HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse korraldamise ja rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Tarvastu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2016, 18

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse korraldamise ja rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 30.03.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 108, § 109, § 111, § 112, § 113 lg 4 alusel

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib rahvastikuregistri järgi Tarvastu vallas elava raske või sügava puudega lapse vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldamise lepingu alusel hooldajale riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlemist ja teenusele suunamist ning riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist.

§ 2.  Teenusele suunamine

 (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlemiseks tuleb Tarvastu Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitada järgmised dokumendid:
 1) nõuetekohane avaldus;
 2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
 3) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
 4) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
 5) eestkostjaks määramise otsuse koopia, kui taotluse esitab lapse eestkostja või sotsiaalhoolekande seaduse § 130 lõikes 3 nimetatud lepingu koopia, kui taotluse esitab sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja.

 (2) Teenusele suunamise otsuse teeb Tarvastu sotsiaalnõunik või teda asendav isik hiljemalt 10 tööpäeva jooksul ning sõlmib vallavalitsuse esindajana kolmepoolse halduslepingu teenuse taotleja ja teenuse osutaja vahel.

§ 3.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

 (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada rahvastikuregistri andmetel Tarvastu vallas elavate raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

 (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägist finantseeritavad teenused on:
 1) raske või sügava puudega lapse tugiisikuteenus;
 2) raske või sügava puudega lapse eluaseme kohandamine;
 3) raske või sügava puudega lapse pere nõustamise/tugiisikuteenus;
 4) raske või sügava puudega lapse transpordi korraldamine haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
 5) raske või sügava puudega lapse rehabilitatsiooniteenused sh rehabiliteeriva eesmärgiga laagrid;
 6) raske või sügava puudega lapse täiendav lapsehoiuteenus;
 7) raske või sügava puudega lapsele osutatavate sotsiaalteenuste arendamine (sh koolitused, seminarid, eneseabigrupid jne);
 8) muud sotsiaalteenused, mis parandavad raske või sügava puudega lapse arengut ja tema pere toimetulekut.

 (3) Rahaliste vahendite taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldamise lepingu alusel last hooldav isik vallavalitsusele avalduse, milles on märgitud taotleja nimi, aadress, teenuse liik ja taotlemise põhjus koos järgmiste dokumentidega:
 1) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
 2) lapsele SKA poolt puude määramise otsus;
 3) eestkostjaks määramise otsuse koopia, kui taotluse esitab eestkostja või peres hooldamise lepingu koopia, kui taotluse esitab last hooldav isik;
 4) teenuste kasutamise kulusid tõendavad dokumendid.

 (4) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

 (5) Rahaliste vahendite eraldamiseks taotluse rahuldamise otsustab Tarvastu Vallavalitsuse Sotsiaalkomisjon (edaspidi sotsiaalkomisjon) rahaliste vahendite olemasolul hiljemalt 10 tööpäeva jooksul vastavalt sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 25 avalduse ja nõutud lisadokumentide esitamisest alates.

 (6) Määratud rahalised vahendid kantakse sotsiaalkomisjoni otsusel teenuse osutajale arve alusel.

 (7) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust valla sotsiaalnõunik. Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 4.  Vaidluste lahendamine

 (1) Käesolevas korras lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite eraldamisega seotud reguleerimata poolte õigused ja kohustused, mis kutsuvad esile vaidlusi, kuuluvad lahendamisele läbirääkimiste teel vallavalitsuses.

 (2) Otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie kas vallavalitsusele või vastavalt haldusmenetluse seaduses sätestatud korras kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Tarvastu Vallavolikogu 06. detsember 2007 määrus nr 9 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse korraldamine ja rahaliste vahendite kasutamise kord“ ja Tarvastu Vallavolikogu 10.12.2007 määrus nr 9 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse korraldamine ja rahaliste vahendite kasutamise kord” muutmine 16. detsember 2009 nr 3.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Aivar Kustavus
Volikogu esimees