Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Mulgi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2019, 11

Mulgi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 08.05.2019 nr 97

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, veeseaduse § 3² lõike 5 punkti 5 ja ehitusseadustiku alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, sealhulgas reguleerib kogumismahutitest reovee äravedu ja selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimine, rajamine, kasutamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (3) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) tegelevad reovee kohtkäitlusega;
  2) osutavad või kasutavad purgimisteenust.

  (4) Eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu omanikul või valdajal peab veeseaduse kohaselt olema heitvee ärajuhtimiseks vee erikasutusluba.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  (1) Käesolevas paragrahvis nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse veeseaduses esitatud mõistete tähendusest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
  1) imbsüsteem – omapuhasti, mille kaudu majapidamise reovesi immutatakse pinnasesse
  2) kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks;
  3) kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, pinnasesse immutamine, suublasse juhtimine või taaskasutamine, sealhulgas kompostimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  4) kohtkäitlussüsteem – reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogiline rajatis, mida kasutatakse reovee kogumiseks (sh kuivkäimla), puhastamiseks (sh septik) või maapinda immutamiseks;
  5) kuja – kanalisatsiooniehitiste, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogiveeotstarbeks kasutatavast puurkaevust;
  6) omapuhasti – ehk kohtpuhasti on rajatis, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti (edaspidi ie);
  7) purgimiskoht – koht, mis on määratud kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas tekkekohast äraveetud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks;
  8) purgimissõiduk (edaspidi sõiduk) – mahutiga auto/traktor, mille abil tühjendatakse reovee kogumismahutit ja veetakse reovesi/fekaal purgimiskohta;
  9) purgimisteenus - reovee kohtkäitlusesüsteemist reovee või –sette eemaldamine ja äravedu purgimissõidukiga ning selle väljutamine purgimiskohta;
  10) reovee bioloogiline puhastamine ehk sekundaarne puhastamine on reoveest reoainete kõrvaldamine bioloogiliste protsesside toimel, mille tulemusena heitvesi vastab Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ esitatud heitvee reostusnäitajate piirväärtustele biokeemilise hapnikutarbe, heljuvaine ja keemilise hapnikutarbe osas;
  11) reoveekogumisala – ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee reoveepuhastisse või heitvee keskkonda juhtimiseks;
  12) reovesi - üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  13) septik – pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt.

§ 3.   Reovee kohtkäitluse üldtingimused

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine on vallas lubatud olmereovee tekkekohas nendel maa-aladel, mis kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu ja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata.

  (2) Reovee kohtkäitlus on lubatud reovee tekkekoha kinnistu piires või ühise kogumismahuti või ühise omapuhasti olemasolul teisel kinnistul.

  (3) Väljaspool reoveekogumisala ei ole vaja vee erikasutusluba isikliku majapidamise heitvee või vähem kui 5 m3 heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas, kuid see tegevus peab vastama veeseaduse alusel kehtestatud heitvee pinnasesse juhtimise korra nõuetele.

  (4) Reoveekogumisaladel sobivaima kohtkäitlusrajatiste otsustamine toimub vastavalt reostuskoormusele.

  (5) Reostuskoormusega alla 2000 ie ja kus on ühiskanalisatsioon välja ehitatud, on kohtpuhasti kasutamine ja pinnasesse immutamine keelatud, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine. Lubatud on lekkekindla kohtmahuti kasutamine.

  (6) Reostuskoormusega alla 2000 ie ja kus ei ole ühiskanalisatsioon välja ehitatud, on lubatud kasutada biopuhastit ja lubatud on nõuetekohaselt pinnasesse immutada bioloogiliselt puhastatud heitvett. Lubatud on lekkekindla kohtmahuti kasutamine.

  (7) Reovee kogumismahuti tuleb ehitada selliselt, et oleks võimalik reovee takistusteta regulaarne äravedu ning pärast ühiskanalisatsiooni ehitamist kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga.

  (8) Reovee kogumismahutite rajamine ja kasutamine on vallas lubatud nendel maa-aladel, mis kohaliku omavalitsuse ja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata.

