Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Audru Muuseumi põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2014, 48

Audru Muuseumi põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 08.05.2014 nr 20

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Audru Muuseumi (edaspidi muuseum) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.  Nimi ja asukoht

 (1) Muuseumi ametlik nimetus on Audru Muuseum.

 (2) Muuseumi postiaadress on Pärna allee 14, 88301 Audru, Pärnumaa.

§ 3.  Haldusala ja õiguslik seisund

 (1) Muuseum on Audru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) valitsemisalas tegutsev vallamuuseum ja valla hallatav asutus.

 (2) Muuseum juhindub oma tegevuses põhimäärusest, muuseumiseadusest ja kehtivatest õigusaktidest.

§ 4.  Sümboolika

 (1) Muuseumil võib olla kasutusel oma nimega sümboolika.

 (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab muuseumi juhataja.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded  

§ 5.  Tegevuse eesmärgid

  Muuseumi tegevuse eesmärk on tagada Audru valla piirkonnale olulise pärandi kogumine, säilitamine ja eksponeerimine, et see oleks kasutatav nii tänastele kui ka tulevastele põlvkondadele. Muuseumi missioon on hoida kultuuri järjepidevust ja pakkuda tuge paikkonna kultuuriidentiteedi säilimisele ning tutvustamisele.

§ 6.  Muuseumi ülesanded

  Eesmärgi täitmiseks muuseum:
 1) kogub süstemaatiliselt koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega paikkonna ajalooga seotud materjale;
 2) korrastab ja säilitab kogutud museaale nende arvelevõtmise ja säilitamise korra kohaselt koos inventeerimise ning andmebaaside jms koostamisega;
 3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, trükiste, loengute, ajakirjanduse, televisiooni, raadio, interneti, avalike ürituste jms kaudu;
 4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt muuseumi võimalustele;
 5) juhendab uurimistöid, korraldab konverentse, koostab muuseumi profiilile vastavaid väljaandeid;
 6) teeb koostööd teiste muuseumide, haridus- ja kultuuriasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, näituste, informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jm vallas;
 7) korraldab kultuuriüritusi ning teeb sellealast koostööd kultuuri- ja haridusasutuste ning -kollektiividega;
 8) annab konsultatsioone muuseumi materjalide kohta;
 9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid muuseumi põhitegevusega seotud tasuliste teenuste kehtestamiseks;
 10) avaldab oma tegevusest ülevaateid valla infolehes;
 11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 7.  Muuseumikogud

 (1) Muuseum komplekteerib oma kogud iseseisvalt juhindudes väljatöötatud kogumispoliitikast. Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub muuseumiseaduses kehtestatud korras.

 (2) Museaalid moodustavad puutumatu muuseumikogu. Museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt muuseumiseadusele.

 (3) Muuseumikogu täiendamise ja museaalide säilitamisega seotud küsimused otsustab ning kinnitab juhataja.

§ 8.  Põhisuunad ja töö hindamine

  Muuseumi põhisuundade kavandamine ning töö hindamine toimub koostöös muuseumi, Audru Muuseumi Sõprade Seltsi ning vallavalitsusega vähemalt kord aastas.

3. peatükk Muuseumi tegevuse korraldamine 

§ 9.  Muuseumi juhataja

 (1) Muuseumi tegevust juhib ja korraldab juhataja.

 (2) Juhataja ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

 (3) Juhataja:
 1) juhib muuseumi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete ning muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
 2) esindab muuseumi suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 3) kasutab kooskõlas Audru valla õigusaktidega muuseumi valduses olevat vallavara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
 4) esitab vallavalitsusele muuseumi eelarveprojekti;
 5) koostab ja juhib tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
 6) rakendab abinõusid muuseumi majandusliku ja tehnilise baasi arendamiseks;
 7) kinnitab ürituste ajakava;
 8) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid muuseumi töö paremaks korraldamiseks;
 10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
 11) täidab ja lahendab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.
§ 10. Muuseumi nõukogu

 (4) Muuseumi nõuandvaks organiks on nõukogu.

 (5) Muuseumi nõukogu moodustatakse vähemalt kolmeliikmelisena.

 (6) Muuseumi nõukogu koosseisu kinnitab vallavanema ettepanekul vallavalitsus.

4. peatükk Muuseumi vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve  

§ 10.  Muuseumi vara

 (1) Muuseumi vara moodustavad tema kasutusse Audru valla poolt antud varad.

 (2) Muuseum komplekteerib oma kogu iseseisvalt.

 (3) Kogusid hoitakse kui avalikku vara, museaalide üle rahalist arvestust ei peeta.

 (4) Vallavalitsus kui muuseumi haldaja on kohustatud kindlustama kogude füüsilise turvalisuse ja säilimise tagamiseks vajalikud tingimused.

 (5) Kõik asjad, mida muuseum on ajutiselt või püsivalt omandanud, peavad olema korrektselt ja täielikult dokumenteeritud, et hõlbustada nende päritolu kindlaks tegemist ja identifitseerimist, seisukorra jälgimist ja hooldust.

§ 11.  Muuseumi finantseerimine

 (1) Muuseumil on oma eelarve Audru valla eelarves.

 (2) Muuseumi eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, vahendid muuseumi poolt osutatud tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, eraldised ja toetused Kultuuriministeeriumilt.

 (3) Muuseumi raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 12.  Aruandlus

  Muuseum esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 13.  Järelevalve

  Järelevalvet muuseumi tegevuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk Lõppsätted  

§ 14.  Muuseumi tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

 (1) Muuseumi ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu, teatades enne kavandatud ümberkorralduste algust ette vähemalt kuus kuud.

 (2) Muuseumi ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 15.  Muuseumi põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Muuseumi põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 16.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 02.04.1998 määrus nr 21 „Audru muuseumi asutamine ja põhimääruse kinnitamine“.

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json