee vahelisel territooriumil olev kõnnitee.

 (5) Kõnnitee on jalakäija liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee.

 (6) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede vms koristamine.

 (7) Eriolukord on ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine.

 (8) Romusõiduk on sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda.

 (9) Illegaalne grafiti on omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele vms kantud kritseldused ja joonised.

2. peatükk VALLAVALITSUSE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEKS 

§ 3.  Valla ametiasutuste kohustused heakorra tagamisel

 (1) Heakorraalast tööd Otepää Vallas korraldab Otepää Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistus.

 (2) Ehitus ja planeerimisteenistus:
 1) korraldab ja koordineerib valla haljastus- ja heakorratöid;
 2) korraldab ja koordineerib kalmistute hooldust;
 3) menetleb raie- ja hoolduslõikuslubasid valla haljastuse säästva arengu põhimõtetest lähtuvalt;
 4) korraldab heakorratöid kõigil valla omandis olevatel teedel, sealhulgas parklates, eraldiseisvatel jalgrattateedel, teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on määramata siis kaks meetrit teerajatise piirist) ning ühissõidukite peatustes (sh ootekojad) koos tänavainventari paigalduse ja hooldusega;
 5) korraldab tänavatel tänava alguses, lõpus ja ristmikel tänavanimega siltide või viitade paigaldamist, mis vastab Otepää linnas kasutatavale ühtsele kujundussüsteemile;
 6) üldkasutatavas rannas heakorra ja vajaliku rannainventari olemasolu suveperioodil;
 7) Otepää linna ja valla reservmaa ja sellega külgneva üldkasutatava maaüksuse korrashoiu;
 8) heakorratööde tegemise vallale kuuluvates parkides, metsades, haljasaladel ning nendega külgnevatel kõnniteedel kui Otepää Valla õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti;
 9) üldkasutatavasse parki, metsa, haljasalale, randa vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende regulaarse tühjendamise.

3. peatükk AVALIKU KOHA HEAKORD 

§ 4.  Avaliku koha heakorra nõuded

 (1) Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a eriolukord). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord.

 (2) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning rajatise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja prügiurnidega, mille olemasolu ja korrashoiu tagab peatuse hooldaja.

 (3) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, telefonikabiini, vitriini, või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme (v.a välireklaamikandja) paigaldada vallavalitsuse loal. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.

 (4) Prügi ja veose vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud prügi, esemed, materjalid vms. Ehitusmaterjalide vedaja peab kinnitama ja katma veose nii, et see väldiks ehitusmaterjalide ja tolmu sattumist tänavatele ja teedele.

 (5) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada.

 (6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbrus hiljemalt nelja tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

4. peatükk KINNISTU HEAKORD 

§ 5.  Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel Otepää linnas ja valla asulates

 (1) Otepää linnas või Otepää valla asulas asuva kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
 1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
 2) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid st fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
 3) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;
 4) puhastama maa-aluse tehnovõrgu luugi ja resti, kui eelnimetatu jääb tema puhastusala või kinnistu piiresse;
 5) tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
 6) tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu vallavalitsuse poolt kehtestatud korras, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
 7) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
 8) omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni;
 9) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest. Nimetatud töö teostatakse avariitööna, teatades sellest vallavalitsusele. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse;
 10) tagama akende ja keldri valgusšahtide puhtuse ning puhastustööde ajal tänaval ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;
 11) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile.

 (2) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

 (3) Puu või põõsa (v.a viljapuu ja marjapõõsa) raieks ja hoolduslõikuseks tuleb taotleda luba vallavalitsuselt.

5. peatükk ETTEVÕTJATE JA ASUTUSTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 6.  Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud:
 1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid;
 2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist.

§ 7.  Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

 (1) Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
 1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
 2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu-ja kõnniteele ning naaberkinnistule, kattes selleks objekti tööpinna kattega alates tellingute paigaldamisest ning rajades veoste vedamise alale kõvakattega sõidupinna. Kindlustada ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse nende pesemise teel;
 3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras vallavalitsuse loa alusel;
 4) alates vundamendiaugu kaevamisest või tellingute paigaldamisest rajama ning hoidma korras ehitusplatsi välispiiri märgistamiseks ja piiristamiseks mõeldud piirdeaia, milline paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;
 5) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud haljastuse objekti lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed.

 (2) Ehitus- ja remonditöö kohta tuleb paigutada nähtavale kohale teabetahvel, millele on märgitud:
 1) töö tegija nimi ja aadress;
 2) töö eest vastutava isiku nimi ja telefon;
 3) töö nimetus;
 4) töö alg- ja lõpptähtaeg.