  (9) Valla reoveekogumisaladel asuvate tarbimiskohtade omanikel või valdajatel, kelle kohtkäitlussüsteem ei ole nõuetekohane, on kohustus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga, kui selleks on vee-ettevõtja välja ehitanud nõuetekohase liitumispunkti ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi.

  (10) Kompaktse asustusega aladel (tiheda hoonestusega alad, detailplaneeringualad vms), kus ei ole võimalik tagada heitvee immutuskoha nõuetekohast kaugust ümbruskonna puur- ja salvkaevudest ja kus on oht puurkaevude vee saastumiseks, tuleb kasutada reovee kogumist kogumismahutisse.

  (11) Omapuhastit ei ole lubatud paigaldada nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkondades.

  (12) Lubatud on mitme kinnistu tarbeks paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti.

  (13) Heitvee suublasse juhtimisel peavad tingimused vastama Vabariigi Valitsuse 01.01.2017. a määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ sätestatud nõuetele.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlussüsteemidele

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle reoveekäitlust reguleerivatest alamaktidest.

  (2) Lubatud on paigaldada vaid reovee kogumismahutit ja omapuhastit või omapuhastit, mis on projekteeritud ehitusseadustikust tulenevate nõuete kohaselt.

  (3) Reovee kohtkäitluse üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlussüsteem ja sellega ühendatud lokaalne kanalisatsioonitorustik peab olema lekke- ja külmumiskindel;
  2) vältida tuleb vihma- ja lumesulavee sattumist reovee kohtkäitlussüsteemi;
  3) reovee kohtkäitlusrajatist peab olema võimalik aastaringselt tühjendada, tagatud peab olema tühjendusveoki juurdepääs;
  4) reovee kohtkäitlussüsteemi paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele;
  5) mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
  6) reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades nende liikumatus;
  7) reovee kogumismahuti, omapuhasti ja nendega ühendatud lokaalne torustik peab olema külmumiskindel;
  8) reovee kogumismahuti ja omapuhasti peab olema ventileeritav.

§ 5.   Reovee kogumismahuti ja septiku ehitamine ja kasutusele võtmine

  (1) Septiku kuja peab olema vähemalt 5 m.

  (2) Reovee kogumismahuti või septik ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas (10 – 200 m) või puur- ega salvkaevu hooldusalas (10 m kaevust).

  (3) Uue hoone ehitamisel tuleb lahendada reovee kogumismahuti paigaldamine või septiku ehitamine koos hoone ehitusprojektiga.

  (4) Olemasoleva hoone reovee kogumismahuti või septiku paigaldamiseks, ümberehitamiseks või laiendamiseks, tuleb vallavalitsuse esitada 10 (kümme) päeva enne kohtkäitlussüsteemide ümberehitamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis. Kui vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat 10 (kümne) päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib ehitustegevusega alustada.

  (5) Reovee kogumismahuti või septiku kasutusele võtmise tingimused:
  1) kui reovee kogumismahuti või septik paigaldatakse koos hoone ehitamise või ümberehitamisega ehitusprojekti ja ehitusloa kohaselt, võib reovee kogumismahuti andmed esitada koos hoone kasutusloa taotlusega;
  2) ehitusteatise alusel paigaldatud reovee kogumismahuti või septiku kohta tuleb esitada kasutusteatis vähemalt (10) kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui kasutusteatise esitajat ei teavitata kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda rajatist kasutama.

  (6) Valminud reovee kogumismahuti või septik kuulub ülevaatamisele vallavalitsuse poolt, kes võib nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti või septiku ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Kohtkäitlusrajatise rajamisel tuleb aluseks võtta veeseaduses, ehitusseadustikus ja Vabariigi Valitsuse 01.01.2017. a määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ ning 25.04.2010. a määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ ning Mulgi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas sätestatud tingimusi.

  (2) Omapuhasti rajamiseks võib vallavalitsuselt taotleda juhiseid omapuhasti projekteerimiseks.

