HaridusKool

Teksti suurus:

Õppetoetuse maksmise kord

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2014, 67

Õppetoetuse maksmise kord

Vastu võetud 26.06.2008 nr 2
jõustumine 01.07.2008

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib õppetoetuse taotlemist, taotluste läbivaatamist ja selle eraldamist Meremäe vallas. Määruse eesmärk on toetada Meremäe valla noori hariduse ja elukutse omandamisel.

§ 2.   Õppetoetuse taotlemine

  (1) Õppetoetust on õigustaotleda noortel, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Meremäe vald ja kes omandavad eriala kõrg- või kutsekoolis. Erandjuhtudel on õigustaotleda toetust ka gümnaasiumides ja keskkoolides õppivatel noortel. Toetuse eraldamisel on eelistatud Meremäe valla põhikoolis õppinud noored.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja Meremäe Vallavalitsusele vormikohasel blanketil taotluse, milles märgitakse:
  1) toetuse saaja nimi, sünniaeg, õppeasutus, õpitav eriala, elukoha aadress, kontaktandmed ja pangaandmed;
  2) taotletav õppetoetuse summa, omaosalus, õppetoetuse kasutamise eesmärk ja aeg ning taotluse põhjendus;
  3) tõend õppeasutusest ja soovituskiri.

  (3) Taotlusi toetuse määramiseks võivad esitada täisealised õpilased ja alaealiste õpilaste vanemad.

§ 3.   Õppetoetuse määramise alused

  (1) Õppetoetusteks eraldatav summa määratakse kindlaks iga eelarveaasta algul ning see kinnitatakse koos vallaeelarvega.

  (2) Taotlused vaatab läbi ja otsuse toetuse eraldamise ning selle määra suhtes langetab vallavalitsus.

§ 4.   Õppetoetuse määramine ja maksmine

  (1) Õppetoetust makstakse ühekordse toetusena üks kord õppeaastas.

  (2) Taotluste esitamise tähtaeg on jooksva aasta 30. september.

  (3) Õppetoetuse saajaga sõlmib lepingu vallavanem.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus avalikustatakse Meremäe ja Obinitsa raamatukogudes, Meremäe valla lehes, Meremäe valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.

  (2) Määrus jõustub 01.07.2008. a.

Margus Palok
Volikogu esimees

Lisa Õppetoetuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json