SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Tarvastu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2016, 16

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 30.03.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 8, § 14 § 146 ning Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 25, § 28 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord reguleerib Tarvastu valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda ning tingimusi isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Tarvastu vald või sotsiaalhoolekande seaduse § 8 nimetatud isikutele.

 (2) Tarvastu Vallavalitsus võib riigi poolt toimetulekutoetusteks, sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise haldamiskuludeks ja sotsiaalteenuste arendamiskuludeks eraldatud vahendite ülejäägist maksta valla kodanikele toimetuleku soodustamiseks täiendavat sotsiaaltoetust.

 (3) Valla elanikele eraldatavad sotsiaaltoetused on sissetulekutest sõltumatud või sõltuvad, mida eraldatakse vähekindlustatud isikutele.

 (4) Sotsiaaltoetusi makstakse ning tehakse eraldisi sotsiaalteenuste osutamiseks rahaliste vahendite piisavuse korral.

§ 2.  Mõisted

  (1) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
 1) sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste või vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem;
 2) toimetulek on isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
 3) sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus;
 4) sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav mitterahaline toetus;
 5) vältimatu sotsiaalabi on piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju;
 6) perekonna liikmeteks loetakse abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
 7) vähekindlustatud isikuks loetakse inimest, kes elab üksi ning kelle netosissetulek jääb pärast käesoleva määruse § 17 lg 2 p 2 märgitud kulude tasumist alla 1,5 kordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri määra;
 8) vähekindlustatud pereks loetakse perekonda (kaks ja enam inimest), kelle iga liikme netosissetulek jääb pärast käesoleva määruse § 17 lg 2 p 2 märgitud kulude tasumist alla 1,25 kordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri määra.
 9) Ülalpidamiskohustusega isikuks loetakse seadusjärgset ülalpidajat perekonnaseaduse § 96 mõistes, kelleks on: abikaasa, teise abivajava või töövõimetu abikaasa suhtes; vanem, lapse suhtes; täisealine laps, vanema suhtes; vanavanem, lapselapse suhtes; lapselaps, vanavanema suhtes; võõrasvanem või kasuvanem, alaealise võõraslapse suhtes; täisealine võõras- või kasulaps, võõras- või kasuvanema suhtes.

§ 3.  Tarvastu valla eelarvest makstavad toetused

 (1) Sissetulekust sõltumatud toetused:
 1) sünnitoetus;
 2) matusetoetus;
 3) puudega isiku hooldamise eest makstav hooldajatoetus;
 4) laste õppetööga seotud toetused;
 5) kultuuri-, spordi- ja huvitegevusega seotud toetused;

 6) jõulupakid;
 7) vältimatu sotsiaalabi toetus;
 8) kriisitoetus;

 (2) Sissetulekust sõltuvad toetused:
 1) toetus kooli ja koolieelse lasteasutuse toitlustamise ja õppemaksu eest tasumiseks;
 2) toetus sotsiaal- ning tervishoiuteenuste eest tasumiseks;
 3) kindlustamata isikute tervishoiuteenuste toetus;
 4) muu ühekordne sotsiaaltoetus.

§ 4.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust määratakse ja makstakse lapsevanemale juhul, kui ema elukoht on eelnevalt olnud rahvastikuregistri andmetel Tarvastu vallas vähemalt 6 kuud.

 (2) Mitmike sünni puhul makstakse toetust igale lapsele.

 (3) Sünnitoetus makstakse välja vanema avalduse alusel ja kantakse taotleja pangaarvele.

 (4) Sünnitoetuse suuruse kinnitab Tarvastu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 5.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetus määratakse ja makstakse matuse korraldajale isiku surmatunnistuse alusel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete alusel oli Tarvastu vald.

 (2) Seadusjärgsete ülalpidajate puudumisel katab matuse korraldamisega seotud kulud vallavalitsus.

 (3) Matusetoetuse suuruse kinnitab Tarvastu Vallavalitsus (edaspidi: vallavalitsus).

§ 6.  Puudega isiku hooldamise eest makstav hooldajatoetus

  Toetus määratakse vastavalt Tarvastu Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 7.  Laste õppetööga seotud toetused

 (1) Laste õppetööga seotud toetusi määratakse õpilastele, kelle elukoht on Rahvastikuregistri andmetel Tarvastu vallas.

