KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Mulgi vallas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2019, 10

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Mulgi vallas

Vastu võetud 08.05.2019 nr 96

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Mulgi valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Mulgi valla haldusterritooriumil (edaspidi valla) olevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi loomaomanik), kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Loomaomanik on kohustatud täitma loomakaitseseaduse, loomatauditõrje, valla ning teiste riigi õigusaktidega kehtestatuid nõudeid.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) loomaomanik on füüsiline või juriidiline isik, kellele loom kuulub või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise õigussuhte alusel;
  2) hulkuv loom on identifitseerimata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada, või kes on omaniku juurest lahti pääsenud ning viibib omaniku juuresolekuta väljaspool loomaomanikule kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) avalik koht on üldiseks kasutamiseks mõeldud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
  4) häirimine on inimeste igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  5) ohustamine on vara, inimeste elu või tervist ohtu asetav tegevus;
  6) tegevusluba omav veterinaararst on veterinaararsti kutsetegevuse luba omav füüsiline isik, kellele on tema taotluse alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt väljastatud luba tegeleda veterinaarpraksisega;
  7) varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
  8) loomade register on elektrooniline andmebaas, mis võimaldab loomade kohta arvestust pidada, informatsiooni koguda ning järelevalveta loomade omanike kiiret leidmist;
  9) identifitseerimisviisid on looma märgistamine, looma kirjeldamine või looma kuuluvuse määratlemine;
  10) eutanaasia on looma hukkamine looma omaniku algatusel või kaastundest, kui ellujäämine tekitaks loomale kestvaid kannatusi või kui tema liigiomane eluviis osutub võimatuks.

§ 3.   Looma pidamise nõuded

  (1) Loomi ei ole lubatud pidada rohkem kui nende eest hoolitsemiseks on loomaomanikul loodud nõuetekohaseid võimalusi.

  (2) Looma on lubatud pidada loomaomanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või piiratud territooriumil, välistamaks looma oma tahtel välja pääsemise ja kuhu on loodud tingimused looma pidamiseks.

  (3) Looma pidamine või käitumine ei tohi rikkuda avalikku korda, ohustada ega häirida inimesi ja teisi loomi ega neile kahju tekitada.

  (4) Korterelamus lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu kodukorrast, ühise tegutsemise lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

  (5) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomaomanik kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (6) Juriidilisest isikust loomaomanikul on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

§ 4.   Loomaomaniku kohustused

  (1) Loomaomanik on ohustatud:
  1) paigaldama piiratud territooriumil vabalt peetava koera korral territooriumi sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi;
  2) pidama looma nii, et oleks välistatud looma omal tahtel välja/lahti pääsemine ja inimestele või teistele loomadele kallale tungimise võimalus;
  3) tagama teenistuskohustusi täitva ametiisiku julgeoleku looma võimaliku ründe vastu;
  4) järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas kohe koristama avalikus kohas oma looma väljaheited;
  5) tagama looma identifitseerimiseks looma nõuetekohase märgistamise ja soovi korral registris registreerimise vastavalt eeskirja § 5 lõigetele 2 ja 3;
  6) laskma marutaudi vastu vaktsineerida vähemalt kolme kuu vanuse looma ja hilisemad
vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal ja sagedusel;
  7) korraldama viivitamata lahti pääsenud looma otsingud ja püüdmise;
  8) kandma püüdmise ja pidamisega seotud kulud, kui loomaomaniku juurest lahti pääsenud looma kinnipidamise korraldab kohalik omavalitsus;
  9) pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole looma teadmata põhjusel (näiteks taudikahtlusel) hukkumisel põhjuste selgitamiseks;
  10) teatama viivitamata tervisekaitse- ja veterinaarasutust inimest või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast (ka metsloomast);
  11) tagama looma varjupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud kui soovitakse loomapidamine lõpetada;
  12) järgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

  (2) Loomaomanikul on keelatud:
  1) viibida loomaga avalikus kohas, kuhu on paigaldatud vastava loomaga viibimist keelav märk;
  2) viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt keelatud;
  3) viibida loomaga kalmistuil;
  4) ujutada ja pesta looma avalikult kasutatavates supluskohtades;
  5) lubada loomal viibida laste spordi- ja mänguväljakutel, liivakastides, kooli- ja lasteasutuste territooriumil ilma ruumi või maa-ala valdaja nõusolekuta, ametiasutustes, kauplustes ja toitlustusasutustes. Käesolevas punktis sätestatut ei kohaldata pimeda inimese juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva teenistuskoera suhtes;
  6) viibida nakkusohtlikult haige loomaga avalikus kohas.

