Teksti suurus:

Põlva Vallavolikogu 13. jaanuari 2016. a määruse nr 1 „Põlva Kooli põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2016, 6

Põlva Vallavolikogu 13. jaanuari 2016. a määruse nr 1 „Põlva Kooli põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 11.05.2015 nr 25

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Põlva Vallavolikogu 13. jaanuari 2016. a määruse nr 1 "Põlva Kooli põhimäärus" paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 15. Kooli hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

(2) Kooli hoolekogu täidab oma ülesandeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja teistes õigusaktides sätestatu alusel.

(3) Hoolekogu moodustatakse ja tegutseb vallavolikogu poolt kehtestatud korras.".

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees