Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Jõelähtme valla keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2017, 3

Jõelähtme valla keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 11.05.2017 nr 110

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja § 17 alusel ning kooskõlas kultuuriministri 12.07.2004 määrusega nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Jõelähtme valla keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav raamatukogu, mille teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud raamatukogu kasutamise eeskirja ( edaspidi eeskiri) § 4 lõikes 7 nimetatud juhul.

  (2) Käesolev eeskiri reguleerib Jõelähtme valla keskraamatukogu ja selle haruraamatukogude teeninduse korraldust, lugejate õigusi, kohustusi ja vastutust.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (2) Raamatukogu eriteenused (koopiad, väljatrükid jne) on tasulised. Eriteenuste loetelu ja nende hinnakirja kinnitab Jõelähtme Vallavalitsus. Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

  (3) Avaliku internetipunkti kasutamine on tasuta.

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument.

  (2) Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri ning lugeja kohustub seda täitma ning annab nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks.

  (3) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis. Andmebaasis on järgmised lugejaandmed:
  1) lugeja nimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) kasutusel olev telefoninumber ja elektronposti aadress;
  5) lugejarühm.

  (4) Vastavalt lugeja soovile väljastatakse talle kasutajanimi ja parool, mille alusel saab ta iseseisvalt kasutada raamatukogude elektroonilist andmebaasi külastades lehekülge www.lugeja.ee.

  (5) Lugeja andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ning statistilisel eesmärgil.

  (6) Eelkooliealised lapsed registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja nõusolekul.

  (7) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine ja lugejaks registreerimisel antud andmete kontrollimine. Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest 30 päeva jooksul. Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutusõigus.

§ 4.   Teavikute laenutamine, kasutamine ja tagatised

  (1) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 21 päevaks, perioodikat 7 päevaks.

  (2) Perioodika viimaseid numbreid üldjuhul koju ei laenutata.

  (3) Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikute laenutusele on raamatukogul õigus seada piiranguid.

  (4) Lugejal on võimalus koju laenutatud teavikute tagastamistähtaega pikendada (ka telefoni või e-posti teel), kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud.

  (5) Lugeja võib teda huvitava, kuid väljalaenutatud raamatu saamiseks panna end järjekorda või reserveerida vajaliku trükise interneti teel. Teaviku saabumisest informeeritakse lugejat. Kui lugeja teavikule 3 päeva jooksul järele ei tule, antakse see edasi järgmisele soovijale.

  (6) Lugejat, kes ei ole teaviku tagastamistähtaega pikendanud ega tagastanud teavikuid kuue kalendrikuu jooksul, loetakse pikaajaliseks võlglaseks.

  (7) Pikaajalistele võlglastele ei laenutata enimnõutud teavikuid.

  (8) Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Jõelähtme vald;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (9) Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab Jõelähtme Vallavalitsus.

§ 5.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

  (2) Lugejal on õigustaotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teistest raamatukogudest.

  (3) Lugejal on õigus kasutada arvutit avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu (interneti) kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks. Kui interneti kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid kui raamatukogu jõuab hetkel teenindada, korraldab raamatukogu soovijate eelregistreerimise.

  (4) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel.

§ 6.   Lugeja kohustused

  (1) Lugeja peab raamatukogust laenutatud raamatut või muud teavikut hoolikalt hoidma. Rikutud teavikust tuleb teavitada raamatukoguhoidjat.

  (2) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul või vajadusel laenutustähtaega pikendama.

  (3) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust ning kasutama teenuseid viisil, mis ei häiri teisi lugejaid ega kahjusta raamatukogu vara.

  (4) Lugeja on kohustatud täitma raamatukogu kasutamise eeskirju.

§ 7.   Lugeja vastutus

  (1) Teaviku rikkumise ja tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama samaväärsega või tasuma selle hinna kuni kümnekordses väärtuses. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).

  (2) Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikuid tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

§ 8.   Avaliku Internetipunkti (AIP) arvutite kasutamine

  (1) Avaliku Internetipunkti (edaspidi AIP) teenuseid võivad kasutada kõik soovijad, eeltingimuseks on arvuti kasutamise oskus.

  (2) AIP-i arvutite kasutamiseks tuleb eelnevalt registreerida kas kohapeal või telefoni teel. Internetitöökoha kasutamiseks esitab külastaja raamatukogu lugejakaardi või isikut tõendava dokumendi. Kasutamisaeg ühele kasutajale on üks tund päevas ning tööajad algavad täistundidel. Kui registreerunuid arvutile ei ole, saab arvutit kasutada kauem.

  (3) Registreeritud AIP-i kasutaja hilinemise korral üle 10 minuti läheb kasutusaeg üle järgmisele soovijale.

  (4) Igal arvutil on korraga ainult üks kasutaja.

  (5) Arvuti kasutajal on keelatud:
  1) arvutite omavoliline sisse- ja väljalülitamine;
  2) teha muudatusi arvuti seadistustes;
  3) programmide omavoliline installeerimine;
  4) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine, riist- ja tarkvara kahjustamine;
  5) ebasündsate ja tasuliste interneti lehekülgede külastamine.

  (6) Nõuande ja abi saamiseks pöördub arvutikasutaja raamatukogutöötaja poole.

  (7) Tõrgetest arvuti ja interneti kasutamisel teavitab arvuti kasutaja koheselt raamatukogutöötajat.

  (8) Pärast töö lõppu peab arvuti kasutaja sulgema kõik enda käivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid.

  (9) Arvutist väljatrüki tegemiseks on vajalik raamatukogutöötaja nõusolek.

  (10) Raamatukogu ei kanna vastutust raamatukogu külastaja poolt interneti kasutamisel toimepandud autoriõiguse seaduse rikkumise eest. Antud tegevuse eest vastutab interneti kasutaja.

  (11) Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju hüvitab kasutaja.

  (12) Arvuti kasutajale kehtib käesolev raamatukogu kasutamise eeskiri.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 30.11.2009 määrus nr 2 „Jõelähtme valla raamatukogude kasutamise eeskiri“.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json