§ 5.   Looma vaktsineerimine, märgistamine ja registreerimine

  (1) Loomaomanik on kohustatud pädeva ametiisiku (veterinaar-, politsei-, tervisekaitse- ja vallaametnik) nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi.

  (2) Loomaomanik peab tagama peetava koera märgistamise, milleks sobib kaelarihm omaniku telefoninumbriga või muul viisil. Soovi korral märgistab loomaomanik koera tegevusluba omava veterinaararsti poolt mikrokiibiga. Märgistamisega seotud kulud kannab loomaomanik.

  (3) Mikrokiibiga märgistatud koerad tuleb registreerida üleriigilises lemmikloomade registris, mikrokiibiga märgistatud kasside registreerimine on soovituslik.

  (4) Registris oleva looma surmast peab omanik 10 päeva jooksul teavitama registripidajat.

§ 6.   Loomade viibimine avalikus kohas

  (1) Loomaomanik peab tagama, et loom ei rikuks avalikku korda (sh öörahu) ega ohustaks kaaskodanikke, nende vara ja teisi loomi. Loomaomanik vastutab looma poolt tekitatud kahju eest.

  (2) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga ja vajadusel suukorviga või kandmisvahendis, tagades inimeste ja loomade ohutuse. Koeraga rahvarohketes kohtades (sh rahvakogunemistel, avalikel üritustel või ühistranspordis) viibimisel peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga, välja arvatud koera hoidmisel kandmisvahendis.

  (3) Koera võib jalutusrihma otsast vabastada koera treeningplatsidel või maaomaniku loal inimasustusest eemal asuvates kohtades, kui sellega ei ohustata teisi inimesi ja loomi ning on tagatud loomaomaniku pidev järelevalve koera üle, sealhulgas võimalus koer vajaduse tekkimisel koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (4) Pimedal ajal peab koerale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.

  (5) Koera tohib jätta suukorviga ja lahti pääsemist välistaval moel kinniseotult avalikku kohta ajaks, mil loomaomanik viibib mõistliku aja piires lähedal asuva hoone ruumides või territooriumil, kui sellega ei rikuta avalikku korda, ei ohustata inimesi ja loomi ning koera enda tervist.

  (6) Rihma ja suukorvita võib koera avalikus kohas pidada või välja lasta teenistusülesannete täitmiseks vastavate ametkondade (politsei, piirivalve, kaitsevägi, vaegnägijate juhtkoerad) poolt.

  (7) Loomaomanik on kohustatud jälgima, et tema loom ei reostaks avalikku kohta. Looma väljaheited tuleb viivitamata koristada.

§ 7.   Hulkuvad loomad

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist loomakaitseseaduses sätestatud korras korraldab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras. Vallavalitsusel on õigustellida vastavat teenust teenusepakkujalt.

  (2) Hulkuvatest loomadest peab teavitama loomade varjupaika või vallavalitsust.

  (3) Hulkuvate loomade toitmine on keelatud.

§ 8.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Loomaomanik kannab vastutust oma looma tekitatud varalise kahju või inimesele tekitatud tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

  (2) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 sätestatud korras.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Abja Vallavolikogu 14.08.2014 määrus nr 20 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Abja vallas“;
  2) Halliste Vallavolikogu 29.10.2003 määrus nr 23 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“;
  3) Karksi Vallavolikogu 20.04.2011 määrus nr 43 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  4) Mõisaküla Linnavolikogu 24.05.2012 määrus nr 13 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json