 (2) Esmakordselt kooli mineva lapse toetust määratakse esimesse klassi minevatele lastele.

 (3) Laste õppetööga seotud toetusi määratakse vallavalitsuse korraldusega haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja spordikomisjoni ettepaneku alusel.

§ 8.  Kultuuri-, spordi- ja huvitegevusega seotud toetused

 (1) Spordi- ja noorsootegevusega seotud toetusi määratakse isikutele, kelle elukoht on Rahvastikuregistri andmetel Tarvastu vallas.

 (2) Kultuuri-, spordi- ja huvitegevusega seotud toetusi määratakse vallavalitsuse korraldusega vallavalitsuse haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja spordikomisjoni ettepaneku alusel.

§ 9.  Jõulupakid

 (1) Valla koolides õppivatele lastele antakse jõulupakid kuni gümnaasiumi lõpetamiseni (sh Tarvastu elanike registrisse kantud Ämmuste Kooli lapsed ja Jaagu Koolis õppivad lapsed).

 (2) Jõulupakid saavad ka valla lasteaedades käivad lapsed ning kodused lapsed.

§ 10.  Vältimatu sotsiaalabi

 (1) Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

 (2) Vältimatu sotsiaalabi esmaseks tagamiseks võib vallavalitsuse sotsiaalametnik iseseisvalt määrata toetust kuni 50 eurot.

§ 11.  Kriisitoetus

  Kriisitoetust tule- ja loodusõnnetuste korral eraldatakse valla reservfondist igast konkreetsest juhtumist lähtuvalt.

§ 12.  Toetus kooli ja koolieelse lasteasutuse toitlustamise ja õppemaksu eest tasumiseks

 (1) Toetust võib taotleda vähekindlustatud isik või perekond.

 (2) Toetus koolis või koolieelses lasteasutuses õppivate laste toidukulude ja õppemaksu katteks kantakse üldjuhul teenuse osutaja pangarvele.

 (3) Toetust võib määrata korraga kuni 6 kuuks.

§ 13.  Toetus sotsiaal- ning tervishoiuteenuste eest tasumiseks

 (1) Toetust võib taotleda vähekindlustatud isik või perekond.

 (2) Toetust võib taotleda isiku hooldushaiglas või hooldekodus hooldamis- ja / või põetamiskulude osaliseks hüvitamiseks.

 (3) Toetust hooldushaiglas või hooldekodus hooldamiskulude eest tasumiseks määratakse vallavolikogu poolt kinnitatud korra alusel.

 (4) Toetus kantakse üldjuhul teenuse osutaja pangaarvele.

§ 14.  Kindlustamata isikute tervishoiuteenuste toetus

 (1) Toetust makstakse vähekindlustatud isiku eest sotsiaaltoetuse taotluse alusel.

 (2) Kindlustamata isikute tervishoiuteenuste eest tasutakse tervishoiuteenuse osutaja arve alusel, kui eelnevalt on vallavalitsus sellekohase garantiikirja väljastanud.

 (3) Erandkorras võib vallavalitsus tasuda kindlustamata isikute tervishoiuteenuse eest perearsti tõendi alusel ilma sotsiaaltoetuse taotlust menetlemata.

§ 15.  Muu ühekordne sotsiaaltoetus

 (1) Toetust võib taotleda vähekindlustatud isik või perekond.

 (2) Ühekordset sotsiaaltoetust makstakse küttepuude, ravimite, abivahendite, toidu vm täielikuks või osaliseks kompenseerimiseks.

 (3) Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid on järgmised:
 1) isiku avaldus;
 2) isiku või perekonna sissetulekuid tõendavad dokumendid;
 3) eelmise kuu väljaminekuid tõendavad dokumendid vastavalt käesoleva määruse § 17 lg 2 p 2 sätestatule.

§ 16.  Sotsiaaltoetuste taotlemine

 (1) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja avalduse koos kõigi nõutud dokumentidega Tarvastu Vallavalitsusele, milles põhjendab toetuse vajaduse.

 (2) Sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalikud avalduste blanketid on Tarvastu valla veebilehel aadressil www.tarvastu.ee.

