HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Tõrva linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Tõrva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2014, 44

Tõrva linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 18.11.2006 nr 6

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375; 90, 521; 2003, 18, 99; 75, 496; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276; 2006, 32, 246; 46, 334) § 15 lg 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev eeskiri kehtestab Tõrva linna koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) vastuvõtu, sealt väljaarvamise ja lasteaiakoha kasutamise korra.

 (2) Arvestust laste lasteaeda võtmise, sealt väljaarvamise ja lasteaiakohtade kasutamise üle peab lasteaia juhataja.

 (3) Lapsevanem või teda asendav isik (edaspidi lapsevanem) võib valida lasteaia vastavalt oma soovile, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

 (4) Lapsevanemal on õigus lasteaia juhataja otsus lapse lasteaeda vastuvõtu või sealt väljaarvamise kohta vaidlustada Tõrva Linnavalitsuses.

§ 2.  Lasteaeda vastuvõtu kord

 (1) Tõrva linna munitsipaallasteaedadesse võetakse rahvastikuregistrisse aadressil Tõrva linn kantud kuni seitsmeaastaseid lapsi vastavalt volikogu poolt kinnitatud lasteaedade teeninduspiirkondadele. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt teenistuspiirkonda eelistuse järjekorras:
 1) teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi;
 2) väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi.

 (2) Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

 (3) Lapse lasteaeda vastuvõtmine toimub lapsevanema kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse lasteaia juhatajale hiljemalt 15. juuniks.

 (4) Õppeaasta jooksul võetakse lapsevanema avalduse alusel lapsi täiendavalt vastu vabade kohtade olemasolul.

 (5) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem lasteaia juhatajale vormikohase avalduse (määruse lisa 1), milles märgitakse:
 1) lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood;
 2) lapse ema ees- ja perekonnanimi, töökoht, amet, aadress, telefon;
 3) lapse isa ees- ja perekonnanimi, töökoht, amet, aadress, telefon;
 4) lapse kodune aadress ja telefon;
 5) kohaliku omavalitsuse nimi, kus laps on kantud rahvastikuregistrisse;
 6) lapse lasteaeda vastuvõtmise soovitud aeg;
 7) lapsevanema allkiri;
 8) avalduse esitamise kuupäev.

 (6) Lasteaia juhataja registreerib avaldused nende laekumise järjekorras.

 (7) Lasteaia juhataja komplekteerib ja kinnitab lasteaia järgmise õppeaasta rühmad 25.juuniks ja esitab laste nimekirja Tõrva Linnavalitsusele 1 nädala jooksul.

 (8) Hiljemalt jooksva aasta 1.juuliks vastab lasteaia juhataja kirjalikult kõigile laekunud avaldustele ja teavitab vanemat tema taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest.

 (9) Kui lasteaias puuduvad vabad kohad, jääb laps koha taotlejate järjekorda, mille koostab lasteaia juhataja taotluste ajalise esitamise ning käesoleva korra § 2 lg 1 põhjal.

 (10) Lapse lasteaeda esmasel vastuvõtmisel esitab vanem tervisekaardi lapse tervisliku seisukorra kohta.

 (11) Lapse lasteaeda võtmisel tutvub lapsevanem lasteaia põhimääruse, õppekava, tegevus- ja päevakava, ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega ning saab vajalikku informatsiooni lasteaia töökorralduse kohta. Käesolev määrus antakse lapsevanemale kaasa.

 (12) Laste vastuvõtmine sõimerühma toimub järk-järgult, kuni 2 uut last nädalas.

§ 3.  Laste lasteaeda toomine, lasteaiast äraviimine ja puudumine

 (1) Laste lasteaeda toomine ja sealt äraviimine toimub lapsevanemale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

 (2) Lasteaed vastutab lapse eest lapse lasteaeda üleandmisest lasteaiast lahkumiseni.

 (3) Lapse võtab vastu ja annab lapsevanemale üle lasteaia õpetaja.

 (4) Hommikuse vastuvõtu ajal avastatud haigeid lapsi lasteaeda ei võeta.

 (5) Lapse kojujäämisel tervislikel või perekondlikel põhjustel tuleb lapsevanemal kohe samal päeval informeerida lasteaia õpetajat või juhatajat. Lasteaeda naasmisel pärast haigusest tervenemist peab lapsevanem esitama perearsti väljastatud tõendi, kuhu märgitakse:
 1) väljavõte tervisekaardist;
 2) terviseseisundist tulenevad vajalikud eritingimused;
 3) soovitused liikumisõpetuse, karastamise jm kohta;
 4) perearsti andmed (nimi, tegevuskoht, telefon, arstikood, litsentsinumber).

 (6) Pärast lasteaiast lahkumist vastutab lapse eest lapsevanem.

§ 4.  Lapse lasteaiast väljaarvamine

 (1) Laps arvatakse lasteaiast välja:
 1) lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
 2) seoses kooliminekuga;
 3) seoses pikaajalise (üle 3 kuu) kohamaksu, õppekulu või toitlustamiskulu võlgnevusega;
 4) seoses lapse põhjuseta (kahe järjestikuse kuu jooksul rohkem kui 22 päeva) lasteaiast puudumisega;

 (2) Lapse väljaarvamise lasteaiast käesoleva korra § 4 lg 1 p 4 toodud põhjustel peab lasteaia juhataja eelnevalt kooskõlastama lasteaia hoolekoguga.

 (3) Lapse lasteaiast väljaarvamisest teatab lasteaia juhataja lapsevanemale (v.a koolimineku puhul) kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.detsembril 2006.

Agu Kabrits
Linnapea

Signe Kiin
Linnasekretär

Lisa Avaldus