HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Raasiku valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2019, 2

Raasiku valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord

Vastu võetud 16.04.2019 nr 8
jõustumine 01.08.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, koolieelsete lasteasutuste seaduse § 24 ning huvikooli seaduse § 17 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Raasiku valla munitsipaalharidusasutuste (edaspidi haridusasutus) hoolekogude moodustamine, töökord, ülesanded ning pädevus.

  (2) Haridusasutuste hoolekogud (edaspidi hoolekogu) juhinduvad oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, huvikooli seadusest, haridusasutuste põhimäärustest, Raasiku Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Raasiku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest, käesolevast määrusest ning teistest haridusasutuse hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Haridusasutused käesoleva määruse kohaselt on:
  1) koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed);
  2) põhikool;
  3) punktides 1 ja 2 nimetatud ühtse asutusena koos tegutsevad haridusasutused;
  4) huvikool.

  (4) Käesoleva määruse sätteid kohaldatakse lõikes 3 nimetatud haridusasutustele ühiselt, kui ei ole sätestatud teisiti.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  Hoolekogu on haridusasutuse juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on haridusasutuse õpilaste, pedagoogide, haridusasutuse pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel.

§ 3.   Hoolekogu ülesanded ja kohustused

  Hoolekogu ülesanded ja kohustused tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelsete lasteasutuste seadusest ning huvikooli seadusest.

§ 4.   Hoolekogu õigused

  Hoolekogul on õigus:
  1) saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  2) saada direktorilt kirjalik ülevaade õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  3) saada kirjalik teade direktorilt haridusasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest;
  4) teha vajadusel vallavalitsusele ettepanek järelevalve teostamiseks haridusasutuse üle;
  5) kaasata vajadusel ja kooskõlas vallavalitsusega hoolekogu töösse arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala eksperte.

2. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEIS 

§ 5.   Põhikooli hoolekogu

  (1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) õppenõukogu esindaja;
  3) lapsevanemate esindajad, arvestusega igast klassiastmest vähemalt üks esindaja;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) kooli toetavate organisatsioonide esindaja;
  6) õpilasesinduse nimetatud esindaja, kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus.

  (2) Põhikooli hoolekogusse kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (3) Põhikooli hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 6.   Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteaia hoolekogu

  (1) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteaia hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteaia õpetajaid;
  3) vähemalt neli lapsevanemate esindajat, kellest kaks esindab põhikooli ja kaks lasteaia lapsevanemaid, arvestusega, et esindatud oleksid kõik klassiastmed ja lasteaiarühmad;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja;
  6) õpilasesinduse nimetatud esindaja, kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus.

  (2) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteaia hoolekogusse kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (3) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteaia hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 7.   Lasteaia hoolekogu

  Lasteaia hoolekogusse kuuluvad:
  1) lasteasutuse pidaja esindaja;
  2) õpetajate esindaja;
  3) iga rühma valitud lapsevanemate esindajad.

§ 8.   Huvikooli hoolekogu

  (1) Huvikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) huvikooli toetavate organisatsioonide esindaja;
  3) vähemalt 2 õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat;
  4) vähemalt 2 lapsevanemate esindajat;
  5) õpilaste esindaja õpilasomavalitsuse olemasolul.

  (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvate lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuulda koolitöötajate hulka.

3. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD 

§ 9.   Lapsevanemate esindajate valimine

  (1) Esindajate valimine toimub:
  1) koolis sh. huvikoolis vanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli juhtkond;
  2) lasteaias rühmakoosolekul, kus iga rühma vanemad valivad hoolekogusse enda esindaja.

  (2) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles lapsevanemate üldkoosolekul (koolis)/ rühmakoosolekul (lasteaias).

  (3) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad antud haridusasutuses õppivate laste vanemad. Kandidaadid annavad kandideerimiseks oma (kirjaliku) nõusoleku.

  (4) Vanemate esindajate valimine hoolekogusse toimub avalikul hääletamisel.

  (5) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühe kaupa ja vanemate esindajaks hoolekogusse esitatakse enim hääli saanud kandidaadid.

§ 10.   Õpetajate esindajate valimine

  (1) Õpetajate esindajad valitakse õppenõukogu/pedagoogilise nõukogu koosolekul, mille kutsub kokku haridusasutuse direktor.

  (2) Õpetajate esindajate hoolekogu liikme kandidaat peab kandideerimiseks andma oma eelneva kirjaliku nõusoleku.

  (3) Õpetajate esindajatest hoolekogu liikmed valitakse poolthäälteenamusega.

§ 11.   Vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja valimine

  (1) Haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja nimetamiseks hoolekogusse esitab organisatsiooni esindaja haridusasutuse juhile vastavasisulise taotluse hiljemalt õppeaastale eelneva aasta 31. augustiks.

  (2) Toetavate organisatsioonide esindaja kinnitatakse haridusasutuse hoolekogusse haridusasutuse juhi ettepanekul.

  (3) Haridusasutuse vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult, valivad hoolekogusse oma esindaja.

  (4) Vilistlaste esindaja nimetamiseks hoolekogusse esitab vilistlaste ühingu, seltsingu või organisatsiooni esindaja haridusasutuse juhile vastavasisulise taotluse hiljemalt õppeaastale eelneva aasta 31. augustiks.

  (5) Vilistlaste esindaja kinnitatakse haridusasutuse hoolekogusse haridusasutuse direktori ettepanekul.