 (3) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel võib sotsiaalametnik nõuda andmeid või dokumente taotleja ja tema perekonnaliikmete eelneva kuue kuu sissetulekute kohta.

 (4) Sotsiaaltoetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajava isiku kohta.

§ 17.  Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise alused

 (1) Sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määramisel ja maksmisel võetakse aluseks taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud ning väljaminekud eelmise kalendrikuu kohta.

 (2) Toetust eraldatakse käesoleva korra § 2 lg 1 p 7 ja 8 mõistes vähekindlustatud isikutele.

 (3) Sissetulekuteks loetakse kõiki üksikisiku või perekonna kasutuses olevaid rahalisi vahendeid sh kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid, sõidukid liiklusseaduse tähenduses, väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

 (4) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlejal loetakse väljaminekuks järgmisi kulutusi kalendrikuus: korteriüür ja hooldustasu; kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus; tarbitud vee ja kanalisatsiooni maksumus; tarbitud elektrienergia maksumus; tarbitud majapidamisgaasi maksumus; olmejäätmete veotasu; telefoni kulu leibkonna kohta kuni 7 eurot kuus; lasteaia õppe- ja kohatasu, retseptiravimite maksumus.

 (5) Sotsiaaltoetus määratakse vallavalitsuse korraldusega. Vallavalitsus tugineb otsustamisel vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni (edaspidi: sotsiaalkomisjon) ettepanekule.

 (6) Vallavalitsus otsustab toetuse eraldamise või eraldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide esitamist ning sotsiaalkomisjon hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning teeb vastava ettepaneku vallavalitsusele.

 (7) Otsuse tegemisel lähtutakse haldusmenetluse seaduse paragrahvides 4 ja 6 sätestatud uurimis- ja kaalutlusõiguse põhimõtetest.

 (8) Sotsiaalametniku poolt kirjalikult nõutud täiendavate dokumentide ja andmete esitamata jätmisel kümne tööpäeva jooksul avaldust ei rahuldata.

 (9) Sotsiaaltoetuse võib jätta määramata, kui taotlejal endal või taotleja eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast.

 (10) Sotsiaaltoetuse võib jätta määramata ka juhul, kui vallavalitsus leiab, et sotsiaaltoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid.

 (11) Sotsiaaltoetuse määramise korral kannab vallavalitsus toetuse summa isiku pangaarvele, maksab välja sularahas või kannab teenuse pakkuja pangaarvele.

 (12) Sotsiaaltoetuse mittemääramisest teatatakse taotlejale kirjalikult 30 päeva jooksul peale otsuse tegemist.

 (13) Erandkorras võidakse sotsiaaltoetust määrata vallavalitsuse korraldusega ka määruse reeglistikus mittekirjeldatud juhtudel.

 (14) Vallavalitsuse ametnikel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ning nõuda taotlejatelt täiendavaid andmeid ning külastada toetuse taotleja kodu. Sissetulekute varjamise või teadvalt valeandmete esitamise korral katkestatakse taotluse menetlemine. Valeandmete alusel määratud toetuste summad on õigus tagasi nõuda.

§ 18.  Sotsiaaltoetuse suurus

  Sissetulekutest sõltuva sotsiaaltoetuse suurus otsustatakse igal konkreetsel juhtumil eraldi ja toetuse määramisel või mittemääramisel arvestatakse isiku või perekonna sisse- tulekuid ja varalist võimekust.

§ 19.  Vaidluste lahendamine

 (1) Kui toetuse taotleja ei ole rahul toetuse määramise või määramata jätmise otsusega, siis teatab ta sellest Tarvastu Vallavalitsusele.

 (2) Käesolevas korras reguleerimata poolte õigused ja kohustused, mis kutsuvad esile vaidlusi, kuuluvad lahendamisele läbirääkimiste teel vallavalitsuses.

 (3) Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest rahastatava sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

§ 20.  Määruse rakendamine ja jõustumine

 (1) Sotsiaaltoetuse taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

 (2) Tunnistada kehtetuks Tarvastu Vallavolikogu 01.11.2012 määrus nr 29 ,,Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord”.

 (3) Määrus jõustub Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Aivar Kustavus
Volikogu esimees