Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kõpu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord

Kõpu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord - sisukord
  Väljaandja:Kõpu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.05.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2016, 13

  Kõpu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord

  Vastu võetud 25.04.2016 nr 4

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

  § 1.  Üldsätted

   (1) Kõpu valla eelarvest tegevustoetuse taotlemise kord (edaspidi Kord) sätestab mittetulunduslikele ühendustele ja seltsingutele, erandkorras füüsilistele isikutele, Kõpu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks ja avalike ürituste korraldamiseks toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste eraldamise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

   (2) Määruse eesmärk on toetada valla eelarveliste vahendite abil omaalgatuslikku ja mittetulunduslikku tegevust Kõpu vallas, kusjuures toetuse taotleja tegevus peab vastama Kõpu valla arengukavale ja toimuma Kõpu valla elanike huvides.

   (3) Mittetulunduslik tegevus Korra mõistes on Kõpu vallas keskkonnakaitse, hariduse, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö ning elanike tervise edendamiseks läbiviidav tegevus, samuti tegevus külade ja alevike ühistegevuseks mittetulundusühingu vormis.

   (4) Investeeringutoetusi eraldatakse registrisse kantud mittetulundusühingutele kaas- või omafinantseeringuks projektidele, mis on suunatud avalikkusele ning mis on seotud Kõpu valla arengukavaliste eesmärkide täitmisega. Investeeringutoetuse taotlemisel peab olema taotlejal sõlmitud vallavalitsusega leping vähemalt viieks aastaks, milles sätestatakse mittetulundusühingu tegevus avalikes huvides.

  § 2.  Mõisted

    Määruses kasutatavad mõisted:
   1) Projekt – konkreetse eesmärgi saavutamiseks kavandatud ühekordse iseloomuga ajaliselt piiritletud tegevuste kogum.
   2) Külaselts – mittetulundusühing, mis on moodustatud ühistegevuse ja külaelu arendamiseks.
   3) Seltsing – seltsingulepingu alusel moodustatud isikute lepinguline ühendus, mille kohaselt kohustuvad seltsingu liikmed tegutsema ühisel eesmärgil avalikes huvides.
   4) Mittetulundusühing – on käesoleva määruse mõistes isikute vabatahtlik ühendus, mis on kantud Mittetulundusühenduste registrisse ja tegutseb põhikirja järgi avalikes huvides.
   5) Investeeringutoetus – projektide kaas- või omafinantseerimise tagamine.
   6) Tegevustoetus – taotlejale eraldatav summa aastas tegevuskulude katmiseks (kommunaalkulud jms), valla elanikele suunatud mittetulunduslike teenuste pakkumiseks või vallaelanikele suunatud mittetulunduslike ühisürituste korraldamiseks.
   7) Taotleja – mittetulundusühing, sihtasutus, külaselts või seltsing, kes esitab taotluse toetuse saamiseks.
   8) Kaasfinantseerimine – vallapoolne rahaline panus projekti rahastamiseks.
   9) Omafinantseering – taotleja omapoolne rahaline või ühiskondliku töö panus projekti.

  § 3.  Toetuste summad

   (1) Toetuste üldsumma kinnitatakse valla aastaeelarves.

   (2) Tegevustoetuse eraldamisel lähtutakse vallavolikogu poolt kinnitatud jooksva aasta eelarves selleks planeeritud vahenditest ja toetust eraldatakse:
   1) igapäevase tegevuse toetamiseks: ruumide majandamiskulu, sidekulu, transpordikulu, ürituste korralduskulu jms;
   2) projektide kaasfinantseerimiseks, mis viiakse ellu avalikes huvides.

   (3) Kaasfinantseeringuteks ja investeeringutoetusteks eraldatakse toetust üldjuhul kuni 10 % vastavalt projekti kogumaksumusele. Eelistatud on projektid, millele taotleja on lisanud omafinantseeringu või leidnud teisi kaasfinantseerijaid.

  § 4.  Toetuse taotlemine

   (1) Toetust saavad taotleda mittetulundusühendused ja seltsingud, mis tegutsevad seltsingulepingu alusel ning erandjuhul füüsilised isikud.

