SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisiku teenuse osutamise kord

Väljaandja:Tarvastu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2016, 17

Tugiisiku teenuse osutamise kord

Vastu võetud 30.03.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõigete 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning "Sotsiaalhoolekande seaduse" § 23 - § 25 alusel

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Tarvastu vallas elavate isikute, eelkõige lapse või lastega perede (sh raske või sügava puudega lapsega pere) tugiisikuteenuse osutamist.

 (2) Käesoleva määruse rakendamise eesmärgiks on lastega perede toimetuleku toetamine ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine tugiisikuteenuse osutamise kaudu.

§ 2.  Teenuse kirjeldus ja eesmärk

 (1) Määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
 1) tugiisik on tugiisikuteenust osutav isik, kes töötab lepingu alusel;
 2) tugiisikuteenus on Tarvastu Vallavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.
 3) lapsele ja last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine sh koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine: tugiisik abistab last ja/või last kasvatavat vanemat arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel kodu- kui väliskeskkonnas.

 (2) Teenuse sisu kirjeldus:
 1) igapäevaeluõpetus nii kodus kui väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
 2) abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
 3) sotsiaalsete võimete arendamine ametiasutustes ja muudes institutsioonides suhtlemise ning perekondlike sidemete hoidmise ja taastamise kaudu;
 4) distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
 5) kliendiga koos tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine.
 6) järelvalve laste üle (turvalisuse jälgimine peres)
 7) lapse/laste toetamine keerulistes peresituatsioonides;
 8) abistamine lapse/laste eest hoolitsemisel, laste kasvatamisel
 9) pereliikmete juhendamine raske või sügava puudega lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
 10) koostöös perega lahenduste leidmine probleemide leevendamiseks tuginedes pere sisemiste jõuvarude kasutusele võtmisele;
 11) sotsiaalametniku kursis hoidmine peres toimuvate muutustega;
 12) motiveerimine erinevate erialaspetsialistide teenusele jõudmiseks;
 13) hingelise toe pakkumine kliendile läbi aktiivse kuulamise;
 14) koostöös perega eesmärkide püstitamine ja realistliku tegevuskava koostamine igapäevaelus esile kerkivatele probleemidele lahenduste leidmisel, toetudes seejuures pere sisemiste jõuvarude avastamisele ning nende kasutusele võtmisele;
 15) lapse igakülgne toetamine ja õpetamine koolikeskkonnas.

§ 3.  Teenuse saajad

 (1) Teenuse saajateks võivad olla üksikisikud, lapsed ja lastega pered sh raske ja sügava puudega lapsega pered.

 (2) Lapsele osutatakse teenust tema seadusliku esindaja nõusolekul.

§ 4.  Teenuse osutaja

 (1) Teenuse osutamist korraldab ja tugiisiku määrab Tarvastu Vallavalitsuse Sotsiaalkomisjon (edaspidi sotsiaalkomisjon).

 (2) Teenuse osutaja võib olla:
 1) juriidiline isik kui ka eraisik
 2) isik, kes omab või on omandamas sotsiaaltöö alast, psühholoogilist, pedagoogilist, meditsiinilist või diakoonia alast sobivat haridust või omab töökogemust eelpool nimetatud valdkondades.
 3) isik, kes ei oma sotsiaaltöö alast, psühholoogilist, pedagoogilist või diakoonia alast haridust, kuid kes on läbinud või läbimas erialase tugiisiku koolituse ja kes on omandanud tugiisiku tööks vastavad teadmised ja oskused.

 (3) Tugiisikuks ei või olla:
 1) piiratud teovõimega isik ega isik, kelle hooldusõigust oma laste suhtes on piiratud;
 2) isik, kelle suhtes tal on perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus,

 (4) Tugiisiku teenuse osutaja võib keelduda teenuse osutamisest, kui isikud kellele ta teenust osutab on ohtlikult agressiivsed, nakkushaigusi põdevad või psüühilise haiguse ägedas staadiumis.

 (5) Teenuse osutaja (tugiisik) kohustub:
 1) jälgima tegevuskava (koostöö sisu), mis määratakse kindlaks vallavalitsuse, kliendi ja tugiisiku vahel sõlmitud kolmepoolse või vallavalitsuse ja tugiisiku vahel sõlmitud kahepoolse lepinguga ning antud määrustikku;
 2) protokollima külastused tugiisiku aruande vormis (kehtestab vallavalitsus) ja esitama aruande lastekaitsespetsialistile hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 5 kuupäevaks;
 3) hoidma lastekaitsetöötajat kursis teenuse osutamise kulgemisega;
 4) osalema vajadusel kliendiga seotud võrgustikukohtumistel;
 5) järgima konfidentsiaalsuse reegleid.

§ 5.  Lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

 (1) Teenuse osutamise aluseks on kliendi või tema eestkostja, tugiisiku ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kahe- või kolmepoolne leping, mille sõlmib sotsiaalkomisjoni protokolli alusel valla lastekaitsespetsialist.

 (2) Lepingusse märgitakse kliendile osutatavate tegevuste loetelu, maht ja kestvus ja tugiisiku tasu osutatud teenuse eest.

 (3) Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel.

 (4) Teenuse vajaduse ümberhindamisel võib vallavalitsus ühepoolselt muuta tugiisiku töömahtu. Lepingu ühepoolsel muutmisel on tugiisikul õigus leping üles öelda.

 (5) Teenuse vajaduse korraline ümberhindamine toimub lepingu kehtivuse viimasel kuul. Juhul, kui ilmneb asjaolu, mis võib oluliselt mõjutada vajadust teenuse järele, hindab lastekaitsespetsialist erakorraliselt teenuse vajaduse ümber varem.

 (6) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, kliendi soovil, teenuse osutaja ettepanekul, valla lastekaitsespetsialisti ettepanekul või kliendi surma korral.

 (7) Teenuse osutamise lõpetamise otsustab sotsiaalkomisjon.

§ 6.  Finantseerimine

 (1) Tugiisikuteenust finantseeritakse riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi arvelt (raske või sügava puudega laste perede tugiisikuteenus) või valla omavahendite arvelt.

 (2) Tugiisiku teenus on klientidele tasuta.

 (3) Teenuse osutamise hinna kehtestab vallavalitsus.

§ 7.  Vaidluste lahendamine

 (1) Kui taotleja ei ole rahul tugiisikuteenuse sisu või teenuse osutamisega seotud korraldusliku poolega, siis teatab ta sellest Tarvastu Vallavalitsuse sotsiaalnõunikule.

 (2) Vallavalitsuse sotsiaalnõunik selgitab välja rahulolematuse põhjused, kuulates ära kõik osapooled ning kogub vajadusel täiendavaid andmeid.

 (3) Käesolevas korras ja tugiisikuteenuse osutamisega seotud reguleerimata poolte õigused ja kohustused, mis kutsuvad esile vaidlusi, kuuluvad lahendamisele läbirääkimiste teel vallavalitsuses.
(4) Otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie kas vallavalitsusele või vastavalt haldusmenetluse seaduses sätestatud korras kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Tugiisiku teenuse hinnakirja ja aruande vormi kinnitab vallavalitsus.

 (2) Tunnistada kehtetuks Tarvastu Vallavolikogu 25. veebruar 2010 määrus nr 9 „Tugiisiku teenuse osutamise kord“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Aivar Kustavus
Volikogu esimees