  (3) Omapuhasti ehitusprojekt peab olema koostatud vastavalt ehitusseadustikus esitatud nõuetele.

  (4) Omapuhasti, mille jõudlus on alla 5 m3 ööpäevas (reostuskoormus kuni 50 ie) rajamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vähemalt 10 (kümme) päeva enne ehitustööde alustamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis koos ehitusprojektiga. Kui vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat (10) kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib ehitustegevusega alustada.

  (5) Suurema kui 5 m3 ööpäevase (reostuskoormus suurem kui 50 ie) jõudlusega reoveepuhasti rajamiseks tuleb vallavalitsuselt taotleda ehitusluba.

  (6) Uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone rekonstrueerimisel ehitusprojekti alusel tuleb lahendada omapuhasti ehitamine koos hoone ehitusprojektiga.

  (7) Omapuhasti ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas (10–200 m) või puur- ega salvkaevu hooldusalas (10 m kaevust).

  (8) Omapuhasti kasutusele võtul tuleb juhinduda ehitusseadustikust.

§ 7.   Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine ja hooldamine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine peab toimuma viisil, mil tagatakse ohutus inimese tervisele, keskkonnale ja varale.

  (2) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt kasutusotstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (3) Septikut tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada ja vedada nõuetekohaseks käitlemiseks purgimiskohta.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

  (5) Omapuhasti seisukorda tuleb kontrollida ja hooldustöid teostada vastavalt omapuhasti hooldusjuhendile, kuid mitte harvem kui 1 kord 6 kuu jooksul. Kontrolli tulemused ja teostatud hooldustööd tuleb kanda kirjalikus vormis peetavasse hoolduspäevikusse.

  (6) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt järgmisi kandeid:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigustekkiva sette äraveo koguseid ja kuupäeva.

  (7) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

  (8) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik võib tellida purgimisteenuse osutamist vaid vee-ettevõtjalt või ettevõtjalt, kes omab vee-ettevõtjaga purgimislepingut.

  (9) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist vastavat kviitungit ära veetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 2 aastat ning esitama kviitungid järelevalve teostajale vastava nõude saamisest nõudes märgitud tähtajaks.

  (10) Teenuse tellija tasub reovee äraveo eest purgimisteenuse osutajale vastavalt nendevahelisele lepingule või äraveo maksedokumendile.

  (11) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu laialilaotamine ja maasse kaevamine on keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega hajaasustusaladel tingimusel, et sellega ei kaasne häiringuid naaberkinnistutele;
  3) kompostitud kuivkäimla sisu tohib kõige varem aasta peale komposti valmimist väetamiseks kasutada 31. märtsist 1. detsembrini järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
  4) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele.

§ 8.   Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimiseks:
  1) tuleb (10) kümme päeva enne lammutamise alustamist esitada vallavalitsusele ehitusteatis. Kui vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat (10) kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib alustada lammutamist;´
  2) tuleb vähemalt (3) kolm päeva pärast reovee omapuhasti likvideerimist esitada vallavalitsusele teatis ehitise likvideerimise kohta, millele lisatakse teostatud tööde kirjeldus, tööde käigustehtud fotod ning ehitus- ja lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimise üldised nõuded:
  1) jäätmete matmine pinnasesse või reovee omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud;
  2) jäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale isikule;
  3) reovee omapuhasti sisaldis ning pesemise käigus kogunenud vedelikud tuleb üle anda eeskirja § 10 lõikes 1 nimetatud isikule;
  4) eemaldatud reovee kohtkäitlussüsteemi süvend või tühjendatud mahuti tuleb täita pinnasega;
  5) tühjendatud reovee kogumismahutit, mida ei kasutata reovee kohtkäitlussüsteemina võib kasutada sademevee kogumismahutina.

  (4) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  2) uue reovee kohtkäitlussüsteemi rajamisel – hiljemalt 3 kuud peale uue reovee kogumismahuti paigaldamist või omapuhasti rajamist.