   (2) Eelistatud on organisatsioonide toetamine, kes tegutsevad piirkondades, kus ei asu omavalitsuse eelarvest hallatavaid asutusi vaba aja tegeluste korraldamiseks.

   (3) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane avaldus (lisa 1) vallavalitsusele.

   (4) Taotlusi võib esitada Kõpu Vallavalitsusele jooksval eelarveaastal.

   (5) Toetust ei anta:
   1) valla eelarvest finantseeritud taotlejatele;
   2) valla hallatava asutuse ringi liikmetest moodustatud ühingule, kui ühingu ja ringitegevuse põhieesmärk langevad kokku;
   3) ettevõtlusega konkureerivaks tegevuseks.

  § 5.  Tegevustoetuse andmine

   (1) Toetust antakse üldjuhul kalendriaasta tegevuste korraldamiseks.

   (2) Toetuse antakse juhul, kui valla eelarves on olemas selleks ettenähtud rahalised vahendid.

  § 6.  Taotluse läbivaatamine ja otsusest teatamine

   (1) Taotlused vaatab läbi vallavalitsus.

   (2) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt 30 päeva jooksul peale taotluse esitamist.

   (3) Vallavalitsuse otsus/korraldus tehakse taotlejale kirjaga või muul viisil taasesitamist võimaldaval moel teatavaks 10 päeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast arvates.

  § 7.  Lepingu sõlmimine

   (1) Toetuse taotlejaga sõlmitakse leping 10 päeva jooksul peale taotluse rahuldamist vallavalitsuse poolt juhul, kui eraldatud toetus on suurem kui … eurot.

   (2) Leping sisaldab järgmist:
   1) toetuse kasutamise otstarve ja tähtaeg;
   2) toetuse saajale toetuse ülekandmise tähtaeg;
   3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg;
   4) vallavalitsuse õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel;
   5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
   6) lisada avalike sündmuste kohustuslik reklaamimine ja reklaamil valla sümboolika kasutamine.

  § 8.  Toetuse ülekandmine

   (1) Toetus kantakse taotleja arveldusarvele 5 päeva jooksul peale lepingu allkirjastamist.

   (2) Juhul kui toetuse taotlejaga lepingut ei sõlmita, kantakse toetus taotleja arveldusarvele 10 päeva jooksul vallavalitsuse korralduse tegemise päevast.

   (3) Toetuse ülekandmise aluseks on vallavalitsuse korraldus.

  § 9.  Aruande esitamine

   (1) Toetuse saaja, kellele eraldatud toetuse suurus on alates 50 eurost, on kohustatud esitama vallavalitsuse raamatupidamisele aruande toetuse kasutamise kohta (vormil lisa 2) hiljemalt 30 päeva jooksul peale toetuse kasutamise lõpptähtaega. Aruande tähtajaks esitamata jätmisel ei eraldata toetust järgneva kalendriaasta jooksul.

   (2) Aruandele lisatakse kuludokumentide koopiad ja juhul, kui on tegemist sündmuse korraldamisega, osalejate registreerimise leht koos osalejate allkirjadega.

   (3) Toetuse saaja on kohustatud aruande esitamise ajaks kasutamata jäänud toetuse vallavalitsusele tagasi kandma (v.a juhul, kui taotluses ettenähtud tegevus jätkub järgneval eelarveaastal) või esitama 15. detsembriks avalduse eraldatud toetuse kasutamata jäägi üleviimiseks järgmise aasta eelarvesse.

   (4) Kui toetust ei ole kasutatud vastavalt taotluses esitatule, võib Kõpu Vallavalitsus nõuda toetuse saajalt kirjalikku põhjendust või nõuda mittesihipäraselt kasutatud toetus tagasi.

  § 10.  Järelevalve

    Käesolevas määruses sätestatud toetuste määramist ja maksmist kontrollib Kõpu Vallavolikogu revisjonikomisjon.

  § 11.  Rakendussätted

   (1) Määrust rakendatakse 2. maist 2016.

   (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  Kaja Lind
  Volikogu esimees

  Lisa Lisa1

  Lisa Lisa 2