HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2014, 16

Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord

Vastu võetud 13.06.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 lõike 3 ja § 90 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korraga reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Meremäe vallas elavate ja Meremäe Koolis (edaspidi kool) käivate õpilaste transpordi korraldamist ja õpilastele ühistranspordi kasutamise sõidukulude hüvitamist Meremäe valla eelarvest.

  (2) Õpilaste vallasisene transport kooli ja kodu vahel korraldatakse koolibussiga või ühistranspordiga.

  (3) Sõidukulud hüvitatakse gümnaasiumides päevases õppevormis õppivatele õpilastele.

  (4) Täiskasvanute gümnaasiumis hariduse omandamisel sõidukulusid ei kompenseerita.

  (5) Sõidupiletite maksumus kompenseeritakse ühistranspordi sõidupiletite alusel üldjuhul üks kodust kooli ja koolist koju sõit päevas.

  (6) Sõidupiletite maksumus kompenseeritakse ainult õppetöö perioodil.

  (7) Väljaspool Meremäe valda põhiharidust omandavatele õpilastele sõidukulusid ei hüvitata.

  (8) Väljaspool Meremäe valda elavatele Meremäe Kooli õpilastele hüvitatakse ühiskondliku transpordi (v.a. takso) sõidukulud.

  (9) Vallavalitsusel on õigus määrata sõidusoodustust sotsiaalnõuniku ettepanekul käesolevas määruses määratlemata juhtudel lapsevanema või eestkostja põhjendatud avalduse alusel.

  (10) Väljaspool Võru maakonda üldkeskharidust omandavatele õpilastele, kes on valinud teise õppeasutuse, kompenseeritakse piletite esitamisel 4 korda kuus edasi-tagasi sõit kodukohta.

§ 2.   Vallasisene õpilastransport

  (1) Sõit Meremäe Kooli ja kodu vahel koolibussiga on õpilastele tasuta.

  (2) Koolibussi graafiku kinnitab kooli direktor hiljemalt 10. septembriks.

  (3) Graafiku koostamisele kaasatakse õpetajad, bussijuht ning vajadusel Meremäe Vallavalitsus.

  (4) Bussigraafiku osas võivad kirjalikke ettepanekuid teha kõik lapsevanemad, kelle laps koolibussi kasutab.

  (5) Kool vaatab läbi kõik kirjalikud ettepanekud ning otstarbekust silmas pidades arvestab nendega.

§ 3.   Sõidukompensatsiooni taotlemine

  (1) Sõidukompensatsiooni saamiseks esitab lapsevanem, lapse seaduslik esindaja või vähemalt 16 aastane õpilane vormikohase aruande (lisa 1) ja sellele lisatud sõidupiletid kuupäevade kasvavas järjekorras sõidukuule järgneva kuu 5. kuupäevaks Meremäe Vallavalitsuse raamatupidamisele.

  (2) Gümnaasiumis üldkeskharidust omandavatele õpilastele kompenseeritakse sõit 100% ulatuses sõidupiletite alusel.

§ 4.   Sõidukompensatsiooni maksmine

  (1) Sõidupiletite kompensatsioon kantakse üle taotluses esitatud pangaarvele järgmise kuu 10. kuupäevaks.

  (2) Kompensatsiooni ei maksta õpilasele, kes esitas valeandmed.

  (3) Käesoleva korraga reguleerimata küsimused otsustab Meremäe Vallavalitsus.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Vares
Volikogu esimees

Lisa Õpilase sõidukompensatsiooni taotlus

/otsingu_soovitused.json