Teksti suurus:

Peipsiääre Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 15 „Peipsiääre valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2022
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2022, 1

Peipsiääre Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 15 „Peipsiääre valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 11.05.2022 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punktide 365 ja 366 ja jäätmeseaduse § 71 lõike 1 alusel.

§ 1.   Muuta Peipsiääre Vallavolikogu 28.03.2018 määrust nr 15 "Peipsiääre valla jäätmehoolduseeskiri" alljärgnevalt:

  (1) Määruse § 9 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

„1) suletavaid käsitsi teisaldavaid (ratastel) kogumismahuteid (põhiliselt 80, 120, 140, 240, 370, 600, 770, 800 liitrit), mida on võimalik tõstemehhanismiga varustatud jäätmeveokiga tühjendada ja mis vastavad standardile EVS-EN 840-1 ja EVS-EN 840-2“;

  (2) Määruse § 9 lõike 2 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

„2) muid (1100, 1500, 2500, 4500, 6000 liitrit) suletavaid metallist kogumismahuteid, mida on võimalik tõstemehhanismiga varustatud jäätmeveokiga tühjendada ja mis vastavad standardile EVS-EN 840-2, kui tegemist on neljarattalise konteineriga. Teisi mahuteid võib kasutada kokkuleppel jäätmevedajaga“;

  (3) Määruse § 9 täiendatakse lõikega 15 alljärgnevas sõnastuses:

„(15) Juhul kui jäätmevedu ei ole võimalik ligipääsu probleemide tõttu, peab jäätmevaldaja tagama ligipääsu jäätmemahuti asukohale 7 päeva jooksul või leppima jäätmevedajaga kokku jäätmemahuti uue paiknemise koha.“;

  (4) Määruse § 9 täiendatakse lõikega 16 alljärgnevas sõnastuses:

„(16) Jäätmete paigutamine jäätmemahutite ümber ja lähedusse ei ole lubatud, välja arvatud suurjäätmed ning elektri- ja elektroonikaseadmed, mille käitlemise korra tingimused on määratletud eeskirjas.“;

  (5) Määruse § 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 alljärgnevas sõnastuses:

„5) Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01) – jäätmevaldaja soovil“;

  (6) Määruse § 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 alljärgnevas sõnastuses:

„6) Suurjäätmed (20 03 07)– jäätmevaldaja soovil“;

  (7) Määruse § 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 alljärgnevas sõnastuses:

„7) Elektri- ja elektroonikajäätmed (20 01 23 11*, 20 01 23 12*, 20 01 35*, 20 01 35 11*, 20 01 35 12*, 20 01 35 13*, 20 01 35 14*, 20 01 35 15*, 20 01 35 16*, 20 01 36, 20 01 36 11, 20 01 36 12, 20 01 36 13, 20 01 36 14, 20 01 36 15, 20 01 36 16) – jäätmevaldaja soovil“;

  (8) Määruse § 23 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 alljärgnevas sõnastuses:

„5) jaemüügikoht, toitlustusasutus ja muu asutus, kus tekib nädalas rohkem kui 20 kg toidu- ja köögijäätmeid – segaolmejäätmed vähemalt üks kord 4 nädala jooksul, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed vähemalt üks kord 2 nädala jooksul, segapakendid vähemalt üks kord 4 nädala jooksul ning paber ja kartong vähemalt üks kord 4 nädala jooksul;“;

  (9) Määruse § 23 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 alljärgnevas sõnastuses:

„6) majutuse ja tootmisega tegelevad ettevõtted - segaolmejäätmed vähemalt üks kord 4 nädala jooksul, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed komposteerida kohapeal või anda üle jäätmevedajale üks kord 2 nädala jooksul, segapakendid vähemalt üks kord 4 nädala jooksul ning paber ja kartong vähemalt üks kord 4 nädala jooksul;“;

  (10) Määruse § 23 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 alljärgnevas sõnastuses:

„7) juriidilised isikud, välja arvatud käesoleva lõike punktis 5 ja 6 nimetatud asutused ja ettevõtted – segaolmejäätmed vähemalt üks kord 4 nädala jooksul; paber ja kartong vähemalt üks kord 4 nädala jooksul.“;

  (11) Määruse § 24 täiendatakse lõikega 6 alljärgnevas sõnastuses:

„6) Jäätmevedaja korraldab kinnistult või krundilt, millel on ärihoone, korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete veo tööpäeval. Kokkuleppel jäätmevaldajaga võib vedu toimuda nädalavahetusel.“;

  (12) Määruse § 24 täiendatakse lõikega 7 alljärgnevas sõnastuses:
  1) „7) Kui segaolmejäätmete mahutis, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete mahutis, paberi- ja kartongimahutis või segapakendi kogumismahutis/kotis olevad jäätmed ei vasta sellesse mahutisse/kotti kogutavale jäätmeliigile, siis on jäätmevedajal õigus rakendada kuni kahekordset teenustasu rikutud paberi ja papi, biolagunevate jäätmete või segapakendi eest.“

  (13) Määruse § 28 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

„(2) Pakendijäätmed kogutakse avalike kogumispunktide pakendimahutitesse või korraldatud jäätmeveo raames jäätmevaldaja kinnistult eraldi pakendimahuti või jäätmekotiga või vabatahtliku lisateenusena.“

  (14) Määruse § 29 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

„(2) Kõikides ettevõtetes tuleb paberi ja kartongi jäätmed eraldi koguda, omades selleks vastavat kogumismahutit.“;

  (15) Määruse § 30 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

„(3) Suurjäätmed kogutakse muudest jäätmetest eraldi ja antakse üle korraldatud jäätmeveo raames vabatahtliku lisateenuse kaudu, jäätmejaama, lähimasse nõuetekohasesse jäätmekäitluskohta või vastavat jäätmete käitlemise keskkonnaluba omavale ettevõttele.“;

  (16) Määruse § 30 täiendatakse lõikega 4 alljärgnevas sõnastuses:

„(4) Suurjäätmed võib ajutiselt paigutada kogumismahuti vahetusse lähedusse, kui nende äravedu korraldatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul.“;

  (17) Määruse § 31 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

„(2) Elektri- ja elektroonikaseadmed jäätmetena võib üle anda uue toote ostmisel selle müüjale, viia lähimasse nõuetekohasesse jäätmekäitluskohta (Lisa 11) või anda üle korraldatud jäätmeveo raames vabatahtliku lisateenuse kaudu.“;

  (18) Määruse § 33 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

„(1) Liigiti kogutud biolagunevad jäätmed tuleb vedada kompostimiseks lähimale komposteerimisväljakule või muusse vastava jäätmete käitlemise keskkonnaloaga jäätmekäitluskohta, anda üle korraldatud jäätmeveo raames või vabatahtliku lisateenusena või kompostida kohapeal, oma kinnistul, vastavalt eeskirja nõuetele (Lisa 11).“;

  (19) Määruse § 33 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

„(5) Piirkonna haljasaladel tekkivaid aia- ja haljastuse biolagunevaid jäätmeid (taimed, rohi, lehed, oksad ja muud) ei ole lubatud ladestada prügilasse. Need tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi ja kompostida olemasolevatel või rajatavatel kompostimisväljakutel või teistes jäätmete käitlemise keskkonnaluba omavates jäätmekäitluskohtades või anda üle jäätmevedajale vabatahtliku lisateenuse kaudu.“

Kalev Parik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json