 (3) Teabetahvli mõõtude kujundamisel ja teostamisel lähtutakse Eesti Vabariigi Standardi EVS 613:2001 nõuetest.

§ 8.  Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
 1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
 2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

6. peatükk VÄLIREKLAAMI JA VÄLIREKLAAMIKANDJA PAIGALDAMISEGA SEOTUD KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 9.  Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja kohustused

  Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja on kohustatud:
 1) tagama tööde ajal tänaval ohutu liiklemise, piirates objekti ohutsooni tõkkega;
 2) pärast tööde lõpetamist taastama kahjustatud pinnakatte ja koristama ümbruse;
 3) kooskõlastama välireklaami ja/või välireklaami eksponeerimiseks vajaliku välireklaamikandja vallavalitsusega.

§ 10.  Välireklaamikandja omaniku kohustused

  Välireklaamikandja omanik on kohustatud:
 1) tagama välireklaami eksponeerimise kinnistule või ehitise kui vallasasja pinnale paigaldatud välireklaamkandjal kogu selle aja vältel, mil välireklaamkandja on kinnistule või ehitise kui vallasasja pinnale paigaldatud;
 2) tagama kinnistul ja/või ehitise pinnal asuva välireklaamkandja ja välireklaami korrashoiu ning hoolduse.

7. peatükk HEAKORRA NÕUDED VALLAS ELAVALE VÕI VIIBIVALE ISIKULE 

§ 11.  Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
 1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemneid jms, määrida ja kritseldada või joonistada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele, ühistranspordisõidukitele vms või kahjustada neid muul viisil;
 2) kahjustada või lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahutit, lillevaasi, pinki, valgustit vms);
 3) kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada või omavoliliselt raiuda puid ja põõsaid;
 4) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
 5) parkida mootorsõidukit ja / või haagist haljasalal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
 6) parkida romusõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba;
 7) pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid siseveekogudes, purskkaevus, basseinis jm selleks mitteettenähtud kohas või reostada neid muul moel;
 8) ujuda ja supelda selleks mitteettenähtud kohas või kasutada veekogus suplemisel vahendit, mis ei ole selleks ettenähtud, ujumis- või suplemiskoha omaniku loata;
 9) püüda loata kala ning linde linnas paiknevast veekogust;
 10) Otepää linnas põletada kulu ning teha lõket vallavalitsuse kooskõlastuseta;
 11) lasta olme- või heitvett sademetevee kraavi või -kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil. Sademetevee kraavi kinniajamine, paigutamine/sulgemine torusse ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta on keelatud;
 12) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnni- või pargiteel. Libeduse tõrjeks kasutatava puistematerjali tera läbimõõt peab olema 2-6 mm;
 13) paigutada lund sõiduteele;
 14) sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd kõnniteele;
 15) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti linnametsa, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
 16) telkida ja/või ööbida haljasaladel ning parkides jm selleks mitteettenähtud kohas;
 17) kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
 18) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mitte sobivaid esem #CP1252#92 #CP1252# eid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
 19) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänavaäärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras vallavalitsuse vast avasisulise loa olemasolul on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul;
 20) koguda ja kuhjata ehitusmaterjali üldkasutatavasse kohta vallavalitsuse nõusolekuta;
 21) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
 22) illegaalse grafiti tegemine.

8. peatükk VASTUTUS 

§ 12.  Heakorra eeskirja rikkumine

  Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 13.  Väärtegude menetlejad

  Paragrahvis 12 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66.1 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 14.  Omavoliliselt paigaldatud välireklaami kõrvaldamine

  Otepää Valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab vallavalitsus. Muu isiku omandile omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab omanik. Eeltoodut kohaldatakse ka omavoliliselt paigutatud välireklaamkandjate ja välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinniste suhtes.

§ 15.  Vaidlused välireklaamikandjate suhtes

  Võimalikes vaidlustes välireklaamkandjate, välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinniste ja välireklaami sobivuse küsimuses lähtutakse vallavalitsuse arvamusest.

§ 16.  Järelevalve

  Järelvalvet eeskirja täitmise üle teostavad Otepää Vallavalitsuse ehitus ja -planeerimisteenistuse vastavad ametnikud (sh munitsipaalpolitseinik) ning muud riigi ametiasutused vastavalt oma pädevusele.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Otepää Vallavolikogu 26.09.2002 määrus nr 1-6-12.

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. mail 2007.

Aivar Nigol
Vallavolikogu esimees