§ 9.   Reovee purgimisteenuse osutamine

  (1) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

  (2) Isik peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu (edaspidi purgimisleping) selle vee-ettevõtjaga, kelle hallatavasse ühiskanalisatsioonisüsteemi reovesi purgitakse. Purgimislepingus määratakse ära purgimiskoht, purgitava reovee lubatud kogused, selle reostusaste ja muud füüsikalis-keemilised näitajad ning purgitava reovee koguse arvestuse pidamise ja purgimise eest tasu maksmise tingimused ja kord.

  (3) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile iga kord peale purgimisteenuse osutamist dokumendi (kviitungi), kus on toodud ettevõtja andmed, teenuse lühikirjeldus, ära veetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.

§ 10.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise ja äraveo teenust osutav isik (edaspidi reovee äravedaja) peab omama valla territooriumil vallavalitsuse registreeringut reovee äraveo teenuse osutamisel ja tegutsemisel reovee äravedajana. Registreering kehtib kuni kolm aastat.

  (2) Reovett on lubatud purgida ametlikesse purgimiskohtadesse vastavalt vee-ettevõtja ja reovee äravedaja vahelisele reovee vastuvõtu lepingule.

  (3) Reovee äravedaja on kohustatud väljastama teenuse tellijale igakordselt dokumendi teenuse osutamise kohta, näidates ära väljaveetud reovee koguse.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äraveo dokumente kaks aastat, vajadusel esitama need järelevalve teostajale.

  (5) Reovee kogumismahuti sisu komposteerimine ja laialilaotamine on valla territooriumil keelatud.

  (6) Reovee kogumismahuti sisu pinnasesse juhtimine on lubatud vastavalt veeseaduses sätestatud nõuetele.

  (7) Reovee äraveo teenust osutav isik peab taotlema tegevusloa kuue kuu jooksul peale käesoleva määruse jõustumist.

§ 11.   Reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Valla territooriumil toimub reovee äraveo teenuse osutamine ning purgimisele vedamine registreeringut omavate ettevõtete sõidukite poolt.

  (2) Registreeringut on õigustaotleda isikul:
  1) kes ei ole taotlemisele eelnenud viimase 24 kalendrikuu jooksul rikkunud reovee või heitvee käitlemise või käesoleva eeskirja nõudeid;
  2) kellel on sõiduk, mille mahuti ja seadmed on lekkekindlad;
  3) kellel on kehtiv purgimisleping vee-ettevõtjaga.

  (3) Taotlus valla territooriumil reovee äraveo teenuse osutamiseks esitatakse vallavalitsusele. Taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (4) Taotlus esitatakse iga sõiduki kohta eraldi.

  (5) Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul.

§ 12.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise üle teostab järelevalvet vallavalitsus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

  (2) Eeskirja rikkujad kannavad vastutust kehtivates õigusaktides ettenähtud korras.

  (3) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

  (4) Järelevalve teostajal on kohtkäitlussüsteemi seaduslikkuse kontrollimiseks ja ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult rajatiste ehitusjooniste, kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist. Rajatise kontrolli korral peab järelevalve teatama rajatise omanikule 5 tööpäeva kohtkäitlussüsteemi kontrollist ette, kus toob välja kas on vajalik kohtkäitlussüsteemi tühjendamine. Juhul, kui kohtkäitlussüsteemi tühjendamine on vajalik, tellib kohtkäitlussüsteemi omanik omal kulul kontrolli teostamise ajaks ettevõtja, kes tühjendab kohtkäitlussüsteemi.

  (5) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on vallavalitsusel õigus korraldada erakorralisel vajadusel rajatise nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine asendustäitmise korras.

  (6) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik, järgides ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit ning reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja vallavalitsuse ettekirjutusi. Kohtkäitlussüsteemide omanik on kohustatud koheselt teatama vallavalitsustele igast avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Karksi Vallavolikogu 17.04.2013 määrus nr 73 „Karksi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa Taotlus reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu saamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json