  (6) Juhul kui koolil puudub vilistlaste ja/või kooli toetava organisatsiooni esindaja, valitakse nende asemel hoolekogu koosseisu täiendavad lapsevanemate esindajad.

§ 12.   Haridusasutuse pidaja esindaja

  Vallavolikogu ja vallavalitsus nimetavad oma esindajad haridusasutuse hoolekogusse uue koosseisu alguses.

4. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEISU KINNITAMINE 

§ 13.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Lapsevanemate, õpetajate, vilistlaste, haridusasutust toetavate organisatsioonide ja õpilaste esindaja ning asendusliikmete nimekirja esitab vallavalitsusele kinnitamiseks haridusasutuse direktor.

  (2) Hoolekogu koosseis kinnitatakse koolis ja huvikoolis kolmeks aastaks ning lasteaias üheks aastaks. Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteaia hoolekogu kinnitatakse sarnaselt kooli hoolekoguga kolmeks aastaks.

  (3) Hoolekogu volitused kehtivad haridusasutuse hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (4) Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega haridusasutuse uue hoolekogu koosseisu hiljemalt jooksva õppeaasta 1. novembriks.

  (5) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamisel haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
  5) liikme surma korral;
  6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse alusel;
  7) hoolekogu liikme mõjuva põhjuseta puudumisel vähemalt kolmelt järjestikuselt hoolekogu koosolekult.

§ 14.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  (1) Hoolekogu liikme volituse ennetähtaegsest lõppemisel teavitab haridusasutuse juht sellest Vallavalitsust esitades taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue esindaja andmetega(välja arvatud volikogu ja vallavalitsuse esindajad).

  (2) Uue hoolekogu liikme volitused hoolekogu koosseisus kehtivad hoolekogu liikme kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

5. peatükk HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD 

§ 15.   Hoolekogu töö juhtimine

  (1) Oma töö korraldamiseks valib haridusasutuse hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (2) Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui hoolekogu enamus ei otsusta korraldada salajast hääletamist. Kandidaadid esitatakse haridusasutuse hoolekogu liikmete hulgast, kes on andnud selleks oma nõusoleku. Kandidaat valitakse hoolekogu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega.

  (3) Hoolekogu esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.

§ 16.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad kooli ja lasteaia osas õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul ning huvikooli osas vähemalt üks kord kuue kuu jooksul.

  (2) Uue hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku haridusasutuse direktor.

  (3) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (4) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees.

  (5) Hoolekogu koosoleku alguses valitakse protokollija.

  (6) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, haridusasutuse direktori või haridusasutuse pidaja esindaja ettepanekul.

  (7) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees.

  (8) Koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord (sh koosoleku materjalid) teatatakse hoolekogu liikmetele e-postiga (selle puudumisel kirjalikult) vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist, erakorralistest koosolekutest võib hoolekogu liikmeid teavitada telefoni või e-posti teel kolm päeva enne koosoleku toimumist.

  (9) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuste suhtes ettepanekuid.

  (10) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta haridusasutuse direktor, õpilasesinduse esindajad, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe kutsel.

  (11) Hoolekogu koosolekutest on õigus osa võtta haridusasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul.

  (12) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad vähemalt pooled hoolekogu liikmed, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (13) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse: koosoleku toimumise aeg ja koht; koosoleku algus- ja lõpuaeg; koosoleku juhataja ning protokollija nimi; koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed; koosolekule kutsutud isikute nimed ning nende ametinimetused; kinnitatud koosoleku päevakord; päevakorrapunkti sisu ja arutelu lühikene kokkuvõte; vastuvõetud otsused ja eriarvamused; koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.

  (14) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse haridusasutuses ühtsetel alustel muude haridusasutuse dokumentidega. Hoolekogu koosoleku protokollidega tutvumise põhimõtted fikseeritakse hoolekogu ja hariduseasutuse direktori kokkuleppel.

  (15) Hoolekogu protokollid avalikustatakse haridusasutuse kodulehel 10 tööpäeva jooksul peale hoolekogu toimumist. Ei avalikustata isikuandmeid.

§ 17.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab haridusasutuse direktor koostöös haridusasutuse pidajaga.

  (3) Hoolekogu vastuvõetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus saada hoolekogult sellega seotud teavet või nendega haridusasutuses tutvuda, kui sellega ei kahjustata isikuandmete kaitse töötlemise üldpõhimõtteid ja hoolekogu või haridusasutus ei ole konkreetsel juhul otsustanud teisiti.

§ 18.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletavad üle poole hoolekogu liikmetest, hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib ja protokollile kirjutab alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Side- või infotehnoloogilise vahendi kaudu toimunud koosoleku protokolli vormistamisel juhindutakse käesoleva määruse § 16 lõikes 13 sätestatust (välja arvatud lõikes 1 ja 2 nimetatu).

§ 19.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on haridusasutuse direktoril, õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse teatavaks saamisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse või vallavalitsuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 20.   Aruandlus

  (1) Hoolekogu esimees esitab hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande iga õppeaasta esimesel üldkoosolekul ja haridusasutuse pidajale teadmiseks hiljemalt 1. oktoobriks.

  (2) Kui hoolekogu ei esita töö aruannet eelmises lõikes nimetatud tähtajaks, on vallavalitsusel õigus hoolekogu koosseisu volitused lõpetada ennetähtaegselt.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Raasiku Vallavolikogu 08.veebruari 2011.a määrus nr 3 „Raasiku valla munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord“.

  (2) Määrus jõustub alates 1. augustist 2019. a.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json