Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Puude raiumiseks loa andmise kord

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2014, 42

Puude raiumiseks loa andmise kord

Vastu võetud 30.04.2014 nr 21

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2, Looduskaitseseaduse § 45 ja Haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil kasvavate üksikute puude raiumiseks loa taotlemise ning selle väljaandmise tingimused ja kord.

  (2) Käesolev määrus ei reguleeri metsa Metsaseaduse tähenduses ega viljapuude raiumise korda.

  (3) Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) puu – puu rinnasdiameetriga 8 cm või enam;
  2) rinnasdiameeter – puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
  3) raieluba – vormikohane luba, mis annab õiguse nii puu raieks kui ka hoolduslõikuseks ning vajadusel sätestab tööde korraldamiseks lisatingimused;
  4) raie – puu likvideerimine juurekaelalt või hoolduslõikuse tulemusena puu kahjustamine sellisel määral, et puu muutub kasvujõuetuks;
  5) hoolduslõikus – puu võra hooldamiseks või kujundamiseks ettevõetav lõikus selliselt, et on tagatud puu edaspidine elujõulisus ja mille käigus puu võra vähendatakse rohkem kui 25 %.

§ 2.   Raieluba

  (1) Puu raiumiseks või hoolduslõikuseks annab loa (edaspidi luba) ning määrab raietööde tingimused Narva-Jõesuu Linnavalitsuse keskkonna-korrakaitseinspektor või linnapea käskkirjaga teda asendama määratud ametnik (edaspidi ametnik) raieloa taotleja poolt linnavalitsusele esitatud taotluse alusel.

  (2) Tuuleheite ja tormimurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule luba ei vormistata. Nimetatud asjaoludel raiutava puu puhul tuleb avastamise järel esimesel võimalusel kirjalikult e-posti teel teatada linnavalitsuse ametiisikule maha kukkunud või ohtlike puude arv, liigid, läbimõõdud ja täpne asukoht (vajaduse korral lisada teatisele fotod).

§ 3.   Raieloa või hoolduslõikusloa taotlus

  (1) Taotluse võib esitada puu kasvukoha maa-ala omanik või omaniku esindaja/valitseja kirjaliku volikirja või maa/elamu kasutus- või halduslepingu alusel;

  (2) Taotlus peab sisaldama:
  1) taotleja andmeid (nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefon, e-posti aadress jms);
  2) põhjendust puu raiumiseks;
  3) informatsiooni selle kohta, et taotleja on kinnistu omanik või omaniku esindaja. Volitatud isiku puhul tuleb taotlusele lisada volikirja või lepingu koopia;
  4) puu äranäitamist asendiplaanil või joonist puu asukoha selgitamiseks või puu asukoha täpset kirjeldust;
  5) kinnitust selle kohta, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse puu raiumise järel heakord;
  6) kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kaasomandis oleval kinnistul, allkirjastatakse taotlus mitte vähem kui 2/3 kaasomanike poolt;
  7) kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kinnistul, mille majandamiseks on loodud korteriühistu, elamuühistu või korterihoonestusõiguse omanike mittetulundusühistu, peab taotlusele lisama vastava mittetulundusühistu pädeva organi nõusoleku;
  8) kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kinnistute piiril, kooskõlastatakse taotlus naaberkinnistu omanikuga või omaniku esindajaga;
  9) kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis, on enne loa taotlemist vajalik saada luba puu raiumiseks Muinsuskaitseametilt.
  10) kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatud veekaitsevööndis, on enne loa taotlemist vajalik Keskkonnaameti nõusolek.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Puu raiumiseks loa andmise menetluses ametnik:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  3) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
  4) kontrollib raiumisele kuuluvaid puid koos linnavalitsuse poolt selleks määratud komisjoniga (edaspidi komisjon);
  5) märgistab looduses raiumisele kuuluva puu.

  (2) Loa andmine:
  1) Puu raiumiseks loa ja hoolduslõikusloa või selle andmisest keeldumise otsustab ja vormistab ametnik hiljemalt ühe kuu jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest, kui menetluses ei ole tema poolt tehtud puuduste kõrvaldamise nõuet ning komisjoni arvamuse kohaselt;
  2) puu raiumiseks antud luba kehtib 2 kuud (märgitakse loale);
  3) kinnitatud detailplaneering, - ehitusprojekt või ehitusluba ei anna alust puude raiumiseks.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  Ametnik võib keelduda puu raiumiseks loa andmisest eelkõige juhul, kui:
  1) taotleja ei ole esitanud käesoleva määruse § 3 lg 2 nimetatud dokumente;
  2) taotlejaks on isik, kellel puudub õigustaotlust esitada;
  3) taotleja ei ole antud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente või selgitusi ega kõrvaldanud puuduseid avalduses;
  4) taotleja ei ole puu raiumise vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks või muul moel vääraks;
  5) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
  6) tuleneb õigusaktidest;
  7) kui kinnistul või suuremal alal, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni.

§ 6.   Loa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Ametnikul on õigus peatada loa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul, kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) ilmneb, et raiutakse loale kandmata puid;
  3) kui esitatakse kaebus raieloa, planeeringu või ehitusloa peale, või ehitusluba tunnistatakse kehtetuks;
  4) lindude pesitsemise ajal (raierahu perioodil 15. aprillist juuli lõpuni);

  (2) Loa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

§ 7.   Raieloaga kaasnevad kohustused

 
  1) raiutud puu kännu ja/või juurestiku eemaldamisel tuleb lähtuda Narva-Jõesuu linna kaevetööde eeskirjast;
  2) raiekoha korrastamise korraldab raieloa saaja. Korrastustööd peavad toimuma vahetult peale raietööde lõpetamist. Korrastustööde hulka loetakse ka raietööde käigus kahjustatud haljasalade taastamine;
  3) raieloa saaja on kohustatud kinni pidama raieloas sätestatud raie ulatusest;
  4) raieloa saaja peab raietööde korraldamisel järgima raieloa kehtivusaega, loa aegumisel tuleb esitada uus taotlus;
  5) vahemikus 1. oktoobrist 15. maini võib vaikse ilma korral ja kõiki tuleohutuseeskirju järgides ning naabreid mitte häirides oma kinnistu (eramu) territooriumil põletada lahtises tules ainult kuivi oksi ja lehti, teatades Päästeametile telefonil 1524. Eriolukorras võib linnavalitsus muuta antud punktis välja toodud tähtaegu.

§ 8.   Lõppsätted

  (1) Puu ebaseadusliku raie eest karistatakse looduskaitseseaduse § 73 alusel. Väärteo kohtuväline menetleja on Narva-Jõesuu linnavalitsus või Keskkonnainspektsioon.

  (2) Enne määruse jõustumist linnavalitsuse poolt puude raieks ja hoolduslõikuseks välja antud load kehtivad kuni 01.06.2014.

  (3) Kinnitada käesoleva määruse lisad:
  1) Lisa 1 Raieloa / Hoolduslõikusloa taotlus;
  2) Lisa 2 Raieluba
  3) Lisa 3 Hoolduslõikusluba

  (4) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu 13.04.2000 määruse nr 16 „Raie-eeskirjade ning haljastuse taastamistasu määrade ja rakendamise korra kinnitamine“ ja 26.09.2002 määrus nr 59 „Narva-Jõesuu Linnavolikogu 13.04.2000.a määruse nr 16 punkti 2 lisa 2 osaline täiendamine“.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Heiki Johannes
linnavolikogu esimees

Lisa 1 Raieloa / Hoolduslõikusloa taotlus

Lisa 2 Raieluba

Lisa 3 Hoolduslõikusluba

/otsingu_